Hlavní navigace

Nový kompenzační bonus 1000 Kč v otázkách a odpovědích, které se týkají OSVČ

17. 3. 2021
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Server Podnikatel.cz sestavil přehled otázek a odpovědí k novému kompenzačnímu bonusu, a to tentokrát se zaměřením na OSVČ.

Jde o první část třídílného seriálu článků. V dalších dvou se server Podnikatel.cz zaměří na společníky s. r. o. a lidi pracující na dohody.

Jaké základní podmínky musí OSVČ splnit?

Na kompenzační bonus mají nárok OSVČ, jejichž činnost byla významně dotčena v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření, a to zejména z důvodu

  • nutnosti uzavření či omezení provozu provozovny subjektu kompenzačního bonusu nebo provozovny společnosti s ručením omezeným,
  • karantény nebo izolace podle zákona o ochraně veřejného zdraví (dále jen „karanténa“) subjektu kompenzačního bonusu nebo jeho zaměstnance,
  • péče o dítě v případě subjektu kompenzačního bonusu nebo překážky v práci spočívající v péči o dítě v případě jeho zaměstnance,
  • omezení poptávky po výrobcích, službách nebo jiných výstupech samostatné výdělečné činnosti subjektu kompenzačního bonusu nebo společnosti s ručením omezeným nebo
  • omezení či ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro výkon samostatné výdělečné činnosti subjektu kompenzačního bonusu nebo společnosti s ručením omezeným.

Zároveň platí, že OSVČ nesmí být v bonusovém období nespolehlivým plátcem nebo nespolehlivou osobou podle zákona o DPH.

Co znamená významně dotčená činnost?

Činnost se považuje za významně dotčenou, pokud výše příjmů odpovídajících tržbám z prodeje výrobků, zboží a služeb plynoucích z této činnosti nepřekročila ve srovnávaném období 50 % průměrné měsíční výše těchto příjmů plynoucích z téže činnosti ve srovnávacím období.

U OSVČ navíc musí být splněna podmínka, že z této dotčené činnosti pochází převažující část příjmů (přitom se zohlední pouze příjmy podle § 6, 7 a 9 zákona o daních z příjmů) ve srovnávacím období.

Mají nárok na bonus všechny OSVČ, které skončí v karanténě?

Nárok na kompenzační bonus v karanténě mají jen OSVČ, které si platí nemocenské pojištění.

Jaké další podmínky musí splnit OSVČ, aby na kompenzační bonus dosáhla?

Musí jít o OSVČ dle zákona upravujícího důchodové pojištění, která byla aktivní k 5. říjnu 2020 či která má přerušenou činnost po 12. březnu 2020.

Může o bonus žádat OSVČ, která zahájila činnost až v roce 2021?

Nikoli. Musí jít o aktivní OSVČ k 5. říjnu 2020 nebo s přerušenou živností po 12. březnu. Kdo začal se svojí živností později, žádat nemůže.

Mohou žádat OSVČ vedlejší?

Pokud OSVČ splní podmínky, není vedlejší činnost překážkou.

Lze kombinovat kompenzační bonus s podporou v nezaměstnanosti?

Ne, není to možné.

Co je bonusové období?

Bonusová období jsou období, za která se kompenzační bonus vyplácí. Zatím jsou dvě – únor a březen 2021. Zákon nicméně umožňuje vládě, aby svým nařízením dobu vyplácení bonusu prodloužila.

Co je srovnávané období?

Srovnávaným obdobím je kalendářní měsíc bezprostředně předcházející bonusovému období. U bonusu za únor 2021 tak jde o leden 2021, u bonusu za březen 2021 jde o únor 2021.

Co je srovnávací období?

Srovnávací období je období 3 po sobě jdoucích kalendářních měsíců v období od 1. listopadu 2018 do 31. prosince 2020, jejichž názvy se shodují s názvy 3 kalendářních měsíců bezprostředně předcházejících bonusovému období, a pokud lze takto určit více období, je srovnávacím obdobím to, které si podnikatel zvolí. U bonusu za únor 2021 je tak srovnávacím obdobím buď listopad, prosinec 2018 a leden 2019, nebo listopad, prosinec 2019 a leden 2020. Podnikatelé si tak mohou vybrat.

Co když OSVČ zahájila činnost později než v první den srovnávacího období?

Srovnávacím obdobím pro ně bude kterékoliv období 3 po sobě jdoucích kalendářních měsíců v rámci období prvních 8 kalendářních měsíců, po jejichž celou dobu byly OSVČ. Kdo tedy například začal podnikat v říjnu 2019, může zvolit období 3 po sobě jdoucích měsíců v rozmezí od listopadu 2019 do června 2020 (např. únor až duben 2020, březen až květen 2020 atd.).

Jak vám připadá návrh nového kompenzačního bonusu?

Vykonává-li OSVČ více činností, vzniká nárok na kompenzační bonus pro každou z těchto dotčených činností?

Nevzniká. Nárok na kompenzační bonus za jednotlivý kalendářní den bonusového období je pro jednoho konkrétního žadatele vždy pouze jeden, bez ohledu na počet činností, které vykonává.

Jaké tržby se porovnávají?

Do srovnání se u pravidla o 50 % poklesu nepočítají všechny příjmy z dané činnosti, ale pouze příjmy, které odpovídají tržbám z prodeje výrobků, zboží nebo služeb. Jestli například OSVČ provozuje restaurace, jejími tržbami jsou příjmy z prodeje jídla a nápojů zákazníkům a posuzuje se pokles jen těchto příjmů. Pokud ve srovnávacím nebo srovnávaném období prodala součást vybavení restaurace, vznikne jí sice příjem z tohoto prodeje, ale k němu nebude pro účely posouzení poklesu příjmů z její činnosti přihlíženo, protože nejde o tržbu z prodeje výrobků ani zboží (vybavení restaurace pro ni nepředstavuje výrobek ani zboží, ale např. dlouhodobý majetek).

Počítají se tržby dle toho, kdy byla vydána faktura, nebo dle toho, kdy peníze reálně přišly?

Ohledně časového zařazení, pokud podnikatel například vydá fakturu v lednu a peníze mu dorazí až v únoru, se příjmy určují stejně jako ty pro účely daní z příjmů. Pokud vede účetnictví, odpovídají jeho příjmy výnosům podle účetnictví, kdy záleží na okamžiku zaúčtování, kterým je například uvedené vydání faktury. Pokud podnikatel účetnictví nevede (například má jen daňovou evidenci), použije se hotovostní princip, kdy je rozhodným datem samotná úhrada.

Mají plátci DPH při testech „významného dotčení činnosti“ a „majoritních příjmů“ vycházet z příjmů snížených o DPH, tak jako u daně z příjmů?

Ano, při předmětných testech vychází plátci DPH z příjmů bez DPH.

Kolik bonus činí?

Kompenzační bonus pro OSVČ činí až 1000 Kč za den. V zákoně se nachází omezující podmínka, podle které výše kompenzačního bonusu za bonusové období nesmí překročit rozdíl průměrné měsíční výše příjmů ve srovnávacím období a výše příjmů ve srovnávaném období. To se týká především OSVČ vedlejších.

Pokud si například student dříve přivydělával jako OSVČ a měl v prosinci 2018 až lednu 2019 průměrné příjmy z podnikání ve výši 20 tisíc měsíčně a v lednu měl 0 Kč (a to stejné i o rok později), nedostane za únor kompenzační bonus ve výši 28 tisíc Kč, ale jen ve výši 20 tisíc Kč. Některé OSVČ vedlejší tak kvůli této podmínce mohou dostat méně než 500 Kč denně.

OSVČ, které jsou v karanténě, dostávají taxativně 500 Kč denně.

S jakými programy mohou OSVČ kompenzační bonus kombinovat a se kterými nikoli?

Je připuštěna kombinace s podporou z programu Antivirus nebo programu tento program nahrazující a podpory, která slouží k úhradě nájemného. Pozor na to, že nové kompenzační programy, které chystá MPO, tedy Covid – Nepokryté náklady a Covid 2, nebudou moct OSVČ s kompenzačním bonusem kombinovat.

Kde naleznu formulář žádosti?

Můžete buď využít webovou aplikaci finanční správy, která umožňuje automatický výpočet nároku, nebo si stáhnout a vytisknout formulář v PDF, který nabízí ke stažení i server Podnikatel.cz. Kdo se rozhodne formulář vyplnit v papírové podobě, měl by mít na paměti, že musí podat zvlášť žádost za únor a zvlášť za březen. Způsob vyplnění i formát žádosti je nicméně stejný.

Jakým způsobem lze žádost podat?

Žádost o kompenzační bonus lze podat stejným způsobem jako u předchozích verzí bonusu:

Co je potřeba k žádosti přiložit?

Platí, že výši tržeb nemusí OSVČ v žádosti nijak dokládat a stačí ji vyčíslit. Může se ale stát, že finanční úřad po nich bude chtít jejich tvrzení doložit. Jak upozornilo ministerstvo financí, v případě pochybností finančního úřadu bude žadatel individuálně kontaktován k prokázání uvedených částek, například výpisem z účtů, účetními doklady nebo evidencí plateb.

Dokdy lze žádost podat?

Žádost o kompenzační bonus lze podat nejpozději do 2 měsíců po skončení bonusového období. Za kalendářní dny spadající do prvního bonusového období (první bonusové období je období od 1. února 2021 do 28. února 2021) lze žádost o kompenzační bonus podat nejpozději do 3. května 2021. Za kalendářní dny spadající do druhého bonusového období (druhé bonusové období je období od 1. března 2021 do 31. března 2021) je možné žádost o kompenzační bonus podat nejpozději do 1. června 2021.

Co dělat, když už jste požádali a dostali za půlku února původní kompenzační bonus?

Částečné překrytí prvního období nového bonusu v únoru 2021 s posledním obdobím předchozího bonusu (období od 1. do 15. února 2021) je řešeno formou započtení. To znamená, že nově nárokovaný bonus za únor v maximální možné výši 28 000 Kč je případně snížen o již vyplacenou částku původního únorového bonusu. OSVČ nicméně musí podat novou žádost.

Jestliže vyplňujete ve webové aplikaci, program maximální výši bonusu sám dopočte. V případě, že budete podávat papírovou žádost, nicméně postačí, když do pole „celkem částka“ uvedete výši součinu počtu dní a 1000. Následný výpočet a korekci podle omezující podmínky provede sám finanční úřad.

školení červen - novinky

Může být vyplacený kompenzační bonus, připsaný na bankovní účet, exekuován?

Kompenzační bonus nepodléhá výkonu rozhodnutí ani exekuci.

Autor článku

Zástupce šéfredaktora Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).