Hlavní navigace

Nemění se jen výše záloh pro OSVČ. Mění se i splatnost pojistného

5. 11. 2018
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Změny od roku 2019 budou razantnější. Po dlouhé době přichází novinka v placení důchodového a nemocenského pojištění. A neznalost zákona neomlouvá.

Tradičně s novým rokem přichází i nová výše záloh. Změnu přináší nařízení vlády s číslem 213/2018 Sb.

O nařízení vlády již server Podnikatel.cz informoval článkem Zálohy na sociální a zdravotní pojištění pro rok 2019. Ovšem je tu i novela zákona, která přináší nové termíny pro platbu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Se změnami by se osoby samostatně výdělečně činné měly včas seznámit.

Změny ve zdravotním pojištění od roku 2018

Ve zdravotním pojištění se (na rozdíl od sociálního) změní pouze výše minimálních záloh. Ty se odvíjejí od průměrné mzdy. Při stanovení průměrné mzdy se vychází ze všeobecného vyměřovacího základu z údajů za rok 2017 a koeficientu nárůstu za prvé pololetí 2018, který je předpokládanou průměrnou mzdou za rok 2019. Všeobecný vyměřovací základ činí 30 156 Kč a přepočítací koeficient pro účely důchodového zabezpečení byl stanoven na 1,0843. Tomu odpovídá průměrná mzda ve výši 32 699 Kč.

Výpočet průměrné mzdy pro rok 2019: 30 156 × 1,0843 = 32 699 Kč (zaokrouhleno na celé koruny nahoru).

Jelikož se sazby zdravotního pojištění nemění, budou minimální zálohy pro příští rok činit 2208 Kč (= (32 699/2)*0,135). Letos přitom OSVČ musely platit minimálně 2024 Kč. Minimální zálohy na zdravotní pojištění platí dlouhodobě více než polovina drobných podnikatelů, kterým se nyní zvýší o celých 184 Kč.

ZMĚNY A NOVINKY 2019

Co se všechno změní pro podnikatele v roce 2019?

Lhůta pro zálohy zůstává stejná jako v letošním roce, zálohy se musí zaplatit do 8. dne následujícího měsíce. OSVČ zaplatí novou zálohu ve výši 2208 Kč poprvé za leden, a to do 8. února 2019. Pokud pak podnikateli vyjde v přehledu pro zdravotní pojišťovnu vyšší záloha, musí její výši ještě jednou změnit. Zálohy stanovené dle příjmů a výdajů z minulého roku se platí poprvé za kalendářní měsíc, ve kterém byl, nebo měl být podán přehled o příjmech a výdajích.

Změny v sociálním pojištění od roku 2019

I v sociálním pojištění se bude měnit výše záloh. Osoba samostatně výdělečně činná vykonávající činnost hlavní musí v roce 2019 platit minimální zálohy na důchodové pojištění ve výši 2388 Kč. Měsíční zálohy se tak zvyšují o 199 Kč. Osoba vykonávající vedlejší výdělečnou činnost bude platit 955 Kč (zvýšení o 79 Kč). Rozhodná částka pro výdělečnou činnost vedlejší je pro rok 2019 stanovena na 78 478 Kč (pro rok 2018 činí 71 950 Kč).

Na přelomu roku není třeba měnit zálohu na pojistné na důchodové pojištění. Nové zálohy se totiž hradí až ve výši vypočtené z přehledu o příjmech a výdajích za rok 2018. Výjimkou jsou osoby, jež od ledna 2019 zahajují samostatnou výdělečnou činnost. Ty platí minimální zálohy stanovené pro daný rok.

Pojistné v nové výši se bude poprvé hradit až od měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl, nebo měl být odevzdán přehled o příjmech a výdajích OSVČ. To neplatí v situaci, kdy bude nově vypočtená výše záloh nižší než v předchozím období. V takovém případě se nižší záloha zaplatí již v měsíci podání přehledu. Samozřejmě vždy alespoň ve výši minimální zálohy pro rok 2019.

Minimální pojistné na dobrovolné nemocenské pojištění se od roku 2019 rovněž zvyšuje. V současné době činí 115 Kč. Ovšem od roku 2019 bude třeba platit alespoň 138 Kč. Vychází se totiž z minimálního vyměřovacího základu pro nemocenské pojištění, který se zvyšuje ze současných 5000 Kč na 6000 Kč. Zde je na rozdíl od důchodového pojištění potřeba provést změnu na přelomu roku. Trvalý příkaz musí být změněn tak, aby platba nemocenského pojištění v nové výši proběhla do konce měsíce ledna.

Změny se dotknou také zaměstnanců. Limit pro zaměstnání malého rozsahu se zvyšuje. Více v článku: Dohoda o pracovní činnosti 2019. Do částky 2999 Kč je výhodnější

Nové termíny splatnosti pro důchodové a nemocenské pojištění

Od roku 2019 se navíc mění splatnost pojistného na nemocenské a důchodové pojištění. V roce 2018 jsou zálohy splatné v termínu od 1. do 20. dne následujícího měsíce. Počínaje lednem 2019 se budou zálohy platit vždy v kalendářním měsíci, ke kterému se pojistné vztahuje. Platit bude možné až do posledního dne kalendářního měsíce (rozhoduje den připsání na účet u okresní správy sociálního zabezpečení).

V souvislosti s touto změnou by tedy bylo nutné platit na přelomu roku pojistné dvakrát. Za prosinec 2018 zpětně a za leden 2019 v měsíci lednu. Zákonodárci situaci vyřešili přechodným ustanovením následovně:

Důchodové pojištění: Záloha na pojistné zaplacená v lednu 2019 se bude považovat za zálohu za tento měsíc. Záloha za prosinec tak nemusí být uhrazena vůbec. Může však být uhrazena dobrovolně. Osoba samostatně výdělečně činná se tak vyhne většímu doplatku pojistného po podání přehledu. Dobrovolnou zálohu za měsíc prosinec lze zaplatit od 21. do 31. prosince 2018.

Nemocenské pojištění: Zde žádná úleva stanovena nebyla. Aby nemocenské pojištění nezaniklo, je třeba zaplatit pojistné minimálně ve výši 115 Kč od 1. do 21. ledna 2019. Do konce ledna pak bude hrazeno pojistné za měsíc leden 2019 již v nové minimální výši, a to 138 Kč.

Rekapitulace aneb co je třeba udělat na přelomu roku:

  • změnit trvalý příkaz na zálohu na zdravotní pojištění – minimální záloha placená za leden 2019 musí být do 8. února 2019 zaplacena již v nové výši, a to 2208 Kč (v termínu do 8. ledna 2019 je placena poslední záloha za rok 2018).
  • změnit trvalý příkaz na pojistné na nemocenské pojištění (platí pro OSVČ, které jsou nemocensky pojištěny). Pojistné za leden musí být zaplaceno do konce ledna 2019. V minimální výši 138 Kč. Zaplatit pojistné za prosinec v termínu od 1. do 21. ledna 2019. Minimálně ve výši 115 Kč. 
  • zaplatit mimořádnou zálohu na důchodové pojištění (v dosavadní výši dle přehledu o příjmech a výdajích za rok 2017) v termínu od 21. do 31. prosince 2018. Tato mimořádná záloha je dobrovolná. Doplatit je rovněž možné v rámci podaného přehledu o příjmech a výdajích za rok 2018. Záloha na pojistné za leden 2019 pak musí být zaplacena do konce měsíce ledna.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz