Hlavní navigace

Nový rok a nové předsevzetí – založit si živnost. Jak na to?

13. 12. 2019
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

Blíží se začátek nového roku, se kterým je spojeno bilancování a také nové předsevzetí a výzvy. Jednou z nich může být začátek podnikání a založení živnosti.

V prvé řadě je nezbytné pořádně zvážit, jaké činnosti budou předmětem vaší podnikatelské činnosti, abyste měli vydána ta živnostenská oprávnění, která pokrývají veškerou vaši podnikatelskou činnost.

Živností se rozumí soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní zodpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů. Živnost může provozovat každá fyzická nebo právnická osoba, která splní podmínky stanovené živnostenským zákonem a získá příslušné živnostenské oprávnění. „Podnikatel musí splňovat všeobecné podmínky provozování živnosti, tj. plnou svéprávnost a bezúhonnost (výpis z evidence Rejstříku trestů si živnostenský úřad vyžádá sám elektronickou cestou). Současně u osoby nesmí trvat překážka provozování živnosti,“ dodává Helena Šafránková, vedoucí oddělení živnostenských oprávnění z Živnostenského úřadu Magistrátu města Hradec Králové.

Živnosti se dělí na ohlašovací a koncesované. Pod ohlašovací živnosti patří řemeslné, vázané a volné živnosti. U řemeslných a vázaných živností je potřeba prokázat a doložit odbornou způsobilost. Koncesované živnosti jsou podmíněny udělením oprávnění (koncese) a podléhají regulaci ze strany státu. 

Kde ohlásit živnost?

Podání ohlášení živnosti lze provést u jakéhokoli obecního živnostenského úřadu v České republice a současně s podáním podnětu na živnostenském úřadu je možno požádat o odeslání informace o zahájení živnostenského podnikání elektronickou formou na příslušný finanční úřad, příslušné pracoviště správy sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně v ČR. Kromě osobní návštěvy lze pro ohlášení živnosti použít a vyplnit „Jednotný registrační formulář“ (JRF). Je možné jej poslat na elektronickou podatelnu ŽR (s uznávaným elektronickým podpisem) nebo do datové schránky úřadu a případně poštou. V posledním případě však nelze předat informace na finanční úřad, neboť je zákonem stanovena povinnost podávat formuláře vůči FÚ elektronicky.

Podnikatel může ohlásit živnost také u kontaktních míst Czech Point. Podle Heleny Šafránkové tato možnost v praxi není podnikatelskou veřejností příliš využívána, protože na kontaktních místech zřízených na pobočkách České pošty nemohou podnikateli poskytnout další poradenské služby – jedná se pouze o zprostředkovatele podání. Ohlašovatel zde navíc hradí vedle standardního správního poplatku ještě manipulační poplatek ve výši 50 korun.

Když vám stačí volná živnost

U volných živností musí podnikatel pouze splňovat všeobecné podmínky provozování živnosti a může si vybrat mezi 79 obory. S výběrem mu může pomoci pracovník úřadu. Když se jde ohlásit, musí mít s sebou platný průkaz totožnosti, hotovost nebo platební kartu k zaplacení správního poplatku. Ten činí 1000,– Kč za ohlášení či žádost o koncesi při vstupu do podnikání a 500,– Kč při dalších ohlášeních či žádostech. V případě, že ohlašovatel uvede adresu sídla odlišnou od trvalého bydliště, musí doložit doklad prokazující právní důvod užívání prostor, kam umístil své sídlo, upozorňuje Jaroslava Růžková, vedoucí oddělení registrace z Obecního živnostenského úřadu Magistrátu města Pardubic

O rozjetí provozovny naleznete více v článku Seznamte se s povinnostmi pro rozjetí provozovny a nic vás nezaskočí 

Co je potřeba doložit u řemeslné nebo vázané živnosti?

Pro provozování řemeslné živnosti musí podnikatel navíc prokázat splnění zvláštních podmínek provozování živnosti a doložit tak doklady prokazující odbornou či jinou způsobilost. Jako příklady takových živností lze uvést pekařství, zednictví, zámečnictví, truhlářství, kosmetické služby a další činnosti. Jak se prokazuje odborná způsobilost, je uvedeno v ustanovení § 21 živnostenského zákona. 

Jedná se především o předložení dokladů o ukončení středního vzdělání s výučním listem nebo maturitní zkouškou v oboru nebo příbuzném oboru živnosti, případně ukončením vyššího nebo vysokoškolského vzdělání v příslušné nebo příbuzné oblasti studijních programů nebo oborů. U příbuzných oborů je navíc vyžadováno doložení dokladu o vykonání roční praxe. Další možností, jak dokladovat svou odbornost, je předložení dokladů o získání profesní kvalifikace nebo rekvalifikace společně s dokladem o vykonané roční praxi. Prokázat splnění podmínky odborné způsobilosti lze také samostatným výkonem praxe. Vyžaduje se pak předložení dokladu o šestileté praxi v oboru nebo příbuzném oboru živnosti, doplňuje Andrea Vojkovská, tisková mluvčí z Magistrátu města Ostrava.

Příklad: Pro řemeslnou živnost „Pekařství, cukrářství“ je odbornost stanovena: předložením výučního listu v oboru (např. „cukrář“, „pekař“, „pečivář“, ad.) nebo výučního listu v oboru příbuzném (např. „cukrovinkář“, „kuchař“, „potravinářská technologie“, ad.) + 1 rok praxe v oboru nebo další variantou je prokázání 6 let praxe v těchto oborech (bez dokladování vzdělání). 

Vázané živnosti jsou uvedeny v příloze č. 2 živnostenského zákona a může se jednat například o Projektovou činnost ve výstavbě, Masérské, rekondiční a regenerační služby, Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady, Péče o dítě do tří let věku v denním režimu a další činnosti. Opět zde podnikatel musí kromě všeobecných podmínek splňovat pro provozování živnosti vázané zvláštní podmínky – odbornou způsobilost. 

Příklad: U živnosti „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“, pokud ohlašovatel nesplňuje příslušné vzdělání, musí ustanovit odpovědného zástupce. U této vázané živnosti samotnou praxí nelze nahradit dosažené vzdělání. Jako např. u řemeslných živností, kdy po 6 letech podnikání splníte praxi a nemusíte mít již dále odpovědného zástupce. 

Další užitečné rady najdete také v článku: Jak si založit živnost 

Kdy je potřeba koncesovaná živnost?

Kromě všeobecných podmínek provozování živnosti musí podnikatel uvažující o koncesované živnosti splňovat zvláštní podmínky provozování živnosti, tj. odbornou způsobilost, která je pro koncesované živnosti upravena zvláštními předpisy uvedenými v příloze č. 3 živnostenského zákona nebo stanovena touto přílohou. Státní povolení k provozování živnosti (dále jen „koncese“) se vyžaduje jen v případech vymezených živnostenským zákonem, doplňuje Helena Šafránková. Mezi tyto živnosti patří např. Ostraha majetku osob, Provádění pyrotechnického průzkumu, Provozování střelnic a výuka a výcvik ve střelbě se zbraní, silniční motorová doprava a další činnosti. 

V příloze č. 3 k živnostenskému zákonu jsou také uvedeny požadované odborné a jiné zvláštní způsobilosti, případně orgánu státní správy, který se k žádosti o koncesi vyjadřuje. Pokud je vyžadováno k žádosti o koncesi vyjádření orgánu státní správy, je třeba počítat s tím, že lhůta k vydání koncese může být až 60 dnů i více, podotýká Jaroslava Růžková. Ta dále upozorňuje, že je nutné, aby žadatel v žádosti uvedl údaje a doložil doklady stanovené nejen živnostenským zákonem, ale i zvláštními předpisy, neboť jsou nezbytné k zaujetí stanoviska příslušného orgánu státní správy.  

V případě, že osoba splňuje veškeré požadavky a koncese je jí udělena, živnostenský úřad do 5 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese provede zápis do Živnostenského rejstříku a podnikateli o tomto vydá výpis. Právo provozovat koncesovanou živnost pak vzniká až dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese, proto by měla být podnikatelem podána žádost o koncesi s časovým předstihem, aby mohl zahájit provozování živnosti v plánovaném termínu.

Kde se chybuje?

Jednotný registrační formulář (JRF) se nejčastěji vyplňuje přímo na úřadě a klient jej pouze zkontroluje, podepíše a doloží k podání požadované doklady. Pokud je podání odeslané podatelem na úřad, dochází občas k problémům. Nejčastější chybovost je zjišťována v neúplném nebo nesprávném doložení požadovaných dokladů, případně v nesprávném či neúplném uvedení zákonných údajů ve formulářích, vyjmenovává Jaroslava Růžková. Podle Andrey Vojkovské bývá problémové vyplnění údajů o přerušení provozování živnosti nebo zahájení či ukončení provozování živnosti v provozovně. U ukončení provozovny je podnikatel rovněž povinen oznámit adresu pro případné vypořádání závazků, což je často opomíjeno, dodává.

BRAND23 Workshop

Helena Šafránková uvádí, že podávající neví přesně, jaké údaje, případně do kterých kolonek JRF je má vyplnit. Často se také setkává například s tím, že ohlašovatel v případě oznámení o ukončení samostatné výdělečné činnosti vůči správě sociálního zabezpečení neuvede konkrétní datum ukončení. Také je zde nutné uvést konkrétní zdravotní pojišťovnu, které má být ohlášení zasláno. Vždy je také nutné uvést, zda se jedná o hlavní nebo vedlejší výdělečnou činnost. V případě vedlejší činnosti je ohlašovatel povinen uvést jméno (název) zaměstnavatele a datum, od kdy je zaměstnán (pokud má nárok na starobní/invalidní důchod uvést datum od kdy), upozorňuje.

Veškeré doklady je nutné předkládat v originále nebo jejich ověřené kopie. Pokud chce podnikatel zapsat titul a nemá jej uveden v občanském průkazu, je třeba doložit originál diplomu. Pro snadnější a rychlejší komunikaci je vhodné uvádět telefonický kontakt, radí závěrem Helena Šafránková. 

Partner obsahu

ČSOB podporuje podnikatele v jejich začátcích a růstu. Je pro ně průvodcem, rádcem a partnerem v podnikání. Dodává jim moderní řešení v oblasti platebního styku, jejich růst podporuje prostřednictvím kompletní nabídky úvěrových produktů pro financování jak provozních potřeb, tak investičních záměrů nejen v průběhu podnikání, ale i na samém začátku.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).