Hlavní navigace

Nejvyšší čas na úpravu smluv o výkonu funkce

19. 5. 2014
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed
Blíží se okamžik, kdy mají být sepsány, případně upraveny smlouvy o výkonu funkce v obchodních korporacích. Čtěte, na co přitom nezapomenout.

Okamžik, odkdy je nutné mít uzavřenou smlouvu o výkonu funkce dle nových podmínek, se nezadržitelně blíží. Do konečného termínu zbývá měsíc, navíc ji musí „posvětit“ nejvyšší orgán společnosti. Pokud jste tak dosud neučinili, je skutečně nejvyšší čas.

Smlouva o výkonu funkce

Smlouva o výkonu funkce je speciální smlouva, která vymezuje práva a povinnosti člena statutárního orgánu ve vztahu ke společnosti, v níž tuto funkci vykonává. Nejčastěji se jedná o jednatele společnosti s ručením omezeným či člena představenstva akciové společnosti. Obchodní korporace je nový pojem zastřešující obchodní společnosti, mezi které patří akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným, komanditní společnosti, veřejné obchodní společnosti a družstva (případně i evropské společnosti a evropská hospodářská sdružení a evropské družstevní společnosti).

Ilustrační obrázek
Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed

Čas na úpravu smluv o výkonu funkce se krátí. 

Do loňského roku společnosti buďto žádnou smlouvu o výkonu funkce neuzavřely a podpůrně pro vymezení práv a povinností statutárního orgánu využily smlouvu mandátní, anebo uzavřely smlouvu o výkonu funkce, která byla svou povahou obdobná smlouvě mandátní. Umožnila ale detailnější úpravu podmínek a povinností výkonu funkce statutárního orgánu. Uzavření smlouvy o výkonu funkce není ani nadále povinné, zákon to rozhodně obchodním korporacím neukládá. Jestliže ji obchodní korporace se členem svého orgánu neuzavře, řídí se právní vztah přiměřeně zákonnou úpravou ustanovení o příkazu dle nového občanského zákoníku. Ustanovení občanského zákoníku o správě cizího majetku se na tento vztah nepoužijí.

Jestliže se naopak zúčastněné strany rozhodly smlouvu o výkonu funkce uzavřít, je potřeba, aby ujednané odměňování člena orgánu splňovalo zákonné požadavky. Na základě přechodných opatření k zákonu o obchodních korporacích (ustanovení § 777 odst. 3) je nezbytné ujednání smluv o výkonu funkce a o odměně uzpůsobit tomuto zákonu do 6 měsíců ode dne nabytí jeho účinnosti. V opačném případě platí, že je výkon funkce bezplatný.

Čtěte také: Jak na uzavření smlouvy o výkonu funkce v roce 2014

Zákonná úprava o výkonu funkce

Zákon o obchodních korporacích se smlouvě o výkonu funkce věnuje podrobně v § 59 a následujících. Její popis je zde značně rozsáhlejší a nabízí nové možnosti úpravy vztahů uvnitř obchodní korporace. V kapitálové společnosti (akciová společnost a společnost s ručením omezeným) musí být smlouva o výkonu funkce sjednána písemně a schválena valnou hromadou, rovněž tak její případné změny. Ke schválení valné hromadě se doporučuje předkládat již podepsanou smlouvu o výkonu funkce. Výjimkou je situace, kdy stanovy akciové společnosti stanovily, že členy představenstva volí a odvolává dozorčí rada. Potom smlouvu o výkonu funkce taktéž uzavírá dozorčí rada s jednotlivými členy představenstva nebo správní rada, jestliže je statutárním orgánem akciové společnosti statutární ředitel.

Právní úprava smlouvy o výkonu funkce:

Odměna za výkon funkce

Pokud ve smlouvě o výkonu funkce není sjednána odměna, platí, že je výkon funkce bezplatný. V situacích, kdy smlouva o výkonu funkce nebo její ujednání o odměně jsou neplatné (např. z důvodů na straně obchodní korporace nebo překážek na straně obchodní korporace), nebude smlouva uzavřena. Odměna se potom určí podle odměny obvyklé vzhledem k výkonu funkce. U kapitálových společností ale musí být odměna a všechny její složky podrobně vymezeny zákonem o obchodních korporacích.

Údaje o odměňování zahrnují (podrobně § 60 zákona o obchodních korporacích): 

  • a) vymezení všech složek odměn,
  • b) určení výše odměny nebo způsobu jejího výpočtu a její podoby,
  • c) určení pravidel pro výplatu zvláštních odměn a podílu na zisku pro člena orgánu, pokud mohou být přiznány,
  • d) údaje o výhodách nebo odměnách člena orgánu spočívajících v převodu účastnických cenných papírů nebo v umožnění jejich nabytí členem orgánu a osobou jemu blízkou, má-li být odměna poskytnuta v této podobě.

Jiné plnění ve prospěch člena orgánu obchodní korporace, než na které plyne právo z právního předpisu, ze schválené smlouvy o výkonu funkce nebo z vnitřního předpisu schváleného orgánem obchodní korporace, do jehož působnosti náleží schvalování smlouvy o výkonu funkce, je možné poskytnout pouze se souhlasem toho, kdo schvaluje smlouvu o výkonu funkce (s vyjádřením kontrolního orgánu, pokud byl zřízen).

Čtěte také: 

Odpovědnost členů orgánů obchodní korporace

Zákon o obchodních korporacích současně zvýšil míru odpovědnosti. Pokud bude prohlášen úpadek obchodní korporace, musí členové orgánů obchodní korporace vydat prospěch získaný dle smlouvy o výkonu funkce (případně i další prospěch). A to až za období dvou let zpětně před právní mocí rozhodnutí o úpadku. To ale platí pouze za podmínky, kdy členové orgánů obchodní korporace věděli nebo měli a mohli vědět, že obchodní korporace je v hrozícím úpadku a v rozporu s péčí řádného hospodáře neučinili za účelem jeho odvrácení vše potřebné a rozumně předpokládatelné. Toto se nevztahuje jen na členy orgánu obchodní korporace, ale i na její bývalé členy. K vydání prospěchu budou v takovém případě vyzváni insolvenčním správcem. Následky tak mohou být pro členy orgánu obchodní korporace citelné, mohou přijít o veškerý osobní majetek, pokud u insolvenčního soudu neprokáží, že ztráta firmy vznikla za okolností, kterým nešlo zabránit.

Čtěte také: Pořízení eseróčka za korunu

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).