Hlavní navigace

Novinky v oblasti zaměstnávání, které přichází s rokem 2017

2. 1. 2017
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Každý rok přináší změny v oblasti zaměstnávání. Ani rok 2017 nebude výjimkou. A není jich zrovna málo. Na některé se však ještě čeká.

Rok 2017 bude bohatý na daňové změny. Ne všechny budou účinné od začátku roku. Takzvaný daňový balíček se nepodařilo včas schválit.

Tři důležité novely zákona o daních z příjmů

1. Očekávaný daňový balíček

Hlavní změny v daních z příjmů měla původně přinést novela zákona o daních z příjmů projednávaná jako součást Daňového balíčku 2017 (sněmovní tisk 873). Daňový balíček měl nabýt účinnosti k 1. lednu 2017, ale pravděpodobně bude schválen až s účinností od 1. dubna 2017. Obdobně jako loňská novela zákona o daních z příjmů tak nabude účinnosti v průběhu roku, ovšem v některých případech přinese změny pro celé zdaňovací období 2017. Zcela jistě se mezi tyto změny zařadí plánované zvýšení daňového zvýhodnění na druhé dítě a na třetí a každé další dítě. Třetí čtení novely je navrženo na pořad schůze Poslanecké sněmovny začínající 10. ledna 2017.

S tím souvisí i vydání nového tiskopisu Prohlášení poplatníka vzor č. 25. Neobsahuje prozatím plánované změny od roku 2017, pouze jsou zde zapracovány změny roku 2016. Podrobněji v článku: Nový tiskopis Prohlášení poplatníka zveřejněn. Nečekaná změna

2. Vyšší daňové úlevy na penzijní a životní pojištění

Zákonem č. 377/2015 Sb., došlo k úpravám daňových výhod penzijního a životního pojištění. Ovšem s odloženou účinností od roku 2017. Od ledna 2017 se tedy zvyšuje úhrnný limit pro osvobození od daně z příjmů fyzických osob dle § 6 odst. 9 písm. p) zákona o daních z příjmů u příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření a penzijní pojištění nebo na soukromé životní pojištění z 30 000 Kč na 50 000 Kč ročně. 

Nezdanitelná část základu daně dle § 15 odst. 5 zákona o daních z příjmů se u penzijního připojištění se státním příspěvkem (příp. doplňkového penzijního spoření) a u životního pojištění zvyšuje ze dvanácti tisíc na dvacet čtyři tisíc. Současně se mění metoda výpočtu částky, kterou lze od základu daně odečíst v případě příspěvků zaplacených účastníkem na penzijní připojištění se státním příspěvkem a doplňkové penzijní spoření. Dosud se výše zaplacených příspěvků snižovala o 12 000 Kč za zdaňovací období. Nově navržený algoritmus umožní odečíst ty části měsíčních příspěvků, které v jednotlivých měsících kalendářního roku přesáhnou maximální výši příspěvku, od kterého náleží maximální státní příspěvek. Výše příspěvku, od které náleží maximální státní podpora činí aktuálně 1000 Kč. Čtěte více: Nezdanitelné části základu daně

3. Změny ve zdanění výsluh

Poslední novela zaměstnavatele přímo neovlivňuje, avšak jedná se o informaci, která by neměla mzdovým účetním, personalistům uniknout. Jde o novelu zákona o daních z příjmů, která vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 454/2016 Sb. Nabyla účinnosti dne 1. ledna 2017. Dotýká se zaměstnanců pobírajících výsluhy. 

Jde o znovuzavedení osvobození od daně u některých výsluhových náležitostí vojáků z povolání a příslušníků bezpečnostních sborů podle zvláštních předpisů (bezpečnostním sborem se rozumí Policie České republiky, Hasičský záchranný sbor České republiky, Celní správa České republiky, Vězeňská služba České republiky, Bezpečnostní informační služba a Úřad pro zahraniční styky a informace). Výsluhový příspěvek, odbytné a příspěvky na bydlení vojáků z povolání se do konce roku 2016 danily 15% srážkovou daní. Od roku 2017 jsou od daně z příjmu osvobozeny, stejně jako je tomu v případě ostatních výsluhových náležitostí.

Minimální a zaručená mzda v roce 2017

Vláda schválila návrh nařízení vlády č. 567/2006, Sb., o minimální mzdě a nejnižších úrovních zaručené mzdy. Jedná se o dvě novely s čísly 336/2016 Sb. a 337/2016 Sb. Dochází k razantnímu zvýšení měsíční minimální mzdy ze současných 9900 korun na 11 000 korun a u hodinové sazby z 58,70 korun na 66 korun. Současně se zvyšují i sazby zaručené mzdy u jednotlivých skupin prací.

Pro rok 2017 se stanovuje pouze jedna (základní) sazba minimální mzdy i shodné sazby nejnižších úrovní zaručené mzdy pro všechny zaměstnance bez rozdílu. Opatření má odstranit nerovnoprávné postavení osob se zdravotním postižením v odměňování minimální a zaručenou mzdou. Čtěte více: Minimální a zaručená mzda v roce 2017 výrazně vzroste. Máme srovnání 

Novela nového občanského zákoníku

Jde o novelu občanského zákoníku (vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 460/2016 Sb.). Nový občanský zákoník nabyl účinnosti v roce 2014. Je tu první rozsáhlejší novela, jejímž cílem je napravit některé kritizované nedostatky tohoto obsáhlého právního předpisu. Účinnost většiny změn je stanovena na 60. den pro vyhlášení ve Sbírce zákonů, tj. 28. února 2017. Z pohledu zaměstnavatelů jsou důležité minimálně tři změny.

1. Sjednávání pracovněprávních vztahů nezletilými

Dosud bylo možné uzavřít pracovněprávní vztah s nezletilým, který dovršil věku 15 let a současně ukončil povinnou školní docházku. Novelou se upravilo ustanovení § 35 občanského zákoníku tak, aby bylo možné sjednat pracovní poměr či dohodu již po dosažení věku patnácti let s tím, že jako den nástupu do práce nesmí být sjednán den předcházející dni ukončení povinné školní docházky. Zaměstnavatelé si budou moci dohodnout prázdninovou brigádu s patnáctiletým zaměstnancem ještě před skončením školního roku, ovšem s nástupem nejdříve k 1. červenci.

Okamžité zrušení pracovněprávního vztahu zákonným zástupcem

Stejnou novelou se ze zákoníku práce vypouští ustanovení § 56a a 77 odst. 5 a 6 umožňující zákonným zástupcům nezletilého, který nedosáhl věku 16 let, rozvázat jeho pracovní poměr nebo dohodu konanou mimo pracovní poměr. K tomuto kroku bylo nezbytné získat přivolení soudu. Obdobně se možnost okamžitého zrušení pracovního poměru zákonným zástupcem ruší i v ustanovení § 35 občanského zákoníku.

Dohody o srážkách ze mzdy a započtení pohledávky

Pozměňovacím návrhem k novele občanského zákoníku došlo k vypuštění ustanovení o možném zápočtu pohledávky mzdy, platu, odměny ze smlouvy o výkonu závislé práce zakládající mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem obdobný závazek a náhradě mzdy nebo platu ve výši přesahující jejich polovinu (ustanovení § 1988). Obdobně se v ustanovení § 2045 občanského zákoníku zrušilo slovní spojení „ve výši nepřesahující jejich polovinu“. Znamená to, že i nadále je možné podle občanského zákoníku zajistit dluh dohodou věřitele a dlužníka o srážkách ze mzdy nebo platu, z odměny ze smlouvy o výkonu závislé práce zakládající mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem obdobný závazek nebo z náhrady mzdy nebo platu. Ovšem bez stanoveného limitu, který v současné době přináší zaměstnavatelům při provádění srážek ze mzdy nemalé potíže.

Prohlášení o započtení a ujednání o započtení učiněná přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se budou řídit dosavadními právními předpisy. Stejně tak dohody o srážkách ze mzdy nebo jiných příjmů, uzavřené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. To nebrání ujednání stran, aby se jejich práva a povinnosti řídily tímto zákonem nejdříve od nabytí jeho účinnosti.

Náhrada mzdy v roce 2017

Náhrada mzdy (odměny) se poskytuje v souladu s § 192 zákoníku práce pouze v době prvních 14 kalendářních dnů nemoci. Od patnáctého dne je zaměstnanec zabezpečen nemocenským od České správy sociálního zabezpečení. Pro úpravu průměrného výdělku se využívají redukční hranice stanovené § 22 odst. 3 zákona o nemocenském pojištění. Ty jsou každoročně odvozovány ze všeobecného vyměřovacího základu, stanoveného podle zákona o důchodovém pojištění (za kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, pro který se výše redukčních hranic stanoví). Pro rok 2017 se tak vychází z vyměřovacího základu roku 2015. Stanoveno nařízením vlády s číslem 325/2016 Sb. Více v článku: Náhrada mzdy 2017. Po delší době výraznější zvýšení

BRAND 200

Cestovní náhrady v roce 2017

Příslušnými vyhláškami bylo upraveno tuzemské a zahraniční cestovné. V případě zahraničních cestovních náhrad došlo ke změně sazeb u patnácti zemí. Jedná se o vyhlášku s číslem 366/2016 Sb. Sazby tuzemských cestovních náhrad (vyhláška číslo 440/2016 Sb.) mírně vzrostly, průměrná cena pohonných hmot dle očekávání poklesla.

Další očekávané změny

Ostatní plánované změny budou schváleny zřejmě v průběhu roku 2017. Zejména se jedná o rozsáhlé úpravy zákona o specifických zdravotních službách, státní sociální podpoře (úprava rodičovského příspěvku a soustavné přípravy na budoucí povolání), velká novela zákoníku práce (plánovaná účinnost od 1. července 2017), novela zákona o zaměstnanosti, novela zákona o nemocenském pojištění (zavedení dvou nových nemocenských dávek – otcovská a dlouhodobé ošetřovné) a další.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).