Hlavní navigace

Od daně z nemovitostí je při prodeji osvobozen i kupující

23. 2. 2009
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Přiznání k dani z nemovitostí podává většina poplatníků jen několikrát za život. Daň je však splatná každoročně. Od roku 2009 se týká i majitelů novostaveb. Postupně se přidají také vlastníci staveb doposud osvobozených z důvodu zateplení.

Daň z nemovitostí patří mezi tzv. majetkové daně. Mezi majetkové daně patří také daň z dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí. Čtete více: Majetkové daně.

Daň z nemovitostí zahrnuje daň z pozemků vedených na katastru nemovitostí (s výjimkou pozemků zastavěných stavbami) a daň z nemovitých staveb. Nemovitými stavbami jsou rodinné domy, byty a jiné kolaudované nebytové prostory, které jsou spojené se zemí pevným základem. Patří sem ale také nezkolaudované stavby, užívané na základě oznámení stavebnímu úřadu.

Poplatníkem daně z nemovitostí je osoba vedená k 1. lednu daného zdaňovacího období jako vlastník nemovitosti na katastru nemovitostí. V některých případech může být poplatníkem také nájemce nebo uživatel pozemku. Daň z nemovitostí se jako jediná ze všech daní platí předem. Daňové přiznání podává poplatník nejpozději 31. ledna daného zdaňovacího období. Dohledejte si nejbližší katastr nemovitostí.

Jestliže jste například v únoru 2009 zakoupili pozemek pro stavbu rodinného domu, podáváte daňové přiznání k dani z nemovitostí za rok 2010, a to nejpozději k 31. lednu 2010. Daň za rok 2009 uhradí prodejce, jako původní vlastník, jelikož pozemek vlastnil k 1. lednu 2009. Čtete více: Bude skutečně získání informací z katastru lépe chráněno?

Banner - Jak na daně

Splatnost daně

Daň z nemovitostí je dle Zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, splatná nejpozději 31. května. Pokud výsledná daň překročí částku 5 000 Kč, může se platit ve dvou splátkách, a to první část do 31. května a druhá část do 30. listopadu.

V případě, že jste daný rok daňové přiznání nepodávali, finanční úřad nepředpokládá žádnou změnu a zašle platební výměr dle stavu v minulém období. Daňové přiznání je tedy nutné podat nejen při nákupu, změně v užívání stavby, dostavbě atd., ale také při prodeji nemovitostí.

Případné změny v identifikačních údajích poplatníka (jméno, bydliště atd.) však musíte nahlásit finančnímu úřadu nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy nastaly.

Jaké jsou vaše zkušenosti s nákupem nemovitosti?

Změny v dani z nemovitostí platné pro zdaňovací období roku 2009

  1. Obce si mohou upravit místní koeficient za jednotlivé druhy pozemků nebo staveb, kterým se daňová povinnost násobí. Koeficient může být stanoven ve výši 2, 3, 4 a 5. Obce byly povinny vydat k těmto koeficientům obecně závaznou vyhlášku. O případném zvýšení daně z nemovitostí se poplatníci dozvědí také z platového výměru od finančního úřadu, který již bude zvýšení místním koeficientem obsahovat. Čtete více: S čím se musí podnikatel vypořádat v roce 2009?
  2. Osvobození zemědělských pozemků od daně, které je možné uplatnit na pozemky orné půdy, chmelnice, vinice, ovocné sady a trvalé travnaté porosty, pokud tak obec stanovila obecně závaznou vyhláškou. Nepatří sem však pozemky v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše obce. O osvobození od daně u těchto pozemků bylo nutné požádat do 31. ledna 2009.
  3. Zrušení osvobození k 1. lednu 2009 u nových staveb obytných domů nebo bytů. Osvobození se vlastníkům poskytne naposled v roce 2009. Osvobození na rodinný dům zkolaudovaný k 31. prosince 2007 uplatní vlastník naposled v roce 2009. Naopak poplatník, který dokončí stavbu až v průběhu roku 2008, nemůže již v letošním roce o osvobození z titulu novostavby požádat. Čtete více: S lednem 2009 se mění pro podnikatele klíčové zákony.
  4. Bylo zrušeno osvobození od daně u staveb, na kterých byly provedeny stavební úpravy spočívající ve snížení tepelné náročnosti (zateplení staveb). Osvobození bylo poskytováno na dobu pěti let od roku následujícího po provedení změny spočívající ve snížení tepelné náročnosti stavby stavebními úpravami, na které bylo vydáno stavební povolení. Od 1. ledna. 2009 se toto osvobození již neposkytuje. Čtete více: Používejte šetrnou energii a vydělejte na tom.

Pokud nárok na osvobození vznikl ještě před 1. lednem 2009, poskytne se toto osvobození podle původních podmínek po dobu 5 let, tedy nejpozději pro zdaňovací období 2012. Na zateplení stavby provedené v průběhu roku 2008 již nelze osvobození k 1. lednu 2009 uplatnit. V případě, že by bylo zateplení provedeno v předchozích obdobích a nárok dosud nebyl uplatněn, lze požádat o dodatečné osvobození po dobu pěti let po provedení stavebních úprav.

školení účto leden 23 Kučerová

Download usb
Čtěte více a stahujte

Převod nároků na osvobození

Může se stát, že koupíte novostavbu nebo stavbu, na které byly provedeny stavební úpravy spočívající v zateplení. Osvobození, které bylo v předchozím období uplatněno, se vztahuje ke stavbě, a ne k osobě poplatníka. Bude tedy poskytnuto i novému poplatníku. V případě novostavby do konce roku 2009. U zateplení stavby po dobu pěti let od provedení těchto úprav, nejpozději v roce 2012. Čtete více: Potřebuje každá provozovna kolaudační souhlas?

Příklad:

Stavební úpravy byly provedeny v červnu 2007. Nárok na osvobození byl uplatněn do 31. ledna 2008. Nemovitost byla v roce 2009 prodána. Nárok na osvobození se vztahuje i na nového poplatníka. Ten bude od daně z nemovitostí osvobozen až do roku 2012.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).