Hlavní navigace

Nové povinnosti pro podnikatele. Přiznání k DPH pouze elektronicky

16. 7. 2012
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Novela zákona o DPH přináší další novinku. Povinné podání přiznání k DPH, včetně příloh a dalších hlášení pouze elektronicky. Čtěte podrobnosti.

Vláda schválila novelu zákona o dani z přidané hodnoty, podle které budou muset daňové přiznání plátci DPH podávat pouze elektronicky. Jedná se o další z připravovaných opatření.

Návrh zákona je předkládán především z důvodu povinné implementace Směrnic Evropské unie v oblasti daně z přidané hodnoty k 1. lednu 2013. Změny se týkají především fakturace, náležitostí a typů daňových dokladů, vystavování a uchování, zrovnoprávnění daňových dokladů v elektronické a listinné podobě. Jedná se například o tato opatření: 

 • Noví plátci daně z přidané hodnoty budou mít po stanovenou dobu jako zdaňovací období, za které podávají daňové přiznání kalendářní měsíc. Teprve následně po splnění stanovených podmínek si budou moci jako zdaňovací období vybrat kalendářní čtvrtletí. 
 • Zavádí se nový institut – nespolehlivý plátce. Toto označení získá plátce daně z přidané hodnoty, který závažným způsobem neplní své povinnosti ve vztahu ke správě daně. V případě rozhodnutí o označení plátce DPH za nespolehlivého plátce a nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, zveřejní správce daně tuto skutečnost způsobem umožňujícím dálkový přístup. Že se jedná o nespolehlivého plátce, si bude moci kdokoliv ověřit, a pokud se přesto rozhodne s takovou osobou obchodovat, vystavuje se riziku ručení za nezaplacenou daň z přidané hodnoty z tohoto zdanitelného plnění. Obdobně bude přístupná informace, že plátce přestal být nespolehlivým plátcem.
 • Daňové subjekty budou povinně uvádět v přihlášce k registraci své účty používané pro ekonomickou činnost. Použití jiných účtů než účtů oznámených správci daně, bude nově důvodem pro ručení příjemcem plnění za daň nezaplacenou poskytovatelem plnění.
 • Stanovuje se povinnost ručení za DPH v souvislosti se vznikem povinnosti přiznat a zaplatit spotřební daň.

Čtěte více: Co přinese novela zákona o DPH od roku 2013?

Daňové přiznání pouze elektronicky

Ne všechna opatření jsou plánována s účinností k 1. lednu 2013. Mezi taková patří i povinnost podávat daňové přiznání pouze elektronicky. Zde se počítá s datem 1. ledna 2014. Podle navrženého znění zákona by plátci daně z přidané hodnoty, včetně budoucích plátců daně, měli mít povinnost podávat daňové přiznání elektronickou formou. Jedinou výjimkou budou fyzické osoby s obratem do šesti milionů korun.

Navržené znění ustanovení § 101a zákona o DPH – Povinná elektronická forma podání

1. Plátce je povinen podat elektronicky na elektronickou adresu podatelny zveřejněnou
správcem daně:

 • a) daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání,
 • b) hlášení,
 • c) přílohy k daňovému přiznání, dodatečnému daňovému přiznání nebo hlášení.

2. Přihláška k registraci a oznámení o změně registračních údajů se podává pouze
elektronicky na elektronickou adresu podatelny zveřejněnou správcem daně. To neplatí pro identifikované osoby.

3. Fyzická osoba není povinna postupovat podle odstavce 1 nebo 2, pokud:

 • a) její obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců nepřesáhne 6 000 000 korun. Jestliže fyzická osoba tento obrat překročí, vzniká jí povinnost činit podání podle odstavce 1 za zdaňovací období následující po zdaňovacím období, v němž došlo k překročení obratu, a trvá nejméně po dobu 6 kalendářních měsíců, a
 • b) nemá zákonem stanovenou povinnost činit podání elektronicky.

Podnikatelé tedy budou od roku 2014 se správcem daně v oblasti podání komunikovat pouze elektronicky. Toto se týká jak přiznání k DPH včetně příloh, tak hlášení, přihlášek k registraci i oznámení o změně registračních údajů.

Čtěte také: V roce 2013 plátcem DPH snadno a rychle

Finanční dopady na podnikatele

Dopady tohoto opatření na veřejné a státní rozpočty budou nulové a jakýkoliv výdaj plátců DPH na zvýšení technického vybavení lze vyjádřit jako zvýšení daňových nákladů a položek na odpočet DPH u těchto plátců. Alespoň to tvrdí důvodová zpráva k novele zákona.  

Propočet dopadů na podnikatelské prostředí vychází z expertních odhadů, kdy byly stanoveny podle relativní míry vybavenosti počítačovou technikou a přístupem k internetu u plátců DPH takto:

 • u měsíčních plátců (subjektů s vyšším obratem) byla stanovena současná míra vybavenost na 95 % subjektů ze všech měsíčních plátců,
 • u čtvrtletních plátců byla vybavenost počítačem a přístupem k internetu odhadnuta na úrovni vybavenosti domácností v ČR, což je cca 65 %.

Na základě tohoto rozdělení činí odhadovaný počet plátců, kteří budou nuceni si pořídit počítač a připojení k internetu: 

 • čtvrtletních plátců cca 148 tisíc,
 • měsíčních plátců cca 6 tisíc.

Hodnota komunikačního vybavení (počítač a další technické a softwarové vybavení nutné ke komunikaci se správcem daně) byla odhadnuta na 9 400 korun, včetně DPH. Důvodová zpráva se zabývá pouze otázkou technického vybavení. Nepředpokládá se zde, že elektronická komunikace může být pro některé podnikatele problematická a zřejmě se budou muset v oblasti podání více obracet na daňové či účetní poradce. Což samozřejmě přinese další nemalé finanční náklady. 

Čtěte také: Snížení paušálů či limitu pro DPH. Příležitost pro účetní a poradce 

Výjimka pro „malé“ podnikatele 

Výjimku z povinnosti podávat předmětná podání elektronicky mají mít tzv. malí podnikatelé, tedy fyzické osoby s obratem do 6 milionů korun za předcházejících 12 kalendářních měsíců. Ovšem pokud jim nevznikla povinnost činit podání elektronicky z jiných důvodů, například se může jednat o režim přenesení daňové povinnosti.

Limit pro obrat ve výši šesti milionů korun stanovilo ministerstvo financí ve spolupráci s ministerstvem průmyslu a obchodu. Podle údajů Českého statistického úřadu nepoužívá počítač při svém podnikání zhruba 30 procent podnikatelů, tedy zhruba 250 tisíc osob. Právě tito malí podnikatelé pravděpodobně veškeré podklady pro stanovení daňové povinnosti zpracovávají ručně. Pro uvedené subjekty by nutnost pořízení výpočetní techniky podle odhadů ministerstev představovala zvýšení finanční a administrativní zátěže. Obrat šest milionů tedy stanovili tak, aby počet osob s obratem nižším než tato hodnota, byl dostatečně vyšší než uvedených 250 tisíc. Počet fyzických osob, kterých se povinnost elektronického podání v oblasti DPH nebude týkat, se v konečných číslech odhaduje na 300 tisíc.

chytré podnikání - tip témata

Ovšem jestliže tyto OSVČ navíc zaměstnávají další osoby, povinnost elektronického podání je stejně nemine. Již schválený zákon o jednom inkasním místě zavádí elektronická daňová přiznání k dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti.

Čtěte také: Kdy zákonodárci vypustí JIMa z láhve? 

Foto: www.isifa.com

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).