Hlavní navigace

Novinky v legislativě upravující pomoc ukrajinským uprchlíkům na území ČR

16. 3. 2022
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
V souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, který vyvolala invaze vojsk Ruské federace, Rada Evropské unie dne 4. března 2022 přijala prováděcí rozhodnutí 2022/382, kterým se stanoví, že nastal případ hromadného přílivu vysídlených osob z Ukrajiny ve smyslu článku 5 směrnice 2001/55/ES, a kterým se zavádí jejich dočasná ochrana (dále jen „rozhodnutí Rady“).

V návaznosti na rozhodnutí Rady a předmětné směrnice byla Vládou ČR vypracována řada návrhů zákonů reagující na předpokládaný vysoký počet uprchlíků přicházejících z Ukrajiny na území České republiky, zejména návrh zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace (dále jen „zákon o ochraně a zdravotních službách“) a návrh zákona o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace (dále jen „zákon o zaměstnanosti a sociálním zabezpečení“) či zákon o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace. 

Tyto zákony mají za cíl upravit oblast poskytování dočasné ochrany, pravidla pro poskytování zdravotních služeb, zaměstnávání a sociální zabezpečení a přístupu ke vzdělání. Níže si dovolujeme ve stručnosti představit vybraná ustanovení prvních dvou výše zmíněných zákonů.

ČLÁNKY PRO UKRAJINU 

Čtěte články, které jsou určeny pro nově příchozí Ukrajince. Články vycházejí v češtině i ukrajinštině. Zřídili jsme pro tyto účely speciální ukrajinskou sekci, kde jsou články výhradně v ukrajinštině. Pokud máte tip na obsah, neváhejte se na nás obrátit prostřednictvím emailu: press@podnikatel.cz

Zákon o ochraně a zdravotních službách

Na základě návrhu zákona o ochraně a zdravotních službách má být oprávněným osobám poskytnuta dočasná ochrana, kterou se rozumí oprávnění k pobytu těchto osob na území České republiky ve smyslu zákona č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „dočasná ochrana“).

Oprávněné osoby

Mezi osoby, na něž se má podle návrhu nového zákona vztahovat dočasná ochrana, náleží:

  • ukrajinští státní příslušníci pobývající na Ukrajině před 24. únorem 2022;
  • osoby bez státní příslušnosti a státní příslušníci třetích zemí jiných než Ukrajiny, kterým byla před 24. únorem 2022 poskytnuta mezinárodní ochrana nebo odpovídající vnitrostátní ochrana na Ukrajině;
  • rodinní příslušníci výše uvedených osob;
  • osoby, které doloží, že byly ke dni 24. února 2022 držiteli platného povolení k trvalému pobytu na území Ukrajiny a jejichž vycestování do státu, jehož jsou státními občany, nebo části jeho území, anebo v případě osob bez státního občanství do státu nebo části jeho území jejich posledního trvalého bydliště před vstupem na území Ukrajiny, není možné z důvodu hrozby skutečného nebezpečí podle § 179 odst. 2 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pobytu cizinců na území ČR“).

Řízení o udělení dočasné ochrany

Na řízení o udělení dočasné ochrany se mají obdobně uplatnit ustanovení zákona o pobytu cizinců na území ČR o udělování víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území České republiky. Příslušným orgánem k řízení o udělení dočasné ochrany bude Ministerstvo vnitra ČR nebo Policie České republiky.

Dočasná ochrana bude udělena nejdéle na dobu 1 roku; doba však bude moct být opakovaně prodlužována. Udělení dočasné ochrany se týká území České republiky, neopravňuje cizince cestovat do zahraničí.

Žadatel bude povinen o udělení dočasné ochrany požádat osobně a k žádosti předložit cestovní doklad, má-li jej u sebe, a na vyžádání fotografii.

Žádost o udělení dočasné ochrany nebude přijata, jestliže:

  • nebyla podána osobně nebo 
  • je předložena cizincem, který není řazen mezi oprávněné osoby, nebo 
  • je podána cizincem, který o dočasnou ochranu požádal v jiném členském státě Evropské unie, anebo 
  • je podána cizincem, kterému byla udělena dočasná ochrana v jiném členském státě Evropské unie.

Takováto žádost bude cizinci vrácena a současně bude cizinci ústně sdělen důvod nepřijatelnosti, přičemž návrh zákona o ochraně a zdravotních službách vylučuje soudní přezkum.

V případě udělení dočasné ochrany se pak nebude vydávat samostatné písemné rozhodnutí, nýbrž bude žadateli vyznačen vízový štítek do cestovního pasu nebo učiněn záznam o udělení dočasné ochrany do cestovního pasu nebo mimo něj.

V případě, kdy příslušný orgán neudělí žadateli dočasnou ochranu na místě, vystaví mu osvědčení o podání žádosti o udělení dočasné ochrany.

V neposlední řadě je třeba též zmínit, že okamžikem přiznání oprávnění k pobytu za účelem dočasné ochrany bude zastaveno řízení o žádosti o vydání nebo o prodloužení doby platnosti oprávnění k pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky.

Poskytování zdravotních služeb

Podle návrhu zákona o ochraně a zdravotních službách bude mít udělení dočasné ochrany i zásadní vliv na účast cizinců na zdravotním systému České republiky. Návrh zákona počítá s tím, že cizinec, kterému bude udělena dočasná ochrana, se ode dne udělení dočasné ochrany považuje pro účely úhrady poskytnutých zdravotních služeb za osobu pojištěnce podle § 2 odst. 1 písm. b) bodu 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění (dále jen zákon o veřejném zdravotním pojištění), přičemž plátcem pojistného bude Česká republika, ledaže bude mít pojištěnec příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti.

Zákon navrhuje, že za osobu pojištěnce (viz výše) se pro účely úhrady poskytnutých zdravotních služeb považuje i cizinec, kterému byly poskytnuty zdravotní služby na území České republiky a teprve až poté mu byla udělena dočasná ochrana podle tohoto zákona, a to ode dne poskytnutí zdravotních služeb na území České republiky v období 30 dnů před dnem udělení dočasné ochrany (avšak ne dříve než 24. února).

Pro úplnost je potřeba též uvést, že ustanovení navrhovaného zákona o ochraně a zdravotních službách se uplatní zpětně na cizince, kterým bylo uděleno přede dnem nabytí tohoto zákona vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem pobytu na území České republiky.

Zákon o zaměstnanosti a sociálním zabezpečení

Zaměstnanost

Návrh zákona o zaměstnanosti a sociálním zabezpečení uvádí, že cizinec s udělenou dočasnou ochranou (viz výše) se pro účely zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zaměstnanosti“) bude považovat za cizince s povoleným trvalým pobytem ve smyslu zákona o pobytu cizinců na území ČR. To znamená, že tento cizinec bude mít tzv. volný vstup na trh práce, na jehož základě bude moct být přijat do zaměstnání, tedy aniž by mu byla vydána zaměstnanecká karta, karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance, modrá karta nebo povolení k zaměstnání. Odpadá zde tedy nutnost žádat o veřejnoprávní povolení. Taktéž se bude moct stát uchazečem či zájemcem o zaměstnání.

Sociální zabezpečení

Podle návrhu zákona o zaměstnanosti a sociálním zabezpečení bude mít cizinec s dočasnou ochranou dále nárok na humanitární dávku ve výši 5000 korun (dále jen „humanitární dávka“). Tato dávka se bude vyplácet za kalendářní měsíc, v němž byla udělena dočasná ochrana. O humanitární dávku bude nutné požádat, přičemž žádosti bude možné podávat od nabytí účinnosti nového zákona.

Pokud budou příjmové, sociální a majetkové poměry cizince s dočasnou ochranou takové, že mu neumožní zajištění základních životních potřeb, bude možné na základě jeho žádosti poskytnout humanitární dávku ve výši 5000 korun měsíčně opakovaně, a to po dobu pěti kalendářních měsíců bezprostředně následujících po kalendářním měsíci, v němž byla cizinci udělena dočasná ochrana.

O humanitární dávku bude nutné požádat Úřad práce České republiky – krajské pobočky a pobočku pro hlavní město Prahu, které současně budou tuto dávku vyplácet. Žádost o tuto dávku musí obsahovat identifikační údaje, místo pobytu na území České republiky a doklad prokazující udělení dočasné ochrany.

Co se týče prokázání příjmových, sociálních a majetkových poměrů cizince, zde bude nutné tyto poměry doložit všemi dostupnými doklady anebo provést čestné prohlášení.

Zákon dále uvádí, že vyplácení humanitární dávky bude probíhat zjednodušeným způsobem bez užití správního řádu tak, aby proces nebyl zatěžován formalitami.

Humanitární dávka bude vyplácena více způsoby, mezi které náleží hotovost, převod na platební účet v bance, vyplacení pobočce zahraniční banky nebo spořitelního a úvěrního družstva v České republice, který určí žadatel. Dávku nebude možné vyplácet do ciziny.

Po skončení této formy pomoci bude v případě potřeby cizincům umožněn vstup do systému pomoci v hmotné nouzi a může jím být podle aktuální situace poskytnut příspěvek na živobytí, případně doplatek na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc.

Do okamžiku nabytí účinnosti zákona o zaměstnanosti a sociálním zabezpečení mohou cizinci žádat o poskytnutí mimořádné okamžité pomoci podle zákona č. 111/2006 Sb., o hmotné nouzi (dále jen „zákon o hmotné nouzi“), přičemž tato žádost se též podává v místě kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR.

Závěr

Jak vyplývá z výše uvedeného, návrhy zákona o ochraně a zdravotních službách a zákona o zaměstnanosti a sociálním zabezpečení mají za cíl pomoct usnadnit pobyt a získat zaměstnání cizincům, zejména pak občanům Ukrajiny, kteří prchají před aktuálním vojenským konfliktem na území Ukrajiny, a stanovit základní pravidla a do určité míry zpřehlednit procesy, které již nyní probíhají.

účto únor klímová

Oba výše zmíněné návrhy zákonů stanovují, že mají nabýt účinnost dnem jejich vyhlášení a pozbydou platnosti uplynutím dne 31. března 2023.

Závěrem upozorňujeme, že tento článek si neklade za cíl poskytnout kompletní přehled o legislativě v oblasti pomoci uprchlíků z Ukrajiny, nýbrž pouze přibližuje vybraná ustanovení výše uvedených zákonů. Současně též upozorňujeme na skutečnost, že zákony budou nyní projednávány Parlamentem České republiky. Znění komentovaných ustanovení tedy může doznat určitých změn.

Vážení čtenáři, situaci na Ukrajině se věnujeme napříč servery, které spadají pod našeho vydavatele, společnost Internet Info. Nabízíme vám výběr některých textů:

POMOC PRO UPRCHLÍKY

FINANCE A BYZNYS

IT A KYBERBEZPEČNOST

UŽITEČNÉ RADY

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).