Hlavní navigace

Nejvyšší čas vyhotovit a předat evidenční list důchodového pojištění

26. 4. 2022
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Již jen několik dnů zbývá na vyhotovení evidenčních listů důchodového pojištění za rok 2021. Na odeslání a předání je ještě čas. Kdy, jak a komu má být odeslán?

Při vyhotovení evidenčních listů důchodového pojištění musí být zaměstnavatelé obzvláště pečliví. Jde o budoucí nároky na důchod jejich zaměstnanců. Povinností zaměstnavatele je evidenční list nejen vyhotovit, ale i předat zaměstnanci. Co když ho zaměstnanec převzít odmítá?

Evidenční list důchodového pojištění

Zaměstnavatel vede evidenční list důchodového pojištění (ELDP) pro každého pracovníka, kterému vznikla účast na důchodovém pojištění vždy za jednotlivý kalendářní rok. Případně jeho část při vzniku pracovního poměru nebo jeho ukončení v průběhu kalendářního roku. ELDP se vede i pro zaměstnaného poživatele starobního důchodu. A to z důvodu nároku na zvýšení důchodu za dobu výdělečné činnosti při pobírání starobního důchodu. V případě, že má zaměstnanec u stejného zaměstnavatele uzavřeno více pracovních poměrů zakládajících účast na důchodovém pojištění, vede se evidenční list pro každý tento právní vztah samostatně.

Vyhotovení ELDP

Evidenční list se předkládá za každý kalendářní rok po účetní závěrce, tj. po závěrce mzdových listů. Musí být vystaven nejpozději v dubnu následujícího kalendářního roku. Nejzazším termínem vystavení je 30. dubna, poté musí být předložen (odeslán) ČSSZ do 30 dnů. Ovšem v případě skončení zaměstnání v průběhu roku, vždy do 1 měsíce po konečném vyúčtování příjmů, nejpozději tedy do 31. ledna roku následujícího. Výjimkou je opakované zaměstnání. Jestliže zaměstnání skončí v průběhu roku a zaměstnanec ke stejnému zaměstnavateli opět nastoupí, nemusí být ELDP v mezidobí předložen. Pokud tedy zaměstnavatel nepochybuje, že zaměstnanec nastoupí nejpozději do 3 měsíců, může pokračovat v záznamech na tomtéž ELDP.

Stejnopis ELDP a způsob odeslání ČSSZ

Zaměstnavatel je povinen vyhotovit dva stejnopisy ELDP. Jeden předloží zaměstnanci k podpisu a archivuje jen po dobu 3 kalendářních roků po roce, kterého se týká. Stejnopis má obsahovat i záznam, že zaměstnanec obdržel druhý stejnopis. Ten se s podpisem odpovědného zaměstnance a razítkem zaměstnavatele vydá nejpozději v den, kdy zaměstnavatel odesílá ELDP příslušnému orgánu sociálního zabezpečení zaměstnanci.

Zaměstnanec rovněž může obdržet stejnopis ELDP v elektronické podobě se všemi požadovanými náležitostmi (podpis, razítko). Zaměstnavatel může opatřit ELDP elektronickým podpisem či elektronickou pečetí. Samozřejmě musí být při elektronickém odeslání zaručena neměnnost stejnopisu a ochrana osobních údajů zaměstnance.

Zaměstnanec nechce nebo nemůže list podepsat

Jestliže by zaměstnanec z nějakého důvodu odmítl evidenční list důchodového pojištění podepsat, zaměstnavatel tuto skutečnost na ELDP uvede. Obdobně to platí v situaci, kdy zaměstnavatel není schopen podpis zajistit. Propuštěný zaměstnanec se například odmítá k podpisu dostavit. Může se stát, že zaměstnanec zemře, nevyskytuje se na uvedené adrese atd. Aktuálně se tato situace může týkat zaměstnanců, kteří v rámci mobilizace odjeli na Ukrajinu.

Zaměstnanec má rovněž právo projevit nesouhlas se zápisem zaměstnavatele do ELDP. Pokud pojištěnec se zápisem zaměstnavatele nesouhlasí a ten na základě jeho žádosti oba stejnopisy neopraví, může požádat příslušnou OSSZ do 30 dnů ode dne převzetí stejnopisu ELDP, aby tento spor o obsah ELDP rozhodla.

Předložení ELDP zaměstnavatelem

ELDP zaměstnavatelé předkládají výhradně elektronicky:

 • prostřednictvím určené datové schránky e – Podaní CSSZ (ID 5ffu6×k) nebo datové schránky místně příslušné OSSZ, PSSZ, MSSZ nebo
 • prostřednictvím určené elektronické podatelny Veřejné rozhraní pro e – Podání ČSSZ (APEP/VREP) podepsané uznávaným elektronickým podpisem nebo
 • s využitím ePortálu ČSSZ prostřednictvím NIA (národní identitní bod), pokud občan disponuje občanským průkazem vydaným po 30. 6. 2018 s kontaktním elektronickým čipem (aktivovaným) nebo jiným prostředkem pro elektronickou identifikaci určeným ČSSZ (jméno, heslo, SMS zřízené přes CzechPoint).

Datovou zprávu pro elektronické podání je možné vytvořit prostřednictvím mzdového nebo personálního SW podporujícího službu e – Podání nebo lze pro její vytvoření a odeslání využít zdarma interaktivní formulář, který je k dispozici v internetové aplikaci ePortál ČSSZ.

BRAND23 Workshop

Náležitosti evidenčního listu důchodového pojištění

Evidenční list důchodového pojištění obsahuje:

 • identifikační údaje zaměstnavatele,
 • jméno, poslední příjmení, rodné příjmení, datum a místo narození, místo trvalého pobytu a rodné číslo občana,
 • druh výdělečné činnosti,
 • dobu účasti na důchodovém pojištění,
 • dobu důchodového pojištění,
 • vyměřovací základ pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti,
 • doby, které se při stanovení osobního vyměřovacího základu při výpočtu důchodu vylučují,
 • doby, které se ode dne dosažení věku potřebného pro vznik nároku na starobní důchod nepovažují za výkon výdělečné činnosti pro účely zvýšení procentní výměry starobního důchodu.

Pomůcky pro vyplnění ELDP

S vyplněním pomohou zaměstnavatelům praktické pomůcky. Připravila je Česká správa sociálního zabezpečení. Jedná se o pravidelně aktualizované všeobecné zásady pro vyplňování ELDP. Jednotlivé příklady a ukázky správného vyplnění evidenčních listů v situacích, kdy se nejvíce chybuje, obsahuje Metodická pomůcka k vyplňování ELDP.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).