Hlavní navigace

Nešetřete na daňovém poradci. Může se vám mnohonásobně vyplatit

5. 3. 2014
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: www.isifa.com
Zpracuje a podá daňové přiznání, ale také nabídne celoroční servis v oboru daňové problematiky. Dokáže třeba optimalizovat daňový základ. To je daňový poradce.

Daňové omyly stojí podnikatele tisíce korun ročně. A chyb bývá v daňových přiznáních každoročně celá řada. Dají se najít jak v přiznáních vyplňovaných takzvaně doma na koleni, tak i u těch, které zpracovávají účetní. Není se co divit, zákony se prakticky s každým zdaňovacím obdobím mění a daňové správy po celém světě zvyšují tlak na maximální výběr daní a efektivitu daňových procesů. Právě v těchto chvílích je ten správný čas obrátit se na daňové poradce. V otázce daní by se dali přirovnat k daňovým advokátům, kteří stojí na straně klienta a chrání z pozice nezávislého zástupce jeho práva. Více čtěte v článku: Odborníci čekají v přiznáních za rok 2013 řadu chyb. Čtěte, na co si dát pozor

K nejrůznějším agentům, zprostředkovatelům a poradcům si lidé raději drží větší či menší distanc. U daňových poradců ale obavy z nekvalitní služby nejsou na místě. Jde o kvalifikované odborníky. Komora daňových poradců České republiky je samosprávnou profesní organizací daňových poradců. Její existence je dána zákonem č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky. Tento zákon upravuje postavení a činnost daňových poradců i činnost samotné Komory. Aktuálně sdružuje 4497 daňových poradců a eviduje 792 společností vykonávajících daňové poradenství. Komora zejména chrání a prosazuje oprávněné zájmy daňových poradců, vytváří předpoklady pro zvyšování jejich kvalifikace a profesionální úrovně, dohlíží na řádný výkon daňového poradenství a usměrňuje činnost daňových poradců v souladu s právními předpisy.

Při vstupu do profese jsou daňoví poradci prověřováni systémem velmi náročných zkoušek. Svoje znalosti pak průběžně doplňují v rámci propracovaného systému vzdělávání. Daňoví poradci znají aktuální judikaturu, výklady, i schválené, ale i připravované změny právní úpravy. Někteří z kolegů se také zaměřují na oblast daňového procesu a jsou schopni daňový subjekt v případě sporu se správcem daně provést složitostmi a nástrahami daňového řízení, včetně řízení soudního, a podstatně tak zvýšit šanci na úspěch v tomto sporu, říká Jiří Nesrovnal, člen Prezidia Komory daňových poradců ČR, vedoucí Sekce daně z příjmů právnických osob.

Ilustrační obrázek.
Autor: www.isifa.com

Daňový poradce dokáže ušetřit spoustu peněz a poskytnout kvalifikované rady. 

Především podnikatelé využívají výhody, které představuje využití služeb daňového poradce, čím dál častěji. Toto tvrzení pochopitelně nelze paušalizovat. Záleží na situaci podnikatele, zda sám cítí potřebu využít profesionálních služeb a zda je potom případně s těmito službami spokojen. Od letoška je ale zájem přeci jen vyšší. Souvisí to se zcela zásadní změnou v soukromém právu, kterou přineslo přijetí nového občanského zákoníku a nového zákona o obchodních korporacích. Tyto převratné změny se promítnou do všech oblastí činnosti podnikatelů, ale i do všech oblastí života každého člověka, oblast zdanění nevyjímaje. Na druhé straně je nutné si uvědomit, že nové soukromé právo přináší také mnoho sporných a nejednoznačných otázek, a proto budou služby daňových poradců časově a tím i finančně náročnější. V počátečních letech fungování nového soukromého práva je také bohužel nutné se připravit na to, že na mnohé otázky nebude existovat jednoduchá a jednoznačná odpověď a nebude se možné opřít například o judikaturu, komentuje situaci Jiří Nesrovnal, člen Prezidia Komory daňových poradců ČR, vedoucí Sekce daně z příjmů právnických osob. 

V rámci svých připomínek Komora daňových poradců opakovaně upozorňovala na to, že spojování rekodifikace s dalšími systémovými koncepčními změnami, jako je například přesun daně dědické a darovací pod daň z příjmů, je nevhodné. Komora upozorňovala také na to, že změny jsou v mnohém nepromyšlené a neprodiskutované a chybí důsledné zhodnocení dopadů navrhovaných změn do praxe. Podrobnosti o tom nabízí článek: V roce 2014 ušetříte na dědické dani, připlatíte si však za daň darovací.

Zbavte se odpovědnosti za případné chyby

Daňové poradenství je služba, která je do značné míry postavena na důvěře mezi daňovým poradcem a jeho klientem. Komora daňových poradců ČR proto nepodporuje momentální trendy směřující ke kriminalizaci podnikatelského prostředí, ať už se jedná o snahy na další prolamování mlčenlivosti daňových poradců nebo rozšiřování oblastí trestní odpovědnosti v oblasti daní v obecné rovině. To, co je ve spojení například se spotřebními daněmi opodstatněné, viz aktuální návrh novely trestního zákoníku, kde se navrhuje, že i příprava trestného činu krácení daně je trestná, bude těžko v praxi dobře fungovat obecně. Složitost daňových zákonů, časté nejasnosti ve výkladu legislativy a obtížné nalézání hranice mezi správnou a nesprávnou aplikací pravidel, může mít v konečném důsledku zcela opačný efekt, varuje Radek Neužil, tajemník Komory daňových poradců ČR. Renomovaní poradci se domnívají, že řada daňových poplatníků z obavy z možných důsledků nakonec vůbec odbornou radu v případě svých pochybností nevyhledá a zůstane mimo odbornou pomoc, což může rizika daňových úniků spíše zvýšit. 

Daňoví poradci si za své 20-tileté působení v České republice našli svoje nezastupitelné místo v oblasti pomoci daňovým poplatníkům, v aplikaci daňového práva a plnění jejich daňových povinností. A více ceněni a využíváni budou daňoví poradci i v budoucnu. Jsou to totiž právě oni, kdo dokáže kvalifikovaně poradit a minimalizovat riziko, které by poplatníkovi mohlo při špatné aplikaci daňových zákonů do budoucna vyplynout. Je potřeba zdůraznit, že daňoví poradci jsou ze zákona povinně pojištěni proti případným škodám, které mohou z titulu své činnosti způsobit. Stručně se dá říci, že daňové poradenství je právním poradenstvím v oblasti daní, a odpověď na otázku, proč využít služeb daňového poradce, lze připodobnit k odpovědi na otázku, proč je lépe například v případě důležité smlouvy konzultovat danou věc s právníkem.

Daňový poradce je profesionálem v oboru daňového práva a je schopen poskytnout klientovi odborné služby, tedy nejen vyplnit tiskopis daňového přiznání, ale zejména poskytnout mu poradenství týkající se daní v širších souvislostech. Zjednodušeně by se dalo říct, že podáním daňového přiznání totiž daňové řízení teprve začíná, podnikatel by měl být připraven na to, že nese důkazní břemeno ohledně svých tvrzení, měl by zvážit, jestli bude tvrzené údaje při případné daňové kontrole schopen prokázat a tak dále. Daňový poradce může klientovi nejvíce pomoci v případě, že s ním klient průběžně konzultuje uvažované záměry, neboť v okamžiku, kdy už záměr uskutečnil, tak tím byl v podstatě určen daňový režim, který už obvykle nelze změnit. Daňový poradce může klientovi poradit, jaké daňové dopady mají uvažované transakce a klient se pak může lépe rozhodnout, zda takovou transakci bude realizovat za daných podmínek, nebo se pokusí sjednat podmínky jiné, nebo raději bude realizovat transakci jinou, radí daňový poradce Pavel Zahradník.

Najděte si svého daňového poradce

Vyzkoušejte novou databázi daňových poradců. Přehledně řazeno podle kraje působnosti, oboru specializace i jazykových možností. Získejte kontakt ihned. Uložte si do záložek: www.podnikatel.cz/danovi-poradci/

Odložte si daně až na léto

Pro některé podnikatele a firmy může být důvodem pro využití služeb daňového poradce prodloužení zákonné lhůty pro podání daňového přiznání o 3 měsíce. Pokud fyzická nebo právnická osoba osloví daňového poradce, získá nejenom garanci správnosti vyplnění a důsledné optimalizace daňového přiznání, ale také možnost posunout termín podání až do 1. července. Tříměsíční odklad pravidelně využívají téměř všichni klienti daňových poradců. Řádný termín 1. dubna nemohou stihnout kvůli chybějícím podkladům například ze zahraničního obchodu nebo mají peníze na úhradu daně aktuálně v pohledávkách, uvádí Blanka Štarmanová ze společnosti TaxVision.

Pokud chce daňový subjekt podat přiznání k dani z příjmů v této prodloužené lhůtě, je nezbytné, aby plnou moc, kterou zmocní daňového poradce ke zpracování a podání daňového přiznání, doručil písemně či elektronicky místně příslušnému správci daně nejpozději do 1. 4. následujícího kalendářního roku. V této souvislosti považuji za důležité zdůraznit, že pokud chce jednotlivec nebo firma předejít daňovým problémům, je bezpečnější, aby předmětná plná moc byla místně příslušnému správci daně skutečně doručena, tedy nikoli jen podána k poštovní přepravě. Jde o spornou otázku, na kterou někdy existují jiné právní názory, nicméně první řešení je jednoznačné a bezpečnější, připomíná Jiří Nesrovnal.

Jednorázová poptávka po zpracování daňového přiznání u daňového poradce zahrnuje kompletní vyplnění všech náležitostí, uplatnění nárokovaných slev na dani, podání přiznání včetně všech příloh na příslušný finanční úřad, případně následnou komunikaci s úředníky. Všechna daňová přiznání jsou označena jménem a kontaktem na zpracovatele, pokud je tedy potřeba cokoli doplnit nebo objasnit, obrátí se finanční úřad na daňového poradce a nezatěžuje klienta. Paušální cena za zpracování přiznání k dani z příjmů včetně odkladu podání přiznání se v Praze a okolí pro fyzické osoby pohybuje od 3000 korun, pro právnické osoby od 5000 korun. Mimo Prahu je to i méně.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).