Hlavní navigace

Nejčastější chyby v daňových přiznáních fyzických osob

4. 4. 2022
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Lhůta pro papírové podání přiznání k daním z příjmů fyzických osob již uběhla, nicméně podnikatelé mohou ještě stále podávat přiznání k dani elektronicky, a to až do 2. května. Finanční správa zveřejnila, kde fyzické osoby nejčastěji chybují.

Mnoho podnikatelů a obecně fyzických osob již využilo možnosti podat přiznání k dani z příjmů v tištěné podobě. Na webových stránkách finanční správy byla zveřejněna informace o tom, kde fyzické osoby nejčastěji chybují. Na výčet nejdůležitějších chyb se podíváme v článku níže.

Lhůta pro podání přiznání

Lhůty pro podání přiznání k dani z příjmů upravuje daňový řád. Pokud se podává daňové přiznání za zdaňovací období, které činí nejméně 12 měsíců, podává se toto daňové přiznání nejpozději do tří měsíců po uplynutí zdaňovacího období.

Lhůta se však může prodloužit na čtyři měsíce, pokud se podává přiznání elektronicky. V případě, že by bylo podání učiněno poradcem (typicky daňovým poradcem, ale může být učiněno i advokátem), prodlužuje se lhůta na šest měsíců. To samé platí pro účetní jednotky, které mají zákonnou povinnost ověření účetní závěrky auditorem.

Pozor však na to, že od 1. 1. 2021 platí povinnost podávat daňová přiznání k daním z příjmů výhradně elektronicky pouze pro držitele datových schránek zřízené ze zákona. V praxi to tak znamená, že pokud byla datová schránka zřízena na žádost (typicky u fyzických osob), mohou tito poplatníci podat přiznání v tištěné formě navzdory tomu, že mají zřízenou datovou schránku. Pozor však na to, že i některým fyzickým osobám se zřizuje datová schránka ze zákona.

Pokud je podání učiněno v tištěné formě, ačkoli má poplatník povinnost podávat přiznání elektronicky, může dostat pokutu ve výši 1 000 Kč.

Chyby v uplatňování slev na dani

Finanční správa upozorňuje, že poplatníci by měli dávat větší pozor při vyplňování nároku na odčitatelné položky od základu daně a slevy na dani. Poplatníci by si tak měli ověřit, zda mají na odčitatelné položky a slevy na dani zákonný nárok a případně v jaké výši.

Mezi nejčastější chyby, které finanční správa eviduje, je například uplatňování slevy na tzv. školkovné. Poplatníci tuto slevu uplatňují často v nesprávné výši – typicky v maximálně možné, ačkoli reálně zaplatili nižší částku.

Slevu na dani ve formě školkovného může uplatnit jeden z rodičů dítěte, které je v předškolním zařízení. Výše školkovného se každoročně mění v závislosti na výši minimální mzdy. Aby mohla být sleva uplatněna, musí dítě žít s rodičem ve společné domácnosti.

Další častou chybu je, že dochází k uplatnění daňového zvýhodnění na vyživované dítě oběma rodiči. Pokud reálně dochází k tomu, že dítě vyživuje v jedné společně hospodařící domácnosti více poplatníků, může daňové zvýhodnění uplatnit jen jeden z nich.

Aby poplatník mohl v daňovém přiznání uplatnit daňové zvýhodnění, je zapotřebí, aby mu druhý z rodičů doložil, že neuplatňuje daňové zvýhodnění. Doložení může být učiněno například čestným prohlášením, příp. může poplatník využít nepovinný formulář „Potvrzení od zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění.

Velmi často se také chybuje při uplatňování slevy na manželku nebo manžela, a to zejména v nesprávném výpočtu a zahrnutí příjmů, což je rozhodné pro možnost uplatnění slevy na manželku nebo manžela. Zákon o daních z příjmů a dále potom také pokyn D-22 taxativně vymezuje, co není zahrnováno do příjmu manželky. Typicky se chybuje například v nezahrnutí nemocenských dávek, mateřské a podpory v nezaměstnanosti.

Jako poslední příklad častých chyb bylo nesprávné uvádění nezdanitelných částí základu daně, kdy dochází k jejich nárokování, ačkoli zde neexistuje zákonný nárok. Typickým příkladem je potom například uvedení zaplacených úroků jako nezdanitelné částky základu daně, ačkoli poplatník není vlastníkem nemovitosti nebo například nemovitost neužívá k trvalému bydlení.

Vrácení přeplatku na dani z příjmů

Pokud v rámci vypočtené daně vyjde poplatníkovi přeplatek na dani, je součástí formuláře i část věnovaná žádosti o vrácení přeplatku. V takovém případě musí poplatník podepsat nejen přiznání, ale zkontrolovat také údaje týkající se žádosti o vrácení přeplatku. Žádost o vrácení přeplatku je uvedena na úplném konci daňového přiznání.

Pakliže podává poplatník daňové přiznání, jehož součástí je i žádost o vrácení přeplatku, jedná se o dvě podání finančnímu úřadu. Je tedy zapotřebí, aby obě tato podání byla podepsána, ačkoli se nachází na jednom listu papíru. Podpisy v části žádosti často chybí. Další častou chybou je, že poplatníci chtějí vrátit přeplatek na jiné číslo účtu než to, které mají u finančního úřadu zaregistrováno.

Finanční úřady přeplatky začínají vyplácet po lhůtě pro podání přiznání, a to do 30 dní. Lhůta začíná běžet posledním dnem pro podání. Pokud se jedná o podání v tištěné formě, běží třicetidenní lhůta od 1. dubna 2022. To platí i v případě, že poplatník podal přiznání dříve.

Covidové podpory

Z důvodu stále trvající koronavirové pandemie, která nás doprovází již třetím rokem, bylo v rámci let 2020 – 2022 podnikatelům poskytnuto několik podpor. Ačkoli cíl podpory byl vždy více méně stejný, tj. zmírnění negativních dopadů na poplatníky v daném sektoru (např. pohostinství, obchod, sportovní zařízení a další), zdaňování těchto podpor je značně odlišné.

V rámci let tak byly poskytnuty tyto podpory:

  • Jednorázový příspěvek důchodcům – tzv. rouškovné ve výši 5000 Kč
  • Kompenzační bonus
  • Ošetřovné pro OSVČ
  • Provozní dotace v souvislosti s COVID-19 – např. COVID Nepokryté náklady, COVID Nájemné atd.
  • Antivirus pro OSVČ se zaměstnanci

Častou chybou je pak nezahrnutí, příp. zahrnutí daného typu příjmu do daňového přiznání. Chybuje se i v případě, že poplatník uplatňuje slevu na manželku nebo manžela, která nebo který některý z těchto podpůrných dotačních titulů obdržel/a, a tento příjem nebyl zahrnut pro posuzování maximální výše příjmů manželka/ky.

Zdaňování podpor – COVID-19
Typ příjmu Budu tento příjem zdaňovat? Budu tento příjem zahrnovat do příjmu manželky?
Rouškovné ne ne
Kompenzační bonus ne ano
Ošetřovné pro OSVČ ne ano
Provozní dotace ano ano
Antivirus pro OSVČ ne ano

Chybějící přílohy

Poslední věc, kterou je nutné před samotným odevzdáním přiznání zkontrolovat, je počet příloh daňového přiznání. Nejčastěji chybí v přiznání čestné prohlášení nebo potvrzení od druhého z poplatníků, že nedochází ke dvojímu uplatnění daňového zvýhodnění na dítě. Také v případě uplatnění slevy na manželku často chybí prohlášení manželky/a o výši jejích/jeho příjmů.

účto říjen 23 - tip do článku

Poplatníci by neměli zapomenout přiložit ani potvrzení o zaplacených darech (příp. o jiných bezúplatných plněních – například darování krve), zaplaceném školkovném, zaplacených úrocích nebo zaplaceném pojistném na životní pojištění a další. Součástí přiznání musí být rovněž přílohy, které se vztahují k příjmům ze závislé činnosti, samostatné činnosti nebo příjmům z nájmu.

Pokud by byly všechny přílohy řádně přiloženy k daňovému přiznání a správce daně by i tak shledal nejasnosti, bude poplatník vyzván k doplnění informací.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).