Hlavní navigace

Od roku 2021 se zaměstnancům zvýší limit pro odvod pojistného

1. 12. 2020
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Příjem zakládající účast na nemocenském (a tím i důchodovém) pojištění zaměstnanců bude vyšší. Změna se projeví ve zdanění, ale i ve zdravotním pojištění.

Vyšší limit přinese zaměstnancům i zaměstnavatelům úspory na odvodech, na druhou stranu také povinnosti spojené s odhlášením a případně opětovným přihlášením k účasti na pojištění. Postupy v sociálním a zdravotním pojištění se tradičně liší.

Jde o změnu v souvislosti s vyhlašovanou průměrnou mzdou. Nařízením vlády s číslem 381/2020 Sb., jsou s účinností od 1. ledna 2021 stanoveny údaje o průměrné mzdě a z ní plynoucí redukční hranice pro výpočet důchodů v roce 2021. Rozhodný příjem pro účast na nemocenském pojištění pro rok 2021 se zvyšuje z původních 3 000 Kč na 3 500 Kč měsíčně. Tato částka již byla potvrzena samostatným sdělením MPSV číslo 436/2020 Sb. V letech 2012 až 2018 se jednalo o částku 2 500 Kč, od 1. ledna 2019 došlo ke zvýšení na 3 000 Kč (platné pro roky 2019 a 2020).

Vyměřovací základ ve zdravotním pojištění

Zvýšení příjmu, který založí účast na nemocenském pojištění, se projeví i v oblasti zdravotního pojištění. Od 1. ledna 2021 se mění započitatelný (rozhodný) příjem z částky 3 000 Kč na částku 3 500 Kč. Započitatelný (rozhodný) příjem v systému veřejného zdravotního pojištění se používá pro určení výjimky, kdy daná osoba není zaměstnancem. Osoba, která je uvedena ve výjimce v zákoně o veřejném zdravotním pojištění a je pod hranicí započitatelného příjmu (tedy od 1. 1. 2021 méně než 3 500 Kč), nebude považována za zaměstnance ve smyslu zákona o veřejném zdravotním pojištění.

Výjimky se taxativně týkají pouze:

  • člena družstva, který není v pracovněprávním vztahu k družstvu, ale vykonává pro družstvo práci, za kterou je jím odměňován, a který v kalendářním měsíci nedosáhl započitatelného příjmu,
  • osoby činné na základě dohody o pracovní činnosti, popřípadě více dohod o pracovní činnosti u jednoho zaměstnavatele, pokud úhrn příjmů z takových dohod v kalendářním měsíci nedosáhl započitatelného příjmu; započitatelný příjem zúčtovaný zaměstnavatelem až po skončení dohody o pracovní činnosti se považuje za příjem zúčtovaný do kalendářního měsíce, v němž tato dohoda skončila, 
  • dobrovolného pracovníka pečovatelské služby, který v kalendářním měsíci nedosáhl započitatelného příjmu.

Stanovení výše započitatelného (rozhodného) příjmu, a to i pro účely zdravotního pojištění, vychází ze zákona o nemocenském pojištění. Zvyšování a úpravy výše rozhodného příjmu jsou vázány na výši všeobecného vyměřovacího základu a přepočítávacího koeficientu stanoveného podle zákona o důchodovém pojištění.

Zaměstnání malého rozsahu v sociálním pojištění

V sociálním pojištění ovlivní zvýšení limitu zaměstnání malého rozsahu. Tím je zaměstnání, jehož sjednaná částka příjmu je nižší než 3 500 Kč (dosud 3 000 Kč) nebo není sjednána vůbec. Pokud není částka příjmu se zaměstnancem předem sjednána, bude zaměstnanec nemocensky pojištěn pouze v těch měsících, ve kterých jeho příjem dosáhne alespoň 3 500 Kč. Příkladem by mohlo být sjednání hodinové mzdy při nepravidelné výpomoci, kdy zaměstnavatel předem neví, kolik hodin zaměstnanec odpracuje. Ovšem zaměstnanec je účasten pojištění také, pokud vykonával v kalendářním měsíci u téhož zaměstnavatele více zaměstnání malého rozsahu a úhrn započitatelných příjmů z těchto zaměstnání dosáhl v kalendářním měsíci aspoň částku rozhodného příjmu. Je účasten pojištění nejvýše po dobu trvání takových zaměstnání v tomto kalendářním měsíci. Limit se u více zaměstnání malého rozsahu s jedním zaměstnancem posuzuje v úhrnu.

Zvýšení limitu v praxi (vznik a zánik pojištění)

K vysvětlení praktického postupu nejlépe poslouží příklad. V roce 2020 byla sjednána dohoda o pracovní činnosti. Měsíční odměna činí 3 200 Kč (limit pro odvody činí 3 000 Kč). Zaměstnanec byl přihlášen k sociálnímu i zdravotnímu pojištění. Jaký bude postup od ledna 2021, kdy se zvyšuje limit na částku 3 500 Kč?

1. Zdravotní pojištění

Z pohledu zdravotního pojištění vzniklo zaměstnání. Pokud bude mít pracovník v lednu 2021 stále příjem 3 200 Kč, tudíž nedosáhne na hranici 3 500 Kč, zaměstnavatel ho odhlásí ze zdravotního pojištění standardním způsobem prostřednictvím hromadného oznámení zaměstnavatele. Jestliže ale bude mít v měsíci únoru příjem např. 3 600 Kč, zaměstnání vznikne a zaměstnavatel ho ke zdravotnímu pojištění v osmidenní lhůtě opět přihlásí.

2. Sociální pojištění

Sjednaná částka přestane dosahovat rozhodného příjmu (z důvodu zvýšení rozhodného příjmu na 3 500 Kč). Od ledna 2021 zaniká účast zaměstnance na pojištění, a to dnem 31. prosince 2020. Končí tedy pojistný vztah a vzniká nový, který je z pohledu nemocenského pojištění zaměstnáním malého rozsahu. Zaměstnavatel má v tomto případě povinnost zaměstnance odhlásit („Oznámení o skončení zaměstnání“) k 31. prosinci 2020 a případně znovu přihlásit k 1. lednu 2021 (tiskopisem „Oznámení o nástupu do zaměstnání“) s tím, že přihlášení se provede tak jako u ostatních zaměstnání malého rozsahu až v návaznosti na dosažení (zúčtování) částky rozhodného příjmu pro účast na nemocenském pojištění, tj. (3 500 Kč) v určitém měsíci. A to do 20. dne následujícího měsíce.

chytré podnikání - tip témata

Rozhodné období, ze kterého se bude zjišťovat vyměřovací základ pro dávky nemocenského pojištění, se nově stanoví od nástupu do zaměstnání malého rozsahu v roce 2021.

Vyšší limit pro srážkovou daň

Ustanovení § 6 odst. 4 písm. b) zákona o daních z příjmů uvádí limit ostatních příjmů zdaněných při neučinění prohlášení k dani srážkovou daní. Jde o částku „rozhodnou pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění“. Od roku 2021 se zvyšuje na 3 500 Kč. Například dohoda o pracovní činnosti s neučiněným prohlášením k dani s měsíční odměnou 3 500 Kč bude zdaněna srážkovou daní, dohoda s odměnou 3 501 Kč již daní zálohovou (bez možnosti uplatnění slev na dani). U dohody o provedení práce se desetitisícový limit nemění.

Měla by se superhrubá mzda zrušit?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).