Hlavní navigace

Novinky v daních právnických osob

24. 2. 2011
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Novela zákona o daních z příjmů přinesla od ledna 2011 právnickým osobám celou řadu změn. Jedná se o fotovoltaiku, dary i úpravu komponentního odpisování. Některá ustanovení je možné využít i pro zdaňovací období roku 2010.

Novela zákona o daních z příjmů účinná od 1. ledna 2011 se dotkla jak fyzických, tak i právnických osob. O důležitých legislativních změnách a to především pro OSVČ již server Podnikatel.cz informoval článkem: Přehled připravovaných daňových změn roku 2011.

Protože zákon o daních z příjmů je provázán s dalšími právními předpisy, jako je nový daňový řád, zákon o rezervách, předpisy o účetnictví a v neposlední řadě slučitelností s právem Evropské unie, přinesla novela řadu změn také pro právnické osoby. V některých případech je dokonce možné legislativní úpravy využít na základě přechodných opatření už pro zdaňovací období roku 2010. Čtěte také: Slevy na dani v roce 2010 a jejich uplatnění

Zrušení osvobození z fotovoltaiky

Bylo zrušeno osvobození u daně z příjmů z provozu ekologických energetických zařízení pro fyzické i právnické osoby. Provozovatelé těchto zařízení budou od roku 2011 uplatňovat stejný daňový režim jako ostatní podnikatelé. Osvobození je možné využít naposledy pro zdaňovací období, které započalo v roce 2010. Změna se samozřejmě týká i poplatníků, kteří uvedli zařízení do provozu před rokem 2010.

Konec osvobození se vztahuje na ekologická zařízení, fotovoltaické elektrárny, malé vodní elektrárny do výkonu 1 MW, větrné elektrárny, tepelná čerpadla, zařízení na výrobu a energetické využití bioplynu a dřevoplynu, zařízení na výrobu elektřiny nebo tepla z biomasy, zařízení na výrobu degradovatelných látek a zařízení na využití geotermální energie. Čtěte také: Nezdanitelné částky v daňovém přiznání 

Dary invalidním důchodcům a dary do zahraničí

Právnická osoba může v souladu s § 20 odst. 8 uplatnit nezdanitelnou část základu daně v podobě daru fyzickým osobám, které jsou v invalidním důchodu. Na základě přechodných opatření muže počínaje rokem 2010 takto obdarovat důchodce, který byl ke dni přiznání starobního důchodu důchodcem invalidním.

Obdobně je možné využít daňově uplatnitelný dar z titulu darů do zahraničí. Nově mohou právnické osoby darovat v podle § 20 odst. 12 dary na účely uvedené zákonem o daních z příjmů rovněž osobám se sídlem nebo bydlištěm na území jiného členského státu EU, Norska nebo Islandu. Čtěte také: Daňový řád rozšiřuje pravomoci účetních

Podpora odborného vzdělávání

V zájmu podpory odborné výuky byla v souladu s § 20 odst. 8 zvýšena hodnota darů odčitatelných od základu daně z 5 na 10 %. Jedná se o dar středním a vyšším odborným školám na zajišťování odborné výuky, tj. na pořízení materiálu a zařízení, opravy a modernizaci zařízení sloužících praktickému výcviku).

Současně byl (opět s možností využití od roku 2010) stanoven limit motivačního příspěvku, například formou stipendia, příspěvku na stravování, ubytování apod. na 2 tisíce korun měsíčně, studentům vysokých škol dokonce na 5 tisíc korun měsíčně. Podle ustanovení § 24 odst. 2 písm. zu se musí jednat o smluvní vztah mezi studentem a poplatníkem, pro kterého se připravuje na výkon profese. Čtěte také: Škody z živelních pohrom patří do nákladů. Má to však háček

Komponentní odpisování

Novela zákona o daních z příjmů reagovala § 23 odst. 2 písm. a na možnost použití metody komponentního odpisování v účetnictví u účetních jednotek u účtujících podle Mezinárodních standardů. Ty mohou tuto metodu poprvé použít v roce 2010 jak u majetku nově pořízeného, tak u majetku v užívání.

Komponentou se podle § 56 a vyhlášky 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, rozumí určená část majetku nebo souboru majetku nebo určená „kontrola výskytu závad“, u které je výše ocenění významná v poměru k výši ocenění celého majetku nebo souboru majetku a jejíž doba použitelnosti se významně liší od doby použitelnosti majetku nebo souboru majetku.

Zákon o daních z příjmů výslovně stanovil, že pro zjištění základu daně se vychází z výsledku hospodaření bez vlivu této účetní metody odpisování. Majetek tedy bude z hlediska daně z příjmů nadále odepisován jako celek a nebude možné jednotlivé komponenty odepisovat v jiné odpisové skupině. Čtěte také: Jak na cestovní náhrady v roce 2011

Výměna komponenty (oprava)

Komponentní odpisování (účetnictví) = snížení hodnoty majetku o cenu vyřazované komponenty a zvýšení o částku ocenění nové komponenty.

Daň z příjmů = jednorázový daňově uznatelný náklad. Na opravu je možné podle § 3 odst. 3 zákona o rezervách vytvářet rezervu na opravu majetku.

Technické zhodnocení komponenty

Komponentní odpisování (účetnictví) = snížení hodnoty majetku o částku ocenění vyřazované komponenty a zvýšení o částku ocenění nově zařazené komponenty.

Daň z příjmů = částka bude v základu daně uplatněna postupně prostřednictvím odpisů, tj. ze zvýšené vstupní ceny majetku. Čtěte také: Co čeká a nemine podnikatele v roce 2011?

MM červen tip 1

Kontrola výskytu závad

Účetní jednotky, které si zvolili komponentní odpisování, mohou zvolit rovněž samostatnou účetně odpisovanou komponentu nazývanou „kontrolou výskytu závad“. Ovšem z hlediska daně z příjmů se nejedná o odpisovaný majetek, ale o významné služby. Výjimkou jsou služby provedené před uvedením hmotného majetku do provozu, které budou součástí vstupní ceny hmotného majetku. Použije se již pro období, které započalo v roce 2010.

Na základě pokynu generálního ředitelství GDŘ-D-2 byl upřesněn postup stanovení daňové povinnosti a vyplnění daňového přiznání. Na řádek č. 10 přiznání k dani z příjmů právnických osob se uvede výsledek hospodaření vykázaný ve výkazu zisku a ztrát dle poučení k tiskopisu. Výsledek se bude dále upravovat podle § 23 odst. 2 formou korekcí na dalších řádcích tiskopisu přiznání.

Foto: www.isifa.com

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).