Hlavní navigace

Přerušit odepisování majetku se v některých případech vyplatí

5. 11. 2008
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Daňové odpisy se týkají téměř každého podnikatele. Záleží jen na jeho rozhodnutí, zda si pomocí odpisů sníží daňový základ. Odepisovat hmotný a nehmotný majetek je tedy možností, nikoli povinností.

Odepisováním majetku si podnikatel snižuje daňový základ. V některých zdaňovacích obdobích, například při vykázání daňové ztráty, může být výhodnější odepisování hmotného majetku přerušit. Další variantou úpravy daňového základu pomocí odpisů je určení, zda nově nakoupená věc je věcí samostatnou nebo zda je příslušenstvím věci hlavní.

Přerušení odepisování hmotného majetku

Podnikatel může daňové odepisování přerušit, ale při dalším odepisování je nutné pokračovat, jako by k přesušení odepisování nedošlo. To ovšem neplatí v případě uplatnění výdajů paušálem (procentem z příjmů) podle § 7 nebo § 9 zákona o daních z příjmů.

Dotaz z diskuse:

Jsem osoba samostatně výdělečně činná. Tento rok budu podávat daňové přiznání paušálně. Letos jsem koupil osobní auto, můžu odpisy auta uplatnit v daňovém přiznání v roce 2009?

Jestliže podnikatel, vlastník vozidla, uplatní výdaje za zdaňovací období roku 2008 paušální částkou, nemůže již uplatnit odpisy v prokázané výši. Daňové odpisy povede pouze evidenčně a v roce 2009 uplatní odpis za 2. rok odepisování v prokázané výši. O zdaňovací období, kdy se uplatňují výdaje paušálem, se celková doba odepisování neprodlužuje. Čtěte více: Zvýšený odpis u osobních automobilů uplatnit nelze

Příklad:

Podnikatel nakoupil v roce 2006 chladící a mrazící zařízení zařazené do 2. odpisové skupiny. V roce 2007 z důvodu daňové ztráty toto zařízení neodepisoval. V roce 2009 plánuje zařízení odprodat.

 • Odepisovaný majetek: chladící a mrazící zařízení
 • SKP: 29.23.13
 • Vstupní cena: 100 000 Kč
 • Uvedení do užívání: rok 2006
 • Zvolený způsob odepisování: rovnoměrný
 • Odpisová skupina: 2
 • Doba odepisování: 5 let
Výpočet odpisů chladícího a mrazícího zařízení
Rok Výpočet odpisů Roční odpis Zůstatková cena
2006 11 % x 100 000 Kč 11 000 Kč 89 000,00 Kč
2007 přerušení odepisování 0 Kč 89 000,00 Kč
2008 22,25 % x 100 000 Kč 22 250 Kč 66 750,00 Kč
2009 (22,25 % x 100 000 Kč)/2 11 125 Kč 55 625,00 Kč

V roce 2009 si tento podnikatel z důvodu prodeje zařízení uplatní daňové odpisy v poloviční výši ročního odpisu. Zůstatkovou cenu chladícího a mrazícího zařízení zahrne do výdajů.

V odepisování po přerušení (s výjimkou výdajových paušálů) může pokračovat nejen poplatník, ale při zachování způsobu odepisování také například:

 • právní nástupce poplatníka (např.dědic),
 • poplatník u hmotného majetku, nabytého bezúplatným převodem,
 • podnikatel, který hmotný majetek z obchodního majetku vyřadil a následně opět vložil,
 • poplatník, který nabyl právo k užívání hmotného majetku smlouvou o výpůjčce,
 • manžel (manželka), který má v obchodním majetku hmotný majetek, který již byl odepisovaný manželkou (manželem), s výjimkou prodeje majetku mezi manželi.

U tohoto majetku, který již byl původním vlastníkem odepisován, musí být dodržen způsob odepisování zvolený původním vlastníkem. Pokud tedy manžel jako původní vlastník použil zrychlené odpisy, bude i jeho manželka, po vložení do obchodního majetku, pokračovat ve zrychleném odepisování majetku. Čtěte více: Odpisy hmotného majetku v účetnictví a daňové evidenci

Anketa

Odpovídají, podle vašich zkušeností, doby odpisu skutečné životnosti majetku?

Samostatná movitá věc a příslušenství hlavní věci

Samostatná movitá věc je věc, která slouží ke svému účelu samostatně. Podle zákona o daních z příjmů se za samostatné movité věci považují také výrobní zařízení, jakož i zařízení a předměty sloužící k provozování služeb (výkonů) a účelová zařízení a předměty, která s budovou nebo se stavbou netvoří jeden funkční celek, i když jsou s ní pevně spojeny. Výčet takových zařízení je uveden v pokynu ministerstva financí D 300 k uplatňování zákona o daních z příjmů § 26. Patří sem například: zařízení kotelen, požárně-bezpečnostní zařízení, zařízení kuchyní a vývařoven, strojní zařízení dílen atd. Mezi samostatné movité věci nepatří zásoby.

MKT nástroje 2 tip

V této souvislosti je třeba určit, co je samostatnou movitou věcí a co je jejím příslušenstvím. Samostatná movitá věc netvoří s věcí hlavní jeden celek. Naopak příslušenství tvoří s hlavní věcí jeden celek a je součástí jejího ocenění. Součástí věci je vše, co k ní náleží a případným oddělením by došlo k znehodnocení a nefunkčnosti hlavní věci.

Klasickým příkladem je nákup počítače např. v hodnotě 28 000 Kč a tiskárny v hodnotě 15 000 Kč. Jestliže podnikatel určí, že tiskárna tvoří s počítačem jeden funkční celek, bude součástí jeho ocenění. Protože je pořizovací cena převýší částku 40 000 Kč, bude tento celek daňově odpisován. Pokud však podnikatel rozhodne, že tiskárna je samostatnou movitou věcí, mohou být počítač i tiskárna oceněny samostatně a zahrnuty v plné výši do daňových výdajů. Movitá věc však musí mít samostatné číselné označení v Standardní klasifikaci produkce. Podrobná Standardní klasifikace je zveřejněna na stránkách Českého statistického úřadu. Tiskárny jsou zde uvedeny pod položkou 30.02.16. Stejně tak počítačové klávesnice a snímače, čtečky, dataprojektory, monitory, ostatní vstupní a výstupní zařízení,vč. myší, magnetické, optické a mechanografické lasery a samostatné snímače čárkového kódu. Čtěte více: Prodaný majetek lze odepsat jen v poloviční výši

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).