Hlavní navigace

O výhodné bankovní záruky mohou od listopadu žádat i podnikatelé mimo Prahu

1. 11. 2017
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

Zažádejte si o zajištěný bankovní úvěr a investujte do rozvoje svých firem. K dispozici je až 200 milionů korun měsíčně.

Ministerstvo průmyslu a obchodu a Českomoravská záruční a rozvojová banka se dohodly na rozšíření programu Záruka 2015 – 2023. Malí podnikatelé ze zpracovatelského průmyslu, IT, výzkumu, vývoje a dalších služeb mají od 1. 11. 2017 stejné podmínky jako ti z hlavního města. ČMZRB se navíc nově může zaručit také za investiční úvěry středních podnikatelů.

Národní program Záruka 2015 – 2023 byl spuštěn už v únoru 2015. Od té doby do konce září 2017 bylo malým podnikatelům poskytnuto téměř 5 900 záruk v celkovém objemu přes 12,8 miliardy korun. Převážnou část z toho tvoří záruky k provozním úvěrům, kterých je dvakrát více než záruk investičních. Dosáhnout na ně ale dosud mohli pouze malí podnikatelé v Praze a jen malá část mimo tento region. Většina z nich totiž působí v nepodporovaných oblastech, jako je například zpracovatelský průmysl, informační technologie, výzkum a vývoj a další služby. Českomoravská záruční a rozvojová banka proto usilovala o rozšíření tohoto programu tak, aby mimopražští podnikatelé měli tytéž možnosti jako ti z hlavního města. A aby mohla poskytovat záruky k investičním úvěrům také středním podnikatelům. Zájem o rozšíření programu jsme totiž pociťovali jak ze strany samotných podnikatelů, tak od našich partnerů – komerčních bank, Asociace malých a středních podnikatelů a živnostníků, Hospodářské komory nebo Svazu průmyslu a dopravy, uvádí Jiří Jirásek, předseda představenstva a generální ředitel Českomoravské záruční a rozvojové banky.

Po rozšíření programu by mohlo dojít k celkovému nárůstu objemu poskytnutých záruk až o 200 milionů měsíčně, resp. 2,4 miliardy korun ročně. Program Záruka 2015 – 2023 je vedle národních zdrojů financován také prostředky Evropského investičního fondu z programu COSME, tzn. prostředky z takzvaného Junckerova balíčku, a to zhruba z 50 %. Do konce roku 2018 tak může z Junckerova balíčku celkově zaručit úvěry v objemu 15 miliard korun.

Psali jsme: Živnostníci a malí podnikatelé, zažádejte si o bezúročný úvěr. Jde to snadno

Vyberte si ze dvou typů záruk

Příjemcem podpory v rámci programu Záruka 2015 – 2023 se mohou stát malí a střední podnikatelé, kteří realizují projekty na území České republiky. Smyslem poskytnutí záruky je umožnit malým podnikatelům, v případě sociálních podnikatelů a investičních projektů i středním podnikatelům, získat úvěr k financování jejich podnikatelských aktivit. Malé a střední podniky jsou hnací silou naší ekonomiky, růstu, inovací i konkurenceschopnosti a představují významného zaměstnavatele. Naším cílem je proto usnadnit jim cestu k získání bankovních úvěrů, díky nimž pak mohou realizovat své podnikatelské projekty. Rozšíření programu Záruka 2015 – 2023 je jednou z cest, jak tohoto cíle dosáhnout, doplňuje ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček.

Záruka zlepšuje možnosti vyjednávání s úvěrující bankou o dalších podmínkách poskytnutí zaručovaného úvěru, zejména výši úrokové sazby. O získání záruky od Českomoravské záruční a rozvojové banky je tedy vhodné uvažovat, pokud žadatel podle svých zkušeností ví, že úvěrující banka bude zajištění úvěru vyžadovat a zajištění, které může úvěrující bance nabídnout, je nedostatečné, nebo úvěrující banka při předběžných kontaktech s žadatelem naznačila potřebu vyššího zajištění či přímo uvedla možnost využití záruky ČMZRB jako způsobu zajištění úvěru. Zároveň by měli této podpory využít všichni ti, jejichž podnikatelské projekty splňují základní podmínky pro poskytnutí záruky. Investice totiž podporují konkurenceschopnost. Výhodou záruky je usnadnění přístupu k bankovním úvěrům, tedy převzetí velké části úvěrového rizika ručitelem, výhodný zajišťovací bankovní instrument se státní podporou a možnost získání zaručovaného úvěru s výhodnějšími podmínkami. Tato záruka je poskytována zcela bez poplatku.

Zaručovaný úvěr může být použit na:

  • pořízení a technické zhodnocení (nástavby, přístavby, rekonstrukce, modernizace) dlouhodobého hmotného majetku, 
  • pořízení dlouhodobého nehmotného majetku,
  • pořízení drobného nehmotného majetku, pokud je příjemcem podpory vykazován jako náklad/výdaj, 
  • pořízení zásob, včetně drobného hmotného majetku, pokud není příjemcem podpory veden jako dlouhodobý hmotný majetek, resp. hmotný majetek.

DPH ke způsobilému výdaji je v souvislosti s poskytnutím záruky způsobilým výdajem. Nepřípustné je pořízení vozidel pro silniční nákladní dopravu, pokud je žadatelem podnikatel provozující silniční nákladní dopravu jako službu pro třetí osoby. Nejsou také podporovány projekty, kde majetek získaný s pomocí zaručovaného úvěru je dále převážně pronajímán či převážně používán na jinou nepodporovanou činnost.

Dále čtěte: Banky začínají slyšet na začínající podnikatele. Nabízí milionové úvěry

Podnikatelé si mohou zvolit jednu ze dvou nabízených variant. S-záruka se poskytuje bez zajištění, bez poplatku, na dobu až 8 let, až do výše 80 % jistiny úvěru v programu a až do výše záruky 20 milionů korun. M-záruka se poskytuje bez zajištění, bez poplatku, na dobu až 6 let, až do výše 70 % jistiny úvěru, až do výše zaručovaného úvěru 4 milionů korun. S-záruku lze poskytnout pouze k úvěrům bank, které mají s ČMZRB uzavřenu smlouvu o spolupráci při poskytování individuálních záruk. M-záruku pak jen k úvěrům bank, které s ČMZRB uzavřely smlouvu o podmínkách poskytování portfoliových záruk. Jedná se například o Českou spořitelnu, Československou obchodní banku, Komerční banku, Fio banku, MONETA Money Bank, Raiffeisenbank a další. Podrobný seznam je k dispozici na webu ČMZRB.

A jaký záruční produkt si tedy zvolit? S-záruka s finančním příspěvkem (pro sociální podnikatele). Tuto záruku není možné poskytnout k úvěru na pořízení zásob nebo drobného hmotného a nehmotného majetku. K zaručovanému úvěru může být poskytnut finanční příspěvek ve výši 10 % zaručovaného úvěru vyčerpaného na způsobilé výdaje projektu, maximálně však do výše 500 000 korun. Předností M-záruky je výrazně zjednodušená žádost o záruku s možností podat žádost e-mailem a velmi krátká doba vyřizování žádosti. Záruka je poskytována pouze jako podpora v režimu de minimis.

Podpora de minimis je poskytována podle Nařízení Komise článku 1407/2013. Ten říká, že jednomu podnikateli nesmí být poskytnuta za jakákoliv tři po sobě jdoucí účetní období podpora malého rozsahu přesahující v součtu částku 200 000 eur s následujícími omezeními pro podnikatele činného v odvětví silniční dopravy. V případě podpory činností v odvětví silniční dopravy se částka snižuje na 100 000 eur. V případě podpory činností v jiných odvětvích, než je silniční doprava, platí i pro podnikatele činného v silniční dopravě limit 200 000 eur za předpokladu, že oddělením činností nebo rozlišením nákladů zajistí, aby podpora pro jeho činnosti v odvětví silniční dopravy nepřekročila 100 000 eur. Pro přepočet Kč/EUR se použije kurz Evropské centrální banky stanovený ke dni, kdy je každá jednotlivá podpora poskytnuta.

Mohlo by vás zajímat: Firemní vůz na úvěr nebo leasing? Obojí se může vyplatit

Pravidla a limity

Nezbytnými podmínkami pro získání záruky Českomoravské záruční a rozvojové banky jsou přijatelnost žadatele, přijatelnost projektu a přijatelnost zaručovaného úvěru z hlediska podmínek programu, ve kterém má být záruka poskytnuta. Žadatel musí splňovat definici malého podnikatele, v případě investičního projektu či sociálního podnikatele může být i středním podnikatelem. Pokud je žadatel na pochybách, zda splňuje kritérium malého či středního podnikatele, je možné se seznámit s definicí tohoto pojmu a s názorným příkladem na webu ČMZRB.

Žadatel nesmí mít k datu podání žádosti nedoplatky vůči státu nebo dalším, ve znění programu vyjmenovaným, institucím, eventuálně mzdové nedoplatky vůči zaměstnancům. Bezdlužnost a registraci k placení daně z příjmu dokládá žadatel čestným prohlášením v žádosti o záruku. Žadatelem a následně i klientem (jak u záruky, tak u zaručovaného úvěru) může být pouze jediný podnikatel (jedno IČO). Žadatel zároveň nesmí být takzvaným podnikatelem v obtížích, program se vztahuje pouze na podnikatele zapsané 3 a více let před datem podání žádosti o záruku v základním registru právnických osob a podnikajících fyzických osob.

Před podáním žádosti a uzavřením smlouvy o záruce nesmí být projekt ukončen. Zakázáno je také před datem podání žádosti zahajovat stavební práce na projektu a nesmí být uzavřeny smlouvy s dodavateli strojů a zařízení (v případě koupě obchodního závodu nesmí být uzavřena kupní smlouva ani učiněna závazná nabídka jeho koupě). Za zahájení prací se nepovažují nákup pozemků bez budov a přípravné práce, jako je získání povolení nebo zpracování studií proveditelnosti. Podporovaný projekt navíc musí být realizován na území České republiky.

Na co si tedy dát pozor? Především je nutné posoudit, zda jsou splněna kritéria malého, případně středního podnikatele. Velmi často hrozí riziko překročení limitních hodnot u propojených subjektů. Dále mít platné oprávnění k provádění podporované činnosti, kterou je realizován projekt. Jasně formulovat název projektu, z něhož by mělo být patrné, v jakém oboru ekonomické činnosti bude projekt realizován. A v případě žádosti o podporu de minimis uvést všechny spojené podnikatele na území České republiky.

Autor článku

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).