Hlavní navigace

Nové povinnosti účetních jednotek od roku 2016

10. 6. 2015
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed
Od příštího roku přibudou účetním nové povinnosti. Čtěte o obsahu účetní závěrky a výroční zprávy, ověření auditorem a sestavení zprávy o platbách vládám.

Od roku 2016 zřejmě nabude účinnosti novela zákona o účetnictví. Jejím cílem je transpozice směrnice Evropské unie o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících zprávách některých forem podniků. Směrnice uložila jednotlivým členským státům aplikovat upravené právní předpisy poprvé na účetní závěrky sestavené za účetní období počínající dne 1. ledna 2016 nebo v průběhu kalendářního roku 2016. Času na seznámení se s jednotlivými změnami tedy není mnoho. Server Podnikatel.cz postupně o jednotlivých změnách informuje.

Čtěte o novele zákona o účetnictví od roku 2016: 

Nové povinnosti pro účetní jednotky

Ilustrační obrázek
Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed

Od velikosti účetní jednotky se budou odvíjet další povinnosti.  

Od roku 2016 budou rozlišovány čtyři kategorie účetních jednotek – mikro účetní jednotka, malá účetní jednotka, střední účetní jednotka a velká účetní jednotka. Začlenění příslušné účetní jednotky je závislé na dosažení nebo překročení alespoň dvou ze tří stanovených kritérií (hodnota aktiv, čistý obrat a průměrný počet zaměstnanců) k rozvahovému dni. Od této skutečnosti se odvíjí i rozdílně náročné účetní povinnosti. Více o kategorizaci účetních jednotek: Od roku 2016 se vrací jednoduché účetnictví a mění se jednotky účetnictví 

Některým účetním jednotkám bude povoleno vést jednoduché účetnictví nebo účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Ostatních účetních jednotek se bude týkat „klasické" podvojné účetnictví.

1. Jednoduché účetnictví

Jednoduché účetnictví sice není obsaženo v aktuálním zákoně o účetnictví, přesto je určitým účetním jednotkám jeho používání povoleno. Prakticky účtují podle pravidel, která byla již před deseti lety zrušena. Od roku 2016 se do zákona o účetnictví jednoduché účto opětovně navrací. Je zde rovněž specifikováno, kdo může toto účetnictví používat a jaké jsou povinnosti s tím spojené. Čtěte více: Jednoduché účto se vrací. Nebude ale pro každého

Předmětem jednoduchého účetnictví jsou příjmy a výdaje, majetek a závazky včetně dluhů (na rozdíl od účetnictví podvojného se zde neúčtuje s podvojnými zápisy). Mezi účetní knihy používané v jednoduchém účetnictví patří:

 • peněžní deník,
 • kniha pohledávek a závazků,
 • pomocné knihy o ostatních složkách majetku.

2. Účetnictví ve zjednodušeném rozsahu

Opět se bude jednat pouze o vybrané účetní jednotky. Jejich okruh se od roku 2016 rozšiřuje. Mohou účtovat ve zjednodušeném rozsahu, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis, jsou příspěvkovými organizacemi a rozhodne tak jejich zřizovatel nebo jsou malými účetními jednotkami nebo mikro účetními jednotkami a nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Podrobněji v článku: Novela zákona o účetnictví 2016. Kdo povede zjednodušené účetnictví?

Povinnosti dle kategorie účetních jednotek

Nově se budou rozlišovat čtyři kategorie účetních jednotek – mikro účetní jednotka, malá účetní jednotka, střední účetní jednotka a velká účetní jednotka. Každá účetní jednotka musí sledovat, do které kategorie patří. Od této skutečnosti se následně odvíjí celá řada povinností. Zejména se jedná o obsah účetní závěrky, výroční zprávy, povinnost zveřejnění, ověření účetní závěrky auditorem, oceňování reálnou hodnotou a podávání zprávy o platbách vládám. Více o kategorizaci účetních jednotek: Od roku 2016 se vrací jednoduché účetnictví a mění se jednotky účetnictví 

Účetní závěrka

Účetní závěrku tvoří rozvaha (bilance), výkaz zisku a ztráty, příloha, přehled o peněžních tocích (cash flow) a přehled o změnách vlastního kapitálu. Mikro a malé účetní jednotky nejsou povinny sestavovat přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu.

Výroční zpráva

Výroční zprávu povinně vyhotovují účetní jednotky, které mají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Výroční zpráva poskytuje informace o vývoji výkonnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení účetní jednotky. Dále obsahuje (finanční i nefinanční) informace

 • o skutečnostech, které nastaly až po rozvahovém dni a jsou významné pro naplnění účelu výroční zprávy,
 • o předpokládaném vývoji činnosti účetní jednotky,
 • o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje,
 • o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztahů, 
 • o tom, zda účetní jednotka má pobočku nebo jinou organizační složku podniku v zahraničí,
 • požadované podle zvláštních právních předpisů,
 • od roku 2016 také o nabytí vlastních akcií.

Mikro, malé a střední účetní jednotky nemusí uvádět nefinanční informace.

Zveřejnění účetní závěrky a výroční zprávy

Účetní jednotky zveřejňují ve sbírce listin účetní závěrku (obdobně výroční zprávu), pokud se jich povinnost vyhotovení týká. Zveřejňují v rozsahu, v jakém byla sestavena, případně v rozsahu a znění, ve kterém byla auditorem ověřena. Pouze mikro a malé účetní jednotky, bez povinnosti ověření účetní závěrky auditorem, nemusí zveřejňovat výkaz zisku a ztráty.

Ověření účetní závěrky auditorem

Povinně ověřuje účetní závěrku auditor:

 • velkým účetním jednotkám (výjimku mají vybrané účetní jednotky, které nejsou subjekty veřejného zájmu),
 • středním účetním jednotkám,
 • malým účetním jednotkám, jestliže se jedná o akciové společnosti nebo svěřenské fondy a k rozvahovému dni účetního období, za něž se účetní závěrka ověřuje, a účetního období bezprostředně předcházejícího překročily nebo již dosáhly alespoň jednu hodnotu (tj. aktiva celkem 40 000 000 Kč, roční úhrn čistého obratu 80 000 000 Kč, průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období 50),
 • ostatním malým účetním jednotkám (mimo akciové společnosti a svěřenské fondy), pokud k rozvahovému dni účetního období, za něž se účetní závěrka ověřuje, a účetního období bezprostředně předcházejícího překročily nebo již dosáhly alespoň dvě hodnoty (tj. aktiva celkem 40 000 000 Kč, roční úhrn čistého obratu 80 000 000 Kč, průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období 50),
 • účetním jednotkám, kterým to stanovuje zvláštní právní předpis. 

Výjimku mají účetní jednotky, které jsou v konkursu, reorganizaci, případně u nich došlo ke zrušení konkursu z důvodu, že majetek dlužníka je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující.

Oceňování reálnou hodnotou

Oceňování jednotlivých složek majetku a závazků reálnou hodnotou není povinné pro mikro účetní jednotky. Opět zde existují určité výjimky, kupříkladu v oblasti cenných papírů a investování.

Zpráva o platbách vládám

Povinnost sestavení zprávy o platbách vládám členského státu Evropské unie nebo třetí země se vztahuje na velké účetní jednotky (včetně subjektu veřejného zájmu). Ve zprávě se budou vykazovat významné platby, které dotčené účetní jednotky odvádějí vládám zemí, ve kterých působí, a to z důvodu větší transparentnosti těchto plateb. Výjimky mají vybrané účetní jednotky působící v těžebním průmyslu a v odvětví těžby dřeva v původních lesích.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).