Hlavní navigace

Novinky v Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ

1. 12. 2008
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: 244974
Pojistné hrazené podnikatelem v průběhu roku je jen zálohou na pojistné. Skutečná výše pojistného se vyčíslí až v ročním přehledu příjmů a výdajů OSVČ. Zjistili jsme, jaké změny přináší nový přehled za rok 2008.

Zákon o pojistném na sociální pojištění stanoví OSVČ vyměřovací základ. Pro rok 2008 je vyměřovací základ 50 % z rozdílu mezi příjmy dosaženými v roce 2008 a výdaji, které snižují základ daně z příjmů. Vyměřovací základ pro pojistné se nesnižuje o ztráty z minulých let nebo odčitatelné položky, které snižují základ daně. Čtěte více: Víte, které příjmy musíte zdanit v roce 2008? 

OSVČ může samostatnou výdělečnou činnost vykonávat:

  • jako hlavní,
  • jako vedlejší,
  • jako hlavní i vedlejší.

Zákon stanoví minimální vyměřovací základ pro výpočet sociálního pojištění. Minimální vyměřovací základ je určen zvlášť pro osoby, které mají podnikání jako hlavní činnost a pro osoby, které podnikají při zaměstnání, tj. podnikání vykonávají jako vedlejší činnost.

Sociální pojištění se skládá z několika částí. Jedná se o důchodové pojištění, které je povinné ve výši 28 % z vyměřovacího základu. Povinný je i příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši 1,6 % z vyměřovacího základu.

Poslední částí je nemocenské pojištění. Nemocenské pojištění je dobrovolné. OSVČ si tedy může vybrat, zda bude nemocenské pojištění platit. V případě, že podnikatel nemocenské pojištění nehradí, v době nemoci pak nemá nárok na dávky nemocenského pojištění. Pojistné na nemocenské pojištění je stanoveno ve výši 4,4 % z vyměřovacího základu. Minimální výše měsíčního pojištění u osob je 238 Kč měsíčně u hlavní činnosti, 95 Kč u vedlejší činnosti. Čtěte více: Leden zamíchá s nemocenskou, prohne se hlavně zaměstnavatel

Následující graf znázorňuje skladbu sociálního pojištění v roce 2008:

Sociální pojištění

Minimální vyměřovací základ

Hlavní samostatná výdělečná činnost

Minimální vyměřovací základ pro osoby, které mají samostatnou výdělečnou činnost jako hlavní činnost, je stanoven pro rok 2008 ve výši 64 680 Kč tj. 5390 Kč měsíčně.

Pokud vypočítáme sociální pojištění, podnikatel zaplatí měsíčně minimální pojištění ve výši 1596 Kč.

Vedlejší samostatná výdělečná činnost

OSVČ, která vykonává vedlejší samostatnou výdělečnou činnost:

  • je souběžně v kalendářním roce zaměstnána, započitatelný roční příjem ze zaměstnání je vyšší než 96 000 Kč,
  • je v starobním důchodu nebo má nárok na plný nebo částečný invalidní důchod,
  • pečuje o osobu blízkou nebo pobírá rodičovský příspěvek,
  • je nezaopatřeným dítětem.

Zákon stanoví minimální vyměřovací základ i pro osoby, které mají podnikání jako vedlejší činnost. Roční minimální základ je 25 872 Kč, tj. měsíčně 2156 Kč. Minimální měsíční sociální pojištění při podnikání na vedlejší činnost v roce 2008 je 639 Kč. Čtěte více: České pastičky na zaměstnance, kteří podnikají

Strop pro výši sociálního pojištění

Pro rok 2008 je stanoven i strop vyměřovacího základu – maximální vyměřovací základ. Strop vyměřovacího základu platí pro OSVČ stejně tak i pro osoby, které mají příjmy ze závislé činnosti. Vyměřovací základ ze zaměstnání doloží OSVČ potvrzením příjmů od zaměstnavatele. Princip stanovení celkové výše vyměřovacího základu je velmi podobný principu stanovení základu pro daň z příjmů. Čtěte více: Zaměstnanecké benefity zvyšují vyměřovací základ

V praxi to znamená, že se vyměřovací základy ze zaměstnání i podnikání sčítají. Bylo by i možné, že podnikatel, který má souběh činností, tzn. že zároveň podniká a je zaměstnaný, by mohl maximální vyměřovací základ přesáhnout např. svými příjmy ze zaměstnání. Sociální pojištění z příjmů z podnikání v takovém případě platit nemusí. Čtěte více: Vše, co chcete vědět o sociálním pojištění OSVČ

" S účinností od 1. 1. 2008 je maximálním ročním vyměřovacím základem OSVČ pro pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, dle ustanovení § 15a odst. 5 z. č. 589/1992 Sb., v platném znění, částka ve výši 48násobku průměrné mzdy, tj. pro rok 2008 tato částka činí 1 034 880 Kč. Takto stanovený vyměřovací základ OSVČ se od roku 2008 nesnižuje o jeho poměrnou část," uvádí pro server podnikatel.cz Alena Fraňková, odborná tisková pracovnice ČSSZ.

" Pro srovnání s rokem 2007, dle ustanovení § 5a odst. 3 Zákona č. 589/1992 Sb., ve znění platném do 31. 12. 2007, činil maximální vyměřovací základ OSVČ částku 486 000 Kč; tato částka se snižovala o částku 40 500 Kč za každý kalendářní měsíc, v němž OSVČ vykonávající samostatnou výdělečnou činnost měla nárok na nemocenské z nemocenského pojištění OSVČ, popřípadě pobírala takové nemocenské, vykonávala službu v ozbrojených silách (civilní službu) nebo pobírala peněžitou pomoc v mateřství z nemocenského pojištění OSVČ a za kalendářní měsíc, v němž nebyla samostatná výdělečná činnost vykonávána, " dodává Fraňková.

Podnikáte a dobrovolně platíte nemocenské pojištění?

Vyúčtování pojistného

Sociální pojistné se hradí formou záloh a doplatků. Zálohy se platí za jednotlivé kalendářní měsíce. OSVČ nemusí zaplatit zálohu, pokud měla po celý kalendářní měsíc nárok na nemocenské nebo na peněžitou pomoc v mateřství (např. podnikatel byl nemocný od 1.–30.11.2008, nemusí platit pojistné za listopad 2008).

Doplatek pojistného je splatný do 8 dnů po podání Přehledu příjmů a výdajů za rok 2008. Pokud nemá podnikatel daňového poradce, má povinnost odevzdat své daňové přiznání do konce března 2009, do 30.4. 2009 pak musí odevzdat „Přehled“.

V Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2008 se provede vyúčtování záloh a vypočítá se případný doplatek pojistného a zálohy na nový kalendářní rok.

Nemocenské pojištění, které je dobrovolné se zpětně nevyúčtuje. To co podnikatel v průběhu roku zaplatí, je pokládáno za konečnou úhradu. Čtěte více: Neplatíte si nemocenské pojištění? Nedostanete nemocenskou

U pojistného na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti se vždy jedná o zálohy. V ročním přehledu příjmů a výdajů se vyčíslí pojistné, které se porovná s výši zaplacených záloh a stanoví se případný doplatek nebo nárok na vrácení ze zaplacených záloh.

Alena Fraňková, odborná tisková pracovnice ČSSZ k Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ v roce 2008 říká: V tiskopisu „Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2008“ bylo nutno vzít v úvahu změny právní úpravy, ke kterým došlo od 1. 1. 2008. V souvislosti se stanovením maximálního vyměřovacího základu pro placení pojistného na důchodové pojištění v roce 2008 byly doplněny v tiskopisu „Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2008“ řádky 30, 31 a 32. vysvětluje.

V řádku 30 se uvádí vyměřovací základ ze zaměstnání, v řádku 31 přehledu se uvede součet vyměřovacího základu ze zaměstnání (řádek 30) a určeného vyměřovacího základu OSVČ, tj. alespoň minimální vyměřovací základ (řádek 29). Řádek 32 odpovídá vypočítanému základu z výdělečné činnosti, ze kterého se pak počítá sociální pojištění za rok 2008. Čtěte více: Nejčastější chyby u sociálního a zdravotního pojištění

Zálohy na rok 2009

Oddíl 6 tiskopisu Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2008 slouží ke stanovení záloh na pojistné důchodového pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti na rok 2009.

Pro rok 2009 se už oproti minulým obdobím neuvádí výše zálohy na nemocenské pojištění.

Alena Fraňková z ČSSZ k tomu dodává: Tato změna souvisí s nový zákonem o nemocenském pojištění č. 187/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Od 1. 1. 2009 již není podmínkou, že OSVČ může být účastna nemocenského pojištění jen v těch kalendářních měsících, za které je povinna platit zálohy na pojistné na důchodové pojištění. Tzn. OSVČ má možnost být nemocensky pojištěna, aniž by byla povinna platit zálohy na důchodové pojištění. Čtěte více: OSVČ čekají v příštím roce změny, které to jsou?

Pro doplnění Alena Fraňková připomíná: Pro výpočet měsíčního vyměřovacího základu pojistného na nemocenské pojištění pro rok 2009 se již nepoužívá vyměřovacího základu pro pojistné na důchodové pojištění, ale vyměřovacím základem pro toto pojistné je minimálně dvojnásobek částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění. S účinností od 1. 1. 2009 činí rozhodná částka pro účast na pojištění zaměstnanců částku 2000 Kč (§ 6 odst. 5 z. č. 187/2006 Sb.). Minimální měsíční vyměřovací základ OSVČ pro pojistné na nemocenské pojištění činí tedy s účinností od 1. 1. 2009 částku 4000 Kč. Čtěte více: OSVČ a pojistné na sociální zabezpečení 2009

Formulář Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2008 už ČSSZ zveřejnila. Pokyny k vyplnění budou k dispozici později, budou zveřejněny po konečném schválení sazeb pojistného pro rok 2009.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).