Hlavní navigace

Od příštího roku se mění formulář k nemocenskému pojištění

4. 11. 2021
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Zaměstnavatelé budou na odhlášce z pojištění hlásit údaje pro výpočet podpory v nezaměstnanosti. Mohou se dostat do patové situace a sankce rozhodně nejsou malé.

Pozměňovacím návrhem k novele zákona o zaměstnanosti č. 248/2021 Sb., se rozšiřují oznamovací povinnosti zaměstnavatele. Nově budou při ukončení zaměstnání prostřednictvím rozšířeného tiskopisu České správy sociálního zabezpečení hlásit údaje důležité pro nárok a výpočet podpory v nezaměstnanosti. Jde o stejnou novelu zákona, která přinesla možnost příspěvku v době částečné práce (takzvaný kurzarbeit).

Novela zákona o zaměstnanosti

Novela je sice účinná již od 1. července 2021, avšak příspěvek v době částečné práce dosud nebyl aktivován. Poskytování stanoví vláda po projednání v tripartitě, a to v případě, že je závažným způsobem ohrožena ekonomika České republiky anebo její odvětví z hospodářských důvodů, z důvodů vzniku živelní události spočívající v přírodní pohromě, kyberútoku, při epidemii atd. Nařízením vlády by bylo stanoveno, jakého území, odvětví či okruhu zaměstnavatelů se částečná práce se státním příspěvkem týká. Současně by byly určeny ukazatele pro posouzení a rozsah výpadku pracovní doby a který orgán bude oprávněn k posouzení, kontrole a vydání stanoviska o naplnění závazných ukazatelů. Podrobněji v článku: Kurzarbeit alias příspěvek při částečné práci konečně schválen. Jak je nastaven?

S odloženou účinností se do stejného zákona, tedy zákona o zaměstnanosti, dostala další novinka, a to povinně oznamované údaje zaměstnavatelem dle paragrafu 42 odst. 3 od 1. dubna 2022. 

Zvýšení komfortu pro uchazeče (ale i pro úřady)

Důvodem popisované změny je dle důvodové zprávy k novele zákona zjednodušení a zvýšení komfortu pro uchazeče o zaměstnání v případě potřeby dokládání nezbytných dokumentů pro posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti. Příslušný úřad práce si bude moci údaje rozhodné pro nárok na podporu v nezaměstnanosti a její výpočet získat přímo od ČSSZ. Tyto údaje zde bude povinně sdělovat zaměstnavatel prostřednictvím tiskopisu, takzvané odhlášky z nemocenského pojištění. Úprava bude zároveň součástí digitalizace státní správy.

Nadále platí povinnost zaměstnavatele vydat zaměstnanci při skončení pracovního poměru nebo dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce potvrzení o zaměstnání, tzv. zápočtový list. Výjimkou jsou dohody, které nezaložily účast na nemocenském pojištění nebo u kterých není prováděn výkon rozhodnutí nebo exekuce srážkami ze mzdy. Zaměstnavatel zde uvede údaje v souladu s § 313 zákoníku práce. Další údaje rozhodné pro posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti se uvádí na žádost zaměstnance v odděleném potvrzení.

Od dubna příštího roku nebude muset zaměstnanec o údaje potřebné pro podporu v nezaměstnanosti žádat u zaměstnavatele, protože již budou součástí „odhlášky z nemocenského pojištění“. Zde je získá sám úřad práce. Budou vedeny v registru pojištěnců ČSSZ odděleně od údajů pro výkon nemocenského a důchodového pojištění.

Upravený tiskopis odhláška z nemocenského pojištění

Zaměstnavatel bude na předepsaném tiskopise (Oznámení nástupu do zaměstnání) oznamovat do 8 kalendářních dnů OSSZ den skončení doby zaměstnání se zaměstnancem. Zde se o žádnou novinku nejedná.

Na formuláři však budou další údaje rozhodné pro přiznání a poskytování podpory v nezaměstnanosti, které bude oprávněn získat úřad práce z informačních systémů vedených Českou správou sociálního zabezpečení podle zákona o nemocenském pojištění, a to údaj o

školení prosinec - daně a účetnictví novinky 2022

  • druhu zaměstnání,
  • době trvání zaměstnání,
  • době důchodového pojištění,
  • výši průměrného nebo pravděpodobného měsíčního čistého výdělku zjištěného podle příslušných právních předpisů,
  • výši nároku na odstupné, odbytné, odchodné, včetně informace, zda bylo vyplaceno, a
  • způsobu a důvodu skončení zaměstnání.

Úkol pro programátory

Doplnění potřebných údajů do formuláře je především úkolem pro poskytovatele mzdového programu. Česká správa sociálního zabezpečení již na tvorbě dokumentace k nové podobně formuláře Oznámení nástupu do zaměstnání (Přihláška, Změna a Odhláška) pracuje. Popis datové věty a XSD šablonu plánují zveřejnit na webu ČSSZ v polovině listopadu 2021 zde:

Sankce za neoznámení údajů

Nicméně zaměstnavatelé budou muset více dbát na včasné odeslání zmíněného formuláře. Sankce za nedodržení předpisů nejsou paradoxně v této oblasti stejné. A to z jednoduchého důvodu, jde o dva různé právní předpisy.

  • Neoznámení údajů pro účely nemocenského pojištění (nepodaná nebo včas nepodaná „odhláška z nemocenského pojištění“) je přestupkem podle § 131 odst. 1 písm f) zákona o nemocenském pojištění. Za tento přestupek lze uložit pokutu až 20 000 Kč.
  • Pokud zaměstnavatel hlášení podá ve stanovené lhůtě a bude obsahovat údaje potřebné pro nemocenské pojištění, avšak žádné nebo neúplné údaje pro posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti, bude nesplnění postihováno podle zákona o zaměstnanosti. Nesplnění povinnosti spočívající v oznamování nových údajů lze postihnout jako přestupek podle § 139 odst. 2 písm. d) nebo podle § 140 odst. 1 písm. d) zákona o zaměstnanosti jako nesplnění oznamovací povinnosti. Právnické nebo podnikající fyzické osobě je možné za tento přestupek uložit pokutu až do výše 100 000 Kč.

Oznamování nových údajů v praxi

Jak již bylo uvedeno, doplnění nových údajů do formuláře je úkolem především pro poskytovatele mzdového programu. Ale i samotný zaměstnavatel se může dostat do  nepříjemné situace, jelikož je součástí nově požadovaných údajů výše průměrného výdělku. Jde o průměr pro pracovněprávní účely z předchozího kalendářního čtvrtletí a tato veličina je zaměstnavateli známa. Ovšem při propuštění zaměstnance na počátku nového kalendářního čtvrtletí ještě nemusí mít uzavřeny mzdy za předchozí období, a tudíž v ojedinělých případech nemusí znát vzhledem k pozdějšímu výplatnímu termínu průměrný výdělek v osmidenní lhůtě pro zaslání oznámení na ČSSZ.

Jak pro server Podnikatel.cz za Českou správu sociálního zabezpečení vysvětlila Jana Drmolová, zaměstnavatel je dle ustanovení § 94 zákona o nemocenském pojištění povinen v rámci zajištění řádného provádění nemocenského pojištění oznámit příslušné okresní správě sociálního zabezpečení den nástupu zaměstnance do zaměstnání, den skončení doby zaměstnání a další údaje, a to ve stanovené lhůtě. Plnění těchto povinností je základní podmínkou pro řádné vedení registru pojištěnců, který orgánům nemocenského pojištění slouží k provádění nemocenského pojištění i k plnění dalších úkolů, které jim ukládají právní předpisy. 

Neoznámí-li zaměstnavatel skončení doby zaměstnání se zaměstnancem v zákonem stanovené lhůtě, dopouští se přestupku podle zákona o nemocenském pojištění. S účinností od 1. 4. 2022 se uvedené ustanovení upravuje tak, že zaměstnavatel se dopustí přestupku, pokud okresní správě sociálního zabezpečení pro účely nemocenského pojištění neoznámí skončení doby zaměstnání se zaměstnancem podle § 94 odst. 1, tedy v zákonem stanovené lhůtě. Pokud se porušení povinností zaměstnavatele bude týkat údajů sdělovaných pro účely podpory v nezaměstnanosti (nikoliv pro účely nemocenského pojištění), nemůže být postihováno podle zákona o nemocenském pojištění a připadala by v úvahu sankce podle zákona o zaměstnanosti.

Zaměstnavatel se díky novým požadavkům může dostat do patové situace. Když nezašle příslušný formulář včas, hrozí sankce 20 000 Kč od ČSSZ, naopak za formulář včas odeslaný, avšak bez potřebných údajů, hrozí sankce 100 000 Kč dle zákona o zaměstnanosti. Formulář bez nově oznamovaných údajů zřejmě ani odeslat nepůjde, budou jeho nezbytnou součástí. Nezbývá než doufat, že v naprosté většině případů bude oznámení odesláno v řádném termínu. Nakolik budou úřady v ojedinělých a odůvodněných případech tolerantní, ukáže čas.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).