Hlavní navigace

Občanský zákoník mění od roku 2014 i uzavírání smluv. Připravili jsme rozcestník

27. 12. 2013
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Od roku 2014 začne v souvislosti s občanským zákoníkem platit řada změn. Připravili jsme rozcestník novinek v oblasti uzavírání smluv.

Již za pár dní nabude účinnosti nový občanský zákoník, který přináší malou legislativní revoluci. Kromě jiného se z gruntu mění oblast uzavírání smluv a odstraňuje se dvojkolejnost pravidel. V současnosti se totiž podnikatelé musí řídit jak občanským, tak obchodním zákoníkem. Od ledna 2014 však bude všechny možné smlouvy řešit jen nový občanský zákoník. Připravili jsme rozcestník změn, které nový občanský zákoník v oblasti uzavírání smluv od roku 2014 zavádí.

Čtěte také: Projděte si s námi hlavní změny v novém občanském zákoníku. Tady je přehled

Kupní smlouvy a reklamace


Foto: www.isifa.com

Občanský zákoník mění uzavírání smluv.

Problematika koupě je upravena v § 2079 a následujících nového občanského zákoníku. Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní. Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

Změny nastanou také u nároků kupujících z vadného plnění. Kupující si bude moct v případě podstatného porušení smlouvy vybrat mezi výměnou věci, opravou věci, přiměřenou slevu z kupní ceny a odstoupením od smlouvy. Zákazník si ale bude muset vybrat při oznámení vady a svou volbu již nebude moci bez souhlasu prodávajícího změnit. Pokud by ale výměna byla vzhledem k povaze vady nepřiměřená, má kupující nárok pouze na přiměřenou slevu nebo opravu. 

Nový občanský zákoník rozšířil a zpřesnil vedlejší ujednání při kupní smlouvě. Smluvní strany si budou moci sjednat tato vedlejší ujednání:

  • Výhradu vlastnického práva 
  • Výhradu zpětné koupě
  • Výhradu zpětného prodeje
  • Předkupní právo
  • Koupi na zkoušku 
  • Výhradu lepšího kupce 
  • Cenovou doložku

Čtěte více: Kupní smlouvy a reklamace podle nového občanského zákoníku

Nájemní smlouvy

Nový občanský zákoník ovlivní také vztahy vyplývající z nájemních smluv. Změny se navíc dotknou i stávajících. Jestliže převede pronajímatel vlastnické právo k věci, nejsou pro nového vlastníka závazná ujednání o pronajímatelových povinnostech, které zákon nestanoví. Toto pravidlo neplatí jen v případě, kdy nový vlastník o takových ujednáních věděl.

Čtěte více: Nový občanský zákoník dolehne i na nájemní smlouvy. Víme jak

Smlouvy o dílo

Smlouvou o dílo se podle § 2586 nového občanského zákoníku zavazuje zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu. Dílem se rozumí zhotovení určité věci (jestliže nespadá pod kupní smlouvu), dále údržba, oprava nebo úprava věci, nebo činnost s jiným výsledkem.

Rozdíl kupní smlouvy a smlouvy o dílo

Kupní smlouva se od smlouvy o dílo liší poměrem dodávaného materiálu a práce. V případě smlouvy o dílo předá objednatel zhotoviteli podstatnou část materiálu, ze kterého se bude věc v budoucnu vyrábět.

Nový občanský zákoník upravuje dále předsmluvní odpovědnost. V případě, kdy některá smluvní strana předsmluvní jednání bezdůvodně ukončí (ačkoliv bylo uzavření smlouvy vysoce pravděpodobné), odpovídá druhé straně za vzniklou škodu, která se vyčíslí dle ztráty z neuzavřené smlouvy v obdobných případech. Doposud se poškozenému přiznávala pouze náhrada nákladů, nově se přizná i náhrada ušlého zisku.

Významnou změnu tvoří též stanovení ceny díla. Právo na zaplacení ceny díla vzniká až provedením díla. Pokud je dílo předáváno po částech, vzniká právo na zaplacení ceny za každou část při jejím provedení. Ovšem v případech, kde je předmětem dílo většího rozsahu se značnými náklady a smluvní strany si předem nesjednaly zálohu, může zhotovitel požadovat část ceny předem podle míry vynaložených nákladů. Cena přitom může být určena pevnou částkou, odkazem na rozpočet nebo i odhadem.

Čtěte více: Nový občanský zákoník mění smlouvy o dílo

Darovací smlouvy 

V oblasti formy a náležitostí darovací smlouvy k žádným zásadním změnám nedochází. Zákon uvádí, že jestliže bude někdo chtít darovat věc zapsanou do veřejného seznamu (v případě darovaných nemovitostí do katastru nemovitostí), potom musí být darovací smlouva vždy písemná. Stejně tak platí, že písemná musí být i darovací smlouva v případě, kdy „nedojde k odevzdání věci zároveň s projevem vůle darovat a přijmout dar“.

Čtěte více: Nový občanský zákoník: Dary v novém kabátě

Nové Zakony.podnikatel.cz

Všechny právní normy od roku 1993, pravidelně aktualizované, ve všech dostupných znění. Porovnejte předchozí znění s aktuálním, zkoumejte budoucí znění. Hledejte v textu zákona konkrétní a vyznačené změny. 

Uložte si do záložek: zakony.podnikatel.cz

Cestovní smlouvy

Nový občanský zákoník pracuje s pojmem „zájezd“. Jedná se vlastně o „cestovní smlouvu“ podle dosavadního občanského zákoníku. Ovšem podle tvůrců nového zákona není toto označení přesné, protože plněním podle této smlouvy není cesta, ale zájezd jako soubor služeb cestovního ruchu. Kompletní úpravu zájezdu najdeme v ustanovení § 2521 až 2544 nového občanského zákoníku.

V souladu s § 2521 nového občanského zákoníku se pořadatel zavazuje obstarat pro zákazníka předem připravený soubor služeb cestovního ruchu (zájezd) a zákazník se zavazuje zaplatit souhrnnou cenu. Pořadatelem je ten, kdo nabízí zájezd veřejnosti nebo skupině osob podnikatelským způsobem, a to i prostřednictvím třetí osoby (ta se za pořadatele nepovažuje, ledaže by zájezd poskytovala na vlastní odpovědnost).

účto únor klímová

O zájezd se jedná v případě, že je uspořádán na dobu delší než dvacet čtyři hodin, nebo zahrnuje-li přenocování a obsahuje-li alespoň dvě z těchto plnění:

  • ubytování,
  • dopravu,
  • jinou službu cestovního ruchu, která není doplňkem dopravy nebo ubytování a tvoří významnou část souboru nabízených služeb.

Čtěte více: Mění se podmínky cestovních smluv a zavádí odškodnění za narušenou dovolenou

Autor článku

Kolektiv autorů serverů Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz. Rozhovor s vaší firmou na Podnikatel.cz? Vyzkoušejte Videobiz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).