Hlavní navigace

Udejte své kartelové partnery a my vám (možná) odpustíme

6. 1. 2012
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Přiznání je polehčující okolnost. Pokud navíc v případě kartelu oznámíte takovou dohodu úřadu jako první, můžete se zcela vyhnout trestu.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže České republiky připravil novelu zákona o ochraně hospodářské soutěže, která především zakotvuje tzv. leniency program (program shovívavosti) a institut narovnání. Tyto dosud nebyly právními předpisy upraveny a existovaly pouze v podobě oznámení úřadu nebo byly použity v jeho rozhodnutích a nebyly tedy právně závazné. Novela prošla mezirezortním připomínkovým řízením a v současné době čeká na schválení vládou, poté bude předložena k projednání poslanecké sněmovně. Co tedy novela zákona přináší?

Leniency program jako nástroj boje proti kartelovým dohodám

Leniency program, který úřad poprvé zavedl v České republice svým oznámením již v roce 2001 je účinným nástrojem odhalování a boje proti kartelovým dohodám. Jeho principem je odpuštění nebo snížení pokuty účastníkovi kartelové dohody, který spolupracuje s úřadem a poskytne úřadu informace o utajené kartelové dohodě, které mu umožní provést cílené šetření účastníků kartelové dohody nebo které prokazují existenci takové dohody. Jedná se tedy především o nástroj vyšetřovací. „Odměnou“ takovému účastníkovi kartelové dohody je buď zcela upuštění od potrestání (poskytne-li informace jako první) nebo snížení pokuty až o 50 % (přizná-li soutěžitel účast na kartelové dohodě a poskytne významné informace, kterými úřad dosud nedisponoval).

Navrhované paragrafové znění novely v zásadě odpovídá znění oznámení a zahrnuje jak upuštění od potrestání, tak snížení pokuty. Věcně se tedy po přijetí novely téměř nic nezmění, zákonná úprava však přinese soutěžitelům i úřadu potřebnou právní jistotu.

Upuštění od potrestání bude zahrnovat případy, kdy poskytnutí podkladů a informací prvním soutěžitelem umožní úřadu provést odůvodněné cílené šetření na místě nebo kdy umožní prokázat existenci utajované kartelové dohody. V těchto případech úřad při splnění dalších podmínek (např. spolupráce s úřadem v průběhu řízení, ukončení účasti v kartelu) upustí od udělení pokuty.

Snížení pokuty se bude vztahovat na případy, kdy soutěžitel poskytne úřadu důkazy o utajované kartelové dohodě, jejichž kvantita a kvalita sice nebude stačit k upuštění od potrestání, budou však mít podstatnou přidanou hodnotu. Při posuzování výše snížení pokuty, která může dosáhnout až 50 %, bude úřad hlavně zvažovat, v jakém okamžiku byly důkazy soutěžitelem poskytnuty (tzn., zda soutěžitel poskytl takové důkazy jako první či další v pořadí) a jaká byla přidaná hodnota těchto důkazů pro úřad. Čtěte také: Kofola se přiznala. Antimonopolní inkvizice opět v akci

Narovnání jako prostředek pro snížení pokuty

Novela rovněž nově přináší úpravu tzv. narovnání, které dosud nebylo žádným způsobem upraveno a bylo pouze aplikováno v rozhodovací praxi úřadu. Podstatou je poskytnutí důkazů o kartelu účastníkem řízení a jeho spolupráce se soutěžním úřadem při vyšetřování výměnou za snížení pokuty ze strany úřadu. Tím dochází ke zlepšení hospodárnosti správního řízení, tedy především dosažení zkrácení doby řízení a úspory nákladů.

Na rozdíl od Leniency programu, který se vztahuje pouze na kartelové dohody (tedy dohody mezi soutěžiteli na stejné úrovni trhu zboží a služeb), je možné narovnání aplikovat i v případě ostatních protisoutěžních jednání (zakázané vertikální dohody (dohody mezi soutěžiteli na různých úrovních trhu zboží a služeb), zneužití dominantního postavení nebo uskutečnění spojení soutěžitelů v rozporu se zákonem).

Dle navrhované úpravy může úřad snížit pokutu soutěžiteli až o 20 %, pokud přizná spáchání správního deliktu a úřad bude mít za to, že vzhledem k povaze a závažnosti deliktu je takové potrestání dostatečné.

Nahlížení do správního spisu

Novela obsahuje také novou úpravu nahlížení do správního spisu, která navazuje na ustanovení o upuštění od potrestání a snížení pokuty. Z nahlížení do spisu je vyloučena žádost soutěžitele o upuštění od potrestání nebo snížení pokuty včetně všech souvisejících informací, a to až do okamžiku, kdy úřad soutěžitele formálně informuje o tom, že se dopustil protisoutěžního jednání. Cílem této úpravy je tedy zajistit ochranu informací poskytnutých soutěžitelem, členem utajované kartelové dohody, před jejich předčasným únikem, který by vyšetřování takové kartelové dohody ohrozil nebo zmařil.

Důvěrnost korespondence s nezávislým právníkem

Nově je v zákoně rovněž upraveno nakládání s informacemi zajištěnými v rámci šetření Úřadu na místě samém, které představují korespondenci mezi soutěžitelem a nezávislým právníkem (tento režim se tedy nebude vztahovat na korespondenci a materiály vyhotovené interním právníkem soutěžitele, který je jeho zaměstnancem). Zaměstnanci úřadu jsou oprávněni materiály a informace, označené soutěžitelem jako důvěrná korespondence s nezávislým právníkem, převzít, nesmí se však seznámit s jejich obsahem a musí je zabezpečit, aby tak nemohl učinit nikdo jiný.

Úřadu je současně stanovena povinnost podat do pěti pracovních dnů od ukončení šetření na místě samém návrh ke Krajskému soudu v Brně na určení, že se na převzaté materiály a informace ochrana důvěrnosti nevztahuje. Ochrana důvěrnosti korespondence mezi soutěžitelem a nezávislým právníkem bude tedy nově podléhat soudnímu přezkumu a bez přivolení soudu nebude úřad oprávněn se s takto označenými materiály seznamovat. V této souvislosti lze tedy jen doporučit, aby materiály, které představují korespondenci soutěžitele s nezávislým právníkem, byly již při svém vzniku výslovně označeny jako důvěrné dokumenty požívající předmětné ochrany. Čtěte také: Hledáte právníka? Poradíme vám, jak najít svého Perryho Masona

Přístup k informacím správce daně

Novela dále obsahuje změnu daňového řádu, kterou úřad dostává právo přístupu k dokumentům, které jsou v dispozici správce daně, rovněž pro účely výkonu svých pravomocí. Tato změna tedy nově umožní úřadu přístup k informacím, které může využít při odhalování a trestání protisoutěžního jednání a zefektivnit tím svou činnost.

Nová úprava trestněprávní odpovědnosti

Autoři novely se též snaží upravit do této doby neřešenou a často kritizovanou problematiku vztahu Leniency programu a trestněprávní odpovědnosti účastníků utajované kartelové dohody. Zatímco Leniency program umožňuje účastníkovi utajované kartelové dohody uniknout správnímu potrestání, předpisy trestního práva takový institut dosud neznaly. Chybějící provázanost mezi správní a trestní úpravou znamenala, že přiznání utajované kartelové dohody sice znamenala neudělení nebo snížení správní sankce, mohla však takovému soutěžiteli (a primárně členům jeho statutárního orgánu a vrcholovým manažerům) přivodit trestní stíhání za přečin porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže. To samozřejmě v praxi podstatně snižovalo ochotu soutěžitelů využívat Leniency program.

Nová úprava se snaží výše uvedenou problematiku vyřešit tím, že do trestního zákona doplňuje zvláštního ustanovení o účinné lítosti, na základě kterého trestní odpovědnost za trestný čin porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže zaniká, pokud soutěžitel splnil podmínky pro upuštění od potrestání nebo snížení pokuty. V případě fyzických osob pak zaniká za stejných podmínek trestní odpovědnost takové osoby v případě, že jednala jménem (jako statutární orgán nebo jako zaměstnanec) nebo za soutěžitele (jako zmocněnec), který tyto podmínky splnil.

Ustanovení o účinné lítosti rovněž reaguje na schválený zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a počítá se zánikem trestní odpovědnosti nejen fyzických, ale také právnických osob. Úprava týkající se zániku trestní odpovědnosti právnických osob však bude prozatím nadbytečná, protože zákon o trestní odpovědnosti právnických osob v současné podobě nezahrnuje trestný čin porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže. Čtěte více: Víme, jak eliminovat riziko trestní odpovědnosti firmy na minimum

školení účto leden 23 Kučerová

Autor: Vladimír Prunner, seniorní advokát Norton Rose v.o.s., advokátní kancelář 

Norton Rose - logo

Foto: www.isifa.com

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).