Hlavní navigace

Nepodali jste přiznání? Pokuta vás nemine a nebude zrovna nízká

19. 4. 2011
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: 631791
Mění se pokuta za pozdě podané daňové přiznání. Může se hodit i informace, jak zamíchal nový daňový řád s výši úroku za včas nezaplacenou daň nebo výší penále za dodatečně doměřenou daň.

Daňový řád přinesl příjemné změny v podobě prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání. Novinka spočívá v počítání lhůt, které se nově počítají na dny, měsíce a roky. Ovšem při přiznání nepodaném včas, čeká podnikatele vyměření pokuty a penále. Jak takové sankce podle nového daňového řádu vypadají?  Čtěte také: S novým rokem přicházejí změny také v placení daní

Nepodali jste přiznání? Máte smůlu, berňák už neukecáte

Nově je podání daňového přiznání nebo vyúčtování daňovým tvrzením. Daň je splatná poslední den lhůty stanovené pro podání daňového tvrzení. Před účinností daňového řádu, mohl správce daně při opožděném podání daňového přiznání v souladu se zákonem o správě daní a poplatků vyměřit pokutu a zvýšit vyměřenou daň. Nově musí berňák vyměřit pokutu vždy, pokud je zpoždění delší než 5 pracovních dnů.

Jestliže tedy poplatník nepodá daňové přiznání nebo tak neučiní ve stanovené lhůtě, a je toto zpoždění delší než 5 pracovních dnů, bude mu vyměřena pokuta za opožděné tvrzení daně ve výši:

  • 0,05 % stanovené daně za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % stanovené daně,
  • 0,05 % stanoveného daňového odpočtu za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % stanoveného daňového odpočtu
  • 0,01 % stanovené daňové ztráty za každý následující den prodlení, nejvýše však 5  % stanovené daňové ztráty.

Nejnižší pokuta podle § 250 daňového řádu přitom činí 500 Kč a nejvyšší 300 000 Kč. O povinnosti platit pokutu rozhodne správce daně platebním výměrem. Současně ji předepíše do evidence daní. Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne oznámení platebního výměru. Čtěte také: Se vstupem berňáku do bytu musí podnikatel souhlasit

Za nezaplacenou daň nabíhá úrok z prodlení

Za nezaplacenou daň nejpozději v den její splatnosti nabíhá úrok z prodlení. A to za každý den prodlení, počínaje pátým pracovním dnem následujícím po dni splatnosti až do dne platby včetně. Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o 14 procentních bodů, platné pro první den příslušného kalendářního pololetí. Čtěte také: Zmatky z daňového řádu. O přeplatek z přiznání podaného v lednu musejí poplatníci žádat znova

Aktuální výši reposazby, případně historii reposazby hledejte na stránkách České národní banky.

Podle § 253 daňového řádu se úrok z prodlení se nepředepíše a poplatník jej nemusí hradit, jestliže jeho celková výše u jednoho druhu daně, u jednoho správce daně a za jedno zdaňovací období nepřesáhne u jednorázových daní částku 200 Kč.

Výpočet úroku z prodlení

Poplatník podal ve stanovené lhůtě daňové přiznání za rok 2010 a byla mu vyměřena daň ve výši 30 000 Kč. Daň byla splatná ve lhůtě pro podání daňového přiznání, tj. do 1.4. 2011. Poplatník však zaplatil až 18.5.2011. Jaká bude výše úroku z prodlení?

Při výpočtu je použita sazba aktuální v době zpracování článku, tj. repo sazba stanovená ČNB dne 7.5.2010 – 0,75 %. Po jejím zvýšení o 14 procentních bodů činí roční výše úroku 14,75 %. Poplatník byl v prodlení celkem 40 dní (počítáno od pátého pracovního dne následujícího po dni splatnosti, tj. od 9.4. 2011 do dle platby, včetně).

Výpočet úroku z prodlení: (30 000 Kč x 14,75 % / 365 dní ) x 40 dní = 485 Kč.

Penále za vyšší doměřenou daň

Penále se hradí z částky dodatečně vyměřené daně nebo dodatečně snížené daňové ztráty. Obvykle se dodatečný platební výměr vystavuje po zjištění nedostatků při daňové kontrole. Čtěte také: Daňový řád rozšiřuje pravomoci účetních

Penále činí podle § 251 daňového řádu z částky doměřené daně tak, jak byla stanovena oproti poslední známé dani, ve výši:

  • 20 %, pokud je daň zvyšována,
  • 20 %, pokud je snižován daňový odpočet, nebo
  • 1 %, pokud je snižována daňová ztráta.

Správce daně rozhodne o povinnosti uhradit penále v rámci dodatečného platebního výměru. Penále, které je splatné ke stejnému dni jako doměřená daň, předepíše do evidence daní.

MM červen tip 1

Zjistili jste chybu? Podejte dodatečné přiznání, neriskujte doměření správcem daně. Jestliže je doměřována daň podle dodatečného daňového přiznání nebo dodatečného vyúčtování, povinnost uhradit penále z částky, která je v něm uvedena, nevzniká.

Dodatečné nebo opravné přiznání?

Jestliže poplatník zjistí ve svém daňovém přiznání chybu před uplynutím lhůty pro jeho podání, může podat daňové přiznání opravné. Berňák použije při vyměření daně opravné daňové přiznání a k předchozímu podanému přiznání nepřihlíží. Čtěte také: Mění se lhůty placení a vyměření daní

 

Po uplynutí lhůty pro podání přiznání již lze podat pouze dodatečné daňové přiznání. Pokud daňový poplatník zjistí, že jeho daňová povinnost měla být vyšší nebo daňová ztráta nižší, je povinen podat dodatečné přiznání do konce následujícího měsíce po zjištění této skutečnosti. Dodatečná daň je splatná ve stejné lhůtě.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).