Hlavní navigace

Nezdanitelné částky v daňovém přiznání

10. 2. 2011
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: 258398
Které nezdanitelné částky je možné na základě přechodných ustanovení k novele zákona využít už v roce 2010 a jaké jsou změny pro rok 2011?

Nezdanitelní částky snižují základ daně jak v daňovém přiznání OSVČ, tak v ročním zúčtování zaměstnanců. Jedná se o možnost, nikoliv povinnost snížit daň. Ale když už tu nezdanitelné částky jsou, tak proč je plně nevyužít.

Jaké nezdanitelné částky mohu uplatnit?

Nezdanitelné částky vyjmenovává zákon o daních z příjmů v § 15. Patří sem:

  • dary,
  • úroky z hypotečního nebo obdobného úvěru,
  • pojistné na penzijní připojištění,
  • pojistné na soukromé životní pojištění,
  • členské odborové příspěvky,
  • příspěvek na úhradu dalšího vzdělávání.

Nezdanitelné částky se uplatní vyplněním 3. oddílu na straně 2 základní části daňového přiznání. Základ daně se o nezdanitelné částky sníží, mají tedy podstatný vliv na stanovení konečné daně.

Dary fyzických osob

Dar může mít charakter finanční částky, movité i nemovité věci, ale i poskytnuté služby. Věcný dar nebo služba musí být samozřejmě oceněny. Pokud není hodnota daru známa, ocení se cenou zjištěnou podle zákona o oceňování majetku.

Traduje se, že hodnota daru musí být minimálně jeden tisíc korun. Ovšem v zákoně o daních z příjmů je uvedeno, že úhrnná hodnota darů fyzických osob ve zdaňovacím období má činit alespoň 1000 Kč nebo přesáhnout 2 % ze základu daně. Je tedy možné darovat například 10 jednotlivých darů za stokorunu a podmínka úhrnné hodnoty alespoň 1000 Kč ve zdaňovacím období bude splněna. Nebo i méně než 1000 Kč, ale více než 2 % ze základu daně. Podmínky dolního limitu jsou tedy dvě a vždy musí být splněna alespoň jedna z nich. Zároveň nesmí hodnota daru fyzických osob převýšit 10 % ze základu daně. Čtěte více: Dary fyzických osob v daňovém přiznání

Zákon vyjmenovává v § 15 odst. 1, komu a na jaké účely je možné dar poskytnout. Nově, a to již pro zdaňovací období roku 2010, je možné za stejných podmínek darovat fyzickým nebo právnickým osobám se sídlem nebo bydlištěm v jiném státě EU, Norska nebo Islandu (s výjimkou Lichtenštejnska). Odčitatelný dar můžeme počínaje rokem 2010 poskytnout rovněž invalidním důchodcům, kteří se po dosažení důchodového věku stanou důchodci starobními. Čtěte také: Daňově uplatnitelné dary a jejich rozlišení od skryté reklamy

Z potvrzení o daru musí být zřejmé, kdo je příjemcem daru, hodnota daru, účel a předmět daru a datum darování. Darovanou finanční částku na povodně 2010 je možné doložit také výpisem z bankovního účtu, podacím potvrzením poštovní poukázky, příjmovým podkladním dokladem apod. Musí se jednat o povodňový účet, zřízený k účelu veřejné sbírky zaevidované ve sbírkách ministerstva vnitra.

Evidované sbírky ověřte v Seznamu veřejných sbírek.

Darem je také bezpříspěvkové dárcovství krve i odběr složek krve provedený v jednom dni. Složkami krve se rozumí plazma, krevní destičky nebo kostní dřeň. Hodnota jednoho odběru je stanovena na 2000 Kč.

Úroky z hypotečního nebo obdobného úvěru

Při výpočtu daně se rovněž použije odpočet nezdanitelné částky v podobě zaplacených úroků z úvěru stavebního spoření nebo z hypotečních úvěrů na financování zákonem stanovených bytových potřeb. Co je bytovou potřebou, podrobně popisuje § 15 odst. 3 zákona o daních z příjmů.

Nemusí se jednat o bytovou potřebu vlastní, ale v souladu s odst. 3 také užívanou k trvalému bydlení druhého z manželů, potomků nebo prarodičů. V případě, že je účastníků úvěrové smlouvy více, může úroky uplatnit buď jedna z nich, anebo každá z nich, a to rovným dílem. Maximálně je možné odečíst v úhrnu 300 000 Kč ročně. Jestliže by se úroky platily pouze po část roku, je možné snížit základ daně o 25 000 Kč za každý kalendářní měsíc. Podrobněji v článku: Musí zaměstnavatel provést odpočet úroků z úvěru na bydlení?

Novinka od roku 2011: Pro odpočet úroků na koupi pozemku od základu daně je poplatník povinen do čtyř let od okamžiku uzavření úvěrové smlouvy zahájit na tomto pozemku výstavbu bytové potřeby. V současné době při splnění čtyřleté lhůty prokazuje tuto skutečnost zaměstnavateli, který je povinen v případě jejího nesplnění zpětně za jednotlivá uplynulá zdaňovací období přepočítat daňovou povinnost poplatníka. Protože to v praxi přináší řadu problémů, zvláště pokud poplatník v uvedené lhůtě vystřídá několik zaměstnavatelů, je tato povinnost nově přenesena na poplatníka.

Jestliže poplatník nezahájí do čtyř let výstavbu, musí sám podat daňové přiznání a zdanit prospěch plynoucí z nesprávně uplatněných nezdanitelných částek jako ostatní příjem podle § 10 v období, ve kterém k porušení podmínky došlo.

Způsob prokázání: Potvrzení stavební spořitelny nebo banky o zaplacených úrocích, při prvním uplatnění kopie úvěrové smlouvy.

Penzijní připojištění se státním příspěvkem

Možnost odečíst zaplacené pojistné na penzijním připojištění mají ti poplatníci, kteří mají uzavřenu smlouvu o připojištění s penzijním fondem. Maximálně je možné za zdaňovací období odečíst 12 000 Kč. Základ daně se upraví o částku zaplaceného penzijního připojištění sníženou státní příspěvky, tj. o 6000 Kč.

Příklad: Na základě potvrzení penzijního fondu bylo za rok 2010 zaplaceno 20 000 Kč. Tato částka musí být snížena o 6000 Kč státního příspěvku, tj. 20 000 – 6000 Kč. Maximálně však lze uplatnit 12 000 Kč.

Od roku 2011 bude podle § 15 odst. 5 možné uplatnit rovněž zaplacené částky na penzijní pojištění podle smlouvy o penzijním pojištění uzavřené mezi poplatníkem a institucí penzijního pojištění nebo na základě jinak sjednané účasti poplatníka na penzijním pojištění u instituce penzijního pojištění, za podmínky, že byla sjednána výplata plnění z penzijního pojištění až po 60 kalendářních měsících a současně nejdříve v roce dosažení věku 60 let; částka, kterou lze takto odečíst, se rovná úhrnu příspěvků zaplacených poplatníkem na jeho penzijní pojištění na zdaňovací období. Tedy bez státního příspěvku a vždy maximálně 12 000 Kč. Čtěte také: Zaměstnavatelé přispívají čím dál více na penzijní připojištění zaměstnanců

Způsob prokázání: Potvrzení penzijního fondu, při prvním uplatnění kopie smlouvy o penzijním připojištění.

Soukromé životní pojištění

Další hojně využívanou nezdanitelnou částkou je životní pojištění. Poplatníci s uzavřenou pojistnou smlouvu na životní pojištění musí pro uplatnění nezdanitelné částky splnit další podmínky, a to:

  • plnění sjednáno po 60 měsících od uzavření smlouvy,
  • plnění nejdříve v roce, kdy poplatník dosáhne věku 60 let,
  • u pojistné smlouvy s pevně sjednanou částkou pro případ dožití s pojistnou dobou od 5 do 15 let má sjednanou pojistnou částku alespoň 40 000 Kč a u pojistné doby nad 15 let alespoň 70 000 Kč.

Maximálně lze základ daně snížit o zaplacené pojistné na soukromé životní pojištění ve výši 12 000 Kč. Čtěte také: Čas na roční zúčtování za rok 2010

Způsob prokázání: Potvrzení příslušné pojišťovny, při prvním uplatnění kopie smlouvy o životním pojištění (musí být splněny všechny podmínky).

Odborové příspěvky

Základ daně je možné snížit o zaplacené členské příspěvky odborové organizaci. Takto je možné odečíst částku až do výše 1,5 % zdanitelných příjmů podle § 6, maximálně 3000 Kč za zdaňovací období. Čtěte také: Uvažujete o přechodu na paušální výdaje? Poradíme vám

Způsob prokázání: Potvrzení odborové organizace

Content 22 tip novy

Příspěvek na úhradu dalšího vzdělávání

Poslední variantou je snížení o hodnotu úhrad za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání. Základ daně je možné snížit o 10 000 Kč, poplatníci se zdravotním postižením mohou odečíst podle stupně zdravotního pojištění 13 000 a osoby s těžším zdravotním postižením až 15 000 Kč.

Způsob prokázání: Potvrzení o zaplacení

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).