Hlavní navigace

Odkdy budou účinné změny u daně z příjmů a DPH, které přináší daňový balíček?

22. 1. 2019
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Daňový balíček přináší změny jak v oblasti daně z příjmů, tak DPH. Účinnost jednotlivých novinek je však rozdílná.

Zatímco například u zvýšení limitů výdajových paušálů bude platit, že je půjde využít už za zdaňovací období 2019, jiné změny budou účinné až od roku 2020.

Účinnosti nabude balíček v první polovině roku

ZMĚNY A NOVINKY 2019

Jak se pro OSVČ změní zákony v roce 2019?

Daňový balíček schválila před Vánocemi Poslanecká sněmovna a nyní čeká na projednání v Senátu. Pokud jej podpoří i Senát a podepíše prezident, nabude účinnosti ještě v první polovině letošního roku. V případě, že nenastanou problémy, jeví se jako reálné nabytí účinnosti na začátku dubna či května letošního roku. Norma totiž nabude účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení. Některá jednotlivá opatření však mají účinnost jinou.

Vyšší limity pro výdajové paušály

Hojně skloňované vyšší limity pro výdajové paušály například půjde využít pro zdaňovací období 2019, jelikož v přechodných ustanoveních je určeno, že se vyšší limity využijí poprvé pro zdaňovací období, ve kterém tento zákon nabyl účinnosti, a to bude na 99 % v roce 2019.

Zdanění při odchodu

Další novinkou je tzv. zdanění při odchodu. Hodnota (zisku z prodeje) majetku poplatníka daně z příjmů právnických osob se při přemístění tohoto majetku do zahraničí bez změny vlastnictví bude zdaňovat ve státě, odkud byl přesunut. Ustanovení se nicméně ještě nepoužije na přemístění majetku bez změny vlastnictví uskutečněné ve zdaňovacích obdobích započatých před 1. lednem 2020.

Hybridní nesoulady

Novinku tvoří rovněž pravidla pro řešení hybridních nesouladů, které vznikají rozdílným uplatňováním pravidel jednotlivých daňových systémů, rozdílnou právní kvalifikací subjektů, finančních nástrojů nebo komerčních přítomností stálých provozoven. Také v tomto případě se změny nepoužijí na zdaňovací období započatá před 1. lednem 2020.

Sjednocení limitu pro srážkovou daň

Změní se i limit ostatních příjmů zdaněných při neučinění prohlášení k dani srážkovou daní. Částka „2500 Kč“ pro srážkovou daň se nahradí částkou „rozhodnou pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění“. Sjednotí se tak s limitem u dohod o pracovní činnosti pro sociální a zdravotní pojištění, který od roku 2019 činí 3000 Kč. Změna však nenastane spolu s účinností zákona. Poprvé se použije od měsíce následujícího po účinnosti novely.

Oznamovací povinnost

Korporace, které vyplácí do zahraničí větší podíly na zisku či další příjmy, které běžně podléhají srážkové dani, ale jsou od daně osvobozeny anebo nepodléhají zdanění, budou muset tuto výplatu oznámit správci daně. Ustanovení se použije ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Zákon zachovává možnost požádat o zproštění oznamovací povinnosti, nově ale pouze na pět let. Dosavadní zproštění zůstanou platná jeden rok po nabytí účinnosti novely. To ovšem pouze pro příjmy, ze kterých je daň sražena.

Čtěte více: Aktuálně k daňovému balíčku a novinkám pro zaměstnavatele

Změna pravidel odpočtů na výzkum a vývoj

Změnit se mají i pravidla pro odpočty na výzkum a vývoj. Zásadní novinkou je především změna termínu, v němž musí být výzkumný projekt zpracován. Nově to půjde až k datu podání daňového přiznání za zdaňovací období, za které poprvé daňový subjekt vykáže nárok na uplatnění odpočtu. Zároveň se zavádí pro poplatníky povinnost zaslat dopředu finanční správě jednoduché avízo, že provádí výzkumnou činnost. Finanční správa pak nově bude posuzovat pouze činnosti a náklady zahrnované do odpočtu od rozhodného časového okamžiku, kterým je zaslání avíza.

Na projekty, jejichž řešení bylo zahájeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se použijí ustanovení účinná přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Na projekty, jejichž řešení bylo zahájeno ve zdaňovacím období nebo období, za které se podává daňové přiznání, která nejsou ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona skončena, ale půjde použít ustanovení nově účinná. Využije-li poplatník takový postup, tato ustanovení se použijí ve všech zdaňovacích obdobích nebo obdobích, za která se podává daňové přiznání, ve kterých je projekt výzkumu a vývoje řešen, upřesňuje se v zákoně.

Čtěte více: Přehled změn u daně z příjmů, které přináší daňový balíček firmám a OSVČ

Některé změny DPH už platí

U DPH dochází ke změnám především u zvláštního režimu jednoho správního místa. Poskytovatelé digitálních služeb v Evropské unii, kteří pro odvod daně z přidané hodnoty v členských státech používají zvláštní režim jednoho správního místa, se budou při vystavování daňových dokladů nově řídit pravidly, která platí ve státě, ve kterém jsou v režimu registrováni (státě identifikace, resp. registrace). Dále se rozšiřuje okruh osob, které budou moci používat režim mimo EU.

Zavádí se též nová harmonizovaná pravidla pro uplatňování DPH v případě poukazů, respektive u plnění, která jsou s poukazy spojena. Pravidla se budou lišit podle typů (vlastností) poukazů, a to na jednoúčelové a víceúčelové. Dále se zavádí jednotná roční prahová hodnota ve výši 10 000 EUR, pod kterou malé a střední firmy mohou uplatnit zdanění přeshraničně poskytovaných digitálních služeb v členském státě, ve kterém jsou usazené, namísto v členském státě příjemce služby.

školení účto leden 23 Kučerová

Ačkoli novela ještě není definitivně schválena, u změn v oblasti místa plnění při poskytnutí digitálních služeb pro osoby nepovinné k dani, registrace do zvláštního režimu jednoho správního místa pro osoby povinné k dani ze třetích zemí a poukazů se už nyní uplatní přímý účinek směrnice. Na základě toho, že Česká republika nestihne přijmout změny obsažené ve výše uvedených směrnicích EU do zákona o DPH k 1. lednu 2019, uplatní se přímý účinek těchto směrnic EU a osoby povinné k dani podle nich mohou postupovat až do nabytí účinnosti zákona, doplňuje finanční správa na webu.

Čtěte více: Přehled změn u kontrolních hlášení a DPH, které přináší daňový balíček

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).