Hlavní navigace

Od krizového ošetřovného zpátky ke stávajícím pravidlům

8. 6. 2021
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Spolu se školním rokem končí i poskytování krizového ošetřovného. Od července náleží zaměstnancům podle dosavadních podmínek. A nejen na děti.

S posledním červnem skončí poskytování takzvaného krizového ošetřovného, které náleželo pečujícím osobám v případě uzavření škol či školských zařízení, rotační výuky, izolaci či nařízené karanténě. Zákon o krizovém ošetřovném byl několikrát novelizován. Postupně se rozšiřoval výčet pečujících osob, dvakrát se zvýšilo i procento redukovaného výdělku pro výpočet nemocenské dávky. Od července se vše vrací k normálu.

Potřeba ošetřování dle zákoníku práce

Ošetřovné (často rovněž označované krátkodobé ošetřovné) jako jedna z nemocenských dávek náleží dle zákona o nemocenském pojištění. Na druhou stranu rozlišujeme důležitou osobní překážku v práci na straně zaměstnance dle § 191 zákoníku práce, kdy je zaměstnavatel povinen omluvit zaměstnance po dobu ošetřování dítěte mladšího než 10 let nebo jiného člena domácnosti v případech podle § 39 zákona o nemocenském pojištění a po dobu péče o dítě mladší než 10 let z důvodů stanovených v § 39 zákona o nemocenském pojištění nebo z důvodu, kdy se fyzická osoba, která o dítě jinak pečuje, podrobila vyšetření nebo ošetření u poskytovatele zdravotních služeb, které nebylo možno zabezpečit mimo pracovní dobu zaměstnance, a proto nemůže o dítě pečovat.

Z uvedené definice plyne, že zaměstnavatel omluví zaměstnance (bez ohledu na čerpání nemocenské dávky) ve třech situacích.

1. Ošetřování dítěte mladšího 10 let nebo jiného člena domácnosti

Zde se jedná o ošetřování nemocného dítěte nebo po úrazu mladšího deseti let, dále ošetřování jiného člena domácnosti a ošetřování členky domácnosti, která porodila.

Důležité je pochopit pojem domácnost. Jde o společenství osob, které spolu trvale žijí (nemusí mít trvalé bydliště) a společně uhrazují náklady na své potřeby. Bude se tedy jednat o členy rodiny (např. i děti starší deseti let, kdy je vzhledem k zdravotnímu stavu péče nezbytná), ale také ostatní osoby, které spolu trvale žijí (druh, partner atd.). Výjimkou je péče o dítě do deseti let. Společná domácnost není nutná při péči o toto dítě, například rodičem mimo domácnost po rozvodu.

Ptejte se odborníka v poradně Mzdové účetnictví
PhDr. Dagmar Kučerová
mzdový poradce

2. Péče o dítě mladší 10 let při uzavření školského zařízení nebo při nařízené karanténě

Právě tyto důvody péče o dítě byly v poslední době převážně předmětem čerpání ošetřovného. Samozřejmě po úpravách samostatným zákonem, a to takzvaným krizovým ošetřovným. Ať už se jedná o uzavření školského zařízení nebo zvláštního dětského zařízení z důvodu havárie, mimořádného epidemiologického opatření nebo jiné nepředvídané události nebo nařízenou karanténu.

3. Náhradní péče o dítě mladší 10 let

Zaměstnavatel je rovněž povinen omluvit zaměstnance z důvodu péče o dítě mladší 10 let, pokud osoba, která o něj jinak pečuje, sama onemocněla, utrpěla úraz, byla jí nařízena karanténa, porodila nebo byla hospitalizována. Eventuálně také v případě, kdy se podrobila nezbytnému vyšetření nebo ošetření u poskytovatele zdravotních služeb, které nebylo možné provést v pracovní době. Nemusí se nutně jednat jen o manžele nebo partnery, může jít o prarodiče, neteře, ale také jakoukoli jinou osobu mimo společnou domácnost.

Ošetřovné jako nemocenská dávka

Za osamělého zaměstnance se dle § 40 zákona o nemocenském pojištění považuje zaměstnanec svobodný, ovdovělý nebo rozvedený, pokud nežije s družkou (druhem) nebo v registrovaném partnerství. Za osamělého zaměstnance se považuje i zaměstnanec, jehož manželka (manžel) je ve výkonu trestu odnětí svobody uloženého v trvání nejméně jednoho roku nebo ve výkonu zabezpečovací detence nebo bylo-li zahájeno řízení o prohlášení manželky (manžela) za nezvěstnou anebo za mrtvou, a tento zaměstnanec nežije s družkou (druhem).

Překážka v práci na straně zaměstnance dle § 191 zákoníku práce nemusí korespondovat s dobou, kdy zaměstnanec pobírá nemocenskou dávku ošetřovné. Jakmile jsou splněny uvedené podmínky, tj. vznikla potřeba ošetřování, musí zaměstnavatel omluvit zaměstnance z práce, bez ohledu na jeho finanční zabezpečení. Zaměstnanec například nemusí ošetřovné uplatnit, když již uplynula podpůrčí doba poskytovaného ošetřovného atd. Zaměstnanec prokáže potřebu ošetřování prostřednictvím speciálních tiskopisů.

MM_socky3

Potřeba ošetřování začíná dnem, kdy ji lékař zjistil (lze však vystavit 3 dny zpětně). Podpůrčí doba ošetřovného činí v souladu s ustanovením § 40 zákona o nemocenském pojištění 9 kalendářních dnů, eventuálně16 dnů, pokud jde o osamělého zaměstnance, který má v péči alespoň jedno dítě do 16 let s neukončenou povinnou školní docházkou.

Podmínkou je samozřejmě také účast pečující osoby na nemocenském pojištění. Aktuální informace k nemocenské dávce ošetřovné, uplatnění, výši dávky a tiskopisům uvádí na svých stránkách Česká správa sociálního zabezpečení.

Příklad z praxe

Může čerpat ošetřovné při uzavření předškolního zařízení otec dítěte, přestože je matka s mladším dítětem na rodičovské dovolené? 

V souladu se zákonem o nemocenském pojištění nemá zaměstnanec nárok na ošetřovné, jestliže jiná fyzická osoba má z důvodu péče o toto dítě nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství nebo má nárok na rodičovský příspěvek. To neplatí, pokud tato jiná osoba sama onemocněla, porodila nebo jí byla nařízena karanténa, a proto nemůže o dítě pečovat. Je tedy zřejmé, že omezení se týká pouze péče o konkrétní dítě, na které nemůže být čerpáno současně ošetřovné i peněžitá pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek. Čerpání ošetřovného na jiné dítě zákon nezakazuje.

Souběh rodičovského příspěvku a ošetřovného na stejné dítě je naopak možný, pokud se jedná o tutéž osobu. Například matka pracuje a pobírá rodičovský příspěvek. Po dobu uzavření předškolního zařízení je s dítětem doma a má nárok na ošetřovné. Otec dítěte by naopak nárok na ošetřovné neměl, protože matka dítěte pobírá na toto dítě rodičovský příspěvek.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).