Hlavní navigace

Od 1. března mají zaměstnavatelé hlásit volná pracovní místa úřadům práce

25. 2. 2021
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Poměrně nenápadně se do návrhu zákona „vloudila“ legislativní změna pro zaměstnavatele přinášející staronovou povinnost nahlásit každé volné pracovní místo.

Se zavedením mimořádného příspěvku při karanténě byla pozměňovacím návrhem Poslaneckou sněmovnou schválena další novinka a nutno podotknout i další administrativní povinnost zaměstnavatelů, a to hlášení volných pracovních míst úřadům práce. Tuto povinnost měli zaměstnavatelé naposled v roce 2011, a právě z důvodu administrativní zátěže zaměstnavatelů a úřadů práce byla od roku 2012 zrušena. Nyní ji zákonodárci opětovně zavádí.

Návrh je aktuálně projednáván v Senátu. Součástí senátního tisku č. 44 jsou i změny v přihlašování zaměstnání malého rozsahu a dohod o provedení práce do 10 000 Kč. Pozměňovacím návrhem by se rovněž mohlo prodloužit poskytování příspěvku v karanténě z dosavadních zvažovaných 10 dnů na 14. Popisovali jsme v článku: Vylepšená „izolačka“ pro zaměstnance již od měsíce března

Oznamování volných pracovních míst úřadům práce

Změna přichází poměrně nečekaně. Ve stavu legislativní nouze byl s účinností od 1. března 2021 Poslaneckou sněmovnou schválen mimořádný příspěvek pro zaměstnance v karanténě. Spolu s ním prošly i pozměňovací návrhy, které přináší zaměstnavatelům nové povinnosti. Od počátku března by měli příslušné krajské pobočce úřadu práce oznamovat volná pracovní místa, stejně jako tomu bylo do konce roku 2011. Důvodová zpráva k návrhu zákona uvádí, že důvodem pro opětovné zavedení je relevantní přehled úřadů práce o nově vytvořených či uvolněných pracovních místech ve svém územním obvodu. Tím je může rychleji nabízet uchazečům o zaměstnání. Zaměstnavatelé musí povinně hlásit volná pracovní místa nejpozději do 10 kalendářních dnů. Mohou tak učinit rovněž prostřednictvím živnostenského úřadu, který oznámení předá Úřadu práce ČR. Ovšem v totožné lhůtě (10 kalendářních dnů) hlásí úřadu práce také obsazení těchto míst.

Stejným zákonem se pravděpodobně zavede mimořádný příspěvek zaměstnancům v karanténě, který si budou moci zaměstnavatelé odečíst od odvodu sociálního pojištění.

Volné pracovní místo

Volnými pracovními místy se rozumí nově vytvořená nebo uvolněná pracovní místa, na která zaměstnavatel zamýšlí získat zaměstnance nebo je hodlá obsadit dočasně přidělenými zaměstnanci agentury práce. Lhůta pro oznámení počíná běžet dnem následujícím po vytvoření, uvolnění nebo obsazení pracovního místa.

Charakteristiku volného pracovního místa popisuje ustanovení § 37 zákona o zaměstnanosti. Jedná se o určení druhu práce a místa výkonu práce, předpoklady a požadavky stanovené pro zastávání pracovního místa, základní informace o pracovních a mzdových podmínkách a informaci, zda se jedná o pracovní místo vyhrazené nebo vhodné pro osobu se zdravotním postižením. Dále informaci o tom, zda jde o zaměstnání na dobu neurčitou nebo určitou a jeho předpokládanou délku. Je vhodné uvádět také informace o možnostech ubytování, dojíždění do zaměstnání a další informace, které zaměstnavatel požaduje zveřejnit.

Evidence volných pracovních míst

Centrální evidence volných pracovních míst je vedena Úřadem práce ČR. Podrobně je popsána v ustanovení § 37a zákona o zaměstnanosti. Aktuálně se ale zavádí automatické vyřazování volných pracovních míst po 3 měsících jejich vedení v evidenci volných pracovních míst, s možností prodloužení na základě žádosti zaměstnavatele o nejvýše další 3 měsíce. Úřad práce tím má mít k dispozici reálnou a aktuální nabídku volných pracovních míst zaměstnavatelů určenou uchazečům o zaměstnání.

Opatření má dle důvodové zprávy vyřešit situace, kdy zaměstnavatelé nahlásí vyšší počet pracovních míst, než je jejich reálná potřeba. Měli by samozřejmě s úřadem práce průběžně a aktivně spolupracovat, aby mohla být volná místa průběžně aktualizována. Aby nedošlo k automatickému vyřazení ještě neobsazených míst, může být na žádost zaměstnavatele evidence prodloužena. Nejvýše ale o další 3 měsíce. Obdobně to platí i pro volné pracovní místo obsaditelné držitelem zaměstnanecké karty nebo volné pracovní místo obsaditelné držitelem modré karty (tj. pracovní místa pro cizince). To může být v centrální evidenci vedeno nejvýše po dobu 3 měsíců od jeho oznámení krajské pobočce úřadu práce. I zde může být podle nového znění zákona délka evidence na žádost zaměstnavatele prodloužena nejvýše o další 3 měsíce.

Hlášení volných míst a výjimky ze zákona

Znovuzavedení povinnosti zaměstnavatelů oznamovat volná pracovní místa se nemá vztahovat na všechny zaměstnavatele. Ustanovení § 147 zákona o zaměstnanosti popisuje výjimky, které jsou dány zvláštním charakterem činnosti a zvláštními požadavky na fyzické osoby, které mají tyto činnosti vykonávat. Jde o zaměstnávání příslušníků a vojáků z povolání ve služebním poměru, zaměstnanců obce zařazených do obecní policie a občanských zaměstnanců ozbrojených sil České republiky, Český báňský úřad a obvodní báňské úřady, pokud jde o zaměstnávání báňských inspektorů. Hlášení volných pracovních míst se logicky netýká ani vedoucích pracovních míst obsazovaných jmenováním.

Podnikove It nový

Zveřejnění volných pracovních míst

Nejde jen o hlášení volných pracovních míst, ale i o jejich zveřejnění. V ustanovení § 38 zákona o zaměstnanosti se upravují podmínky. Úřad práce nenabízí a nezveřejňuje nabídky volných pracovních míst u zaměstnavatele, kterému byla uložena pokuta za porušení povinnosti vyplývající z pracovněprávních předpisů. Nově se doplňuje výše pokuty, a to 50 000 Kč. Jde o určité zpřesnění, protože při překročení tohoto limitu nebude možné nabízet a zveřejňovat nabídky volných pracovních míst a mimo jiné tak vydávat povolení k zaměstnání cizinců.

Cílem úpravy je sjednocení s úpravou týkající se centrální evidence volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty a modré karty (§ 37a zákona o zaměstnanosti) tak, aby nedocházelo k neodůvodněným rozdílům v případě možnosti výkonu práce s povolením k zaměstnání s možností výkonu práce na zaměstnaneckou, resp. modrou kartu. Zjednodušeně řečeno, nově zavedená padesátitisícová hranice pokuty se sjednotila s § 99 zákona o zaměstnanosti, dle kterého se povolení k zaměstnání nevydá, pokud byla zaměstnavateli pravomocně uložena pokuta vyšší než 50 000 Kč.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).