Hlavní navigace

Obrat pro plátcovství DPH ve výši 2 milionů Kč se bude nově počítat za kalendářní rok

14. 6. 2024
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Ilustrační obrázek Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Nově se bude brát limit obratu 2 milionů korun pro povinnou registraci k DPH za kalendářní rok a ne za 12 po sobě jdoucích měsíců, jako je tomu v současnosti.

Zároveň se zavede tzv. přeshraniční režim pro malé podniky. Změny přináší novela zákona o DPH, kterou ve středu schválila vláda.

2 miliony se nyní počítají za 12 po sobě jdoucích měsíců

Aktuálně v oblasti DPH platí, že plátcem DPH se stane osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku, jejíž obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců přesáhne 2 miliony Kč, s výjimkou osoby, která uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně. Pokud podnikatel limit překročí, stává se plátcem od prvního dne druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém překročila stanovený obrat, nestane-li se podle zákona plátcem dříve.

Nově se bude počítat kalendářní rok

Novela zákona o DPH, kterou schválila v týdnu vláda, však způsob počítání obratu změní. Nově se bude obrat počítat za kalendářní rok, s čímž souvisí i nové nastavení vzniku plátcovství. Malé podniky, které v průběhu roku překročí obrat 2 mil. Kč, se stanou plátcem DPH až od 1. ledna následujícího kalendářního roku. Avšak v případě, kdy obrat překročí částku 2 536 500 Kč (společná unijní částka 100 tis. EUR), stanou se plátci DPH hned následující den. Ode dne překročení této částky budou mít podnikatelé 10 pracovních dnů na podání přihlášky k registraci (ne tedy 15 dnů jako v současnosti).

Zároveň má platit, že podnikatelé se budou moct stát plátcem DPH při překročení 2 milionů korun dříve než 1. ledna následujícího roku. Kdo bude chtít, může v přihlášce k registraci sdělit, že se chce stát plátcem dnem následujícím po dni, ve kterém jeho obrat v tuzemsku překročil částku 2 mil. Kč. Pokud tak učiní, stane se plátcem dnem následujícím poté, co obrat překročil 2 mil. Kč. K tomuto prohlášení bude přihlédnuto pouze v situaci, že přihláška k registraci bude podána včas v souladu s ustanovením § 94 odst. 1 zákona o dani z přidané hodnoty, tedy do 10 pracovních dnů ode dne, kdy její obrat v tuzemsku překročil 2 mil. Kč, upřesňuje důvodová zpráva.

I nadále bude platit, že plátcem DPH se může podnikatel stát i dobrovolně, aniž by překročil požadovaný obrat. Nově však bude zákon obsahovat ustanovení, že dobrovolným plátcem DPH se nebudou moct stát nespolehlivé osoby.

Malé podniky získají možnost přeshraničního režimu

Novela dále transponuje evropskou směrnici týkající se režimu pro malé podniky. Tzv. malé podniky mají v současnosti v rámci systému DPH úlevy. Zatímco domácí subjekty se až do překročení částky obratu ve výši 2 milionů korun nemusí DPH zabývat, u zahraničních podnikatelů z jiných členských států EU to neplatí. Ti, pokud uskuteční zdanitelné plnění dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku, s přihlédnutím k zákonným výjimkám, se stávají plátcem již ode dne uskutečnění tohoto zdanitelného plnění. Tedy bez vazby na výši obratu této osoby povinné k dani, viz současné znění § 6c odst. 2, resp. 3 zákona o dani z přidané hodnoty, doplňuje se v důvodové zprávě novely zákona o DPH, která má zvýhodnění pro malé podniky přinést i zahraničním osobám.

Nově se má zavést tzv. přeshraniční režim pro malé podniky. Využití tohoto režimu bude dobrovolné a bude na rozhodnutí osoby povinné k dani z jiného členského státu, zda jej využije, nebo bude postupovat podle dosavadní právní úpravy. Pokud se osoba povinná k dani rozhodne tento režim využít, nestane se při uskutečnění zdanitelného plnění plátcem a nevzniknou jí další povinnosti s plátcovstvím spojené (registrace, povinnost podávat daňová přiznání, souhrnná hlášení, kontrolní hlášení apod.), upřesňuje důvodová zpráva.

Kdo bude chtít režim využít, musí se zaregistrovat u správce daně a následně podávat čtvrtletní hlášení s uvedením hodnot plnění, které byly v rámci daného kalendářního kvartálu uskutečněny ve všech členských státech bez ohledu na skutečnost, zda v daném členském státě tento režim používá či nikoli.

Důvodem je nastavení limitu 100 000 EUR pro obrat v rámci EU, po jehož překročení není možné přeshraniční režim pro malé podniky využívat. Skutečnost, že osoba povinná k dani překročila tento limit a nemůže již dále používat režim pro malé podniky v jiném členském státě, nemá vliv na použití režimu pro malé podniky v tuzemsku. Jinými slovy, ukončení režimu pro malé podniky v jiném členském státě automaticky neznamená, že se daná osoba povinná k dani stane v tuzemsku plátcem. Zde se stále sleduje limit 2 mil. Kč z tuzemských plnění, dodává důvodová zpráva.

Stejná úprava bude platit i pro české malé podniky, které budou chtít využít tohoto osvobození v ostatních členských státech EU.

Zahraniční malé podniky získají u DPH obdobné podmínky jako ty české Přečtěte si také:

Zahraniční malé podniky získají u DPH obdobné podmínky jako ty české

Co dalšího novela přináší

Novela dále zpřesňuje podmínky v oblasti sazeb daně ve stavebnictví, osvobození od daně v případě dodání staveb a pozemků, rozšiřuje možnosti v oblasti nedobytných pohledávek nebo nově zavádí institut vrácení DPH v případě bezdůvodného obohacení. 

Návrh také počítá se zrušením vracení daně osobám se zdravotním postižením při nákupu automobilu. Tento krok by ale mělo kompenzovat ministerstvo práce a sociálních věcí, aby nedošlo k výpadku podpory pro osoby se zdravotním postižením. Tato problematika by měla být řešena výhradně prostřednictvím systému dávek v gesci ministerstva práce a sociálních věcí, píše se v důvodové zprávě.

V neposlední řadě novela zavádí ustanovení, jak se bude postupovat po ukončení tříleté výjimky na omezení odpočtu DPH u automobilů nad 2 mil. Kč, pro které Česká republika získala unijní souhlas na výboru pro DPH na období 2024 až 2026. ČR nicméně bude moct v roce 2026 podat novou žádost o omezení odpočtu daně u luxusních automobilů na další období. To již ale bude po volbách do Poslanecké sněmovny.

Účinnost je navrhována od roku 2025

Novela zákona o DPH nyní míří do Sněmovny. Pokud projde Parlamentem, nabude účinnosti na začátku příštího roku.

Souhlasíte se změnou počítání hranice pro povinnou registraci k DPH na kalendářní rok?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Zástupce šéfredaktora Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz