Hlavní navigace

Odpovědnost členů orgánů obchodní korporace za škodu. Jak ji omezit?

3. 4. 2014
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Zákon o obchodních korporacích používá výraz „povinnost řádného hospodáře“. Jak to souvisí s náhradou způsobené škody? A je možné snížit odpovědnost za škodu?

Zákon o obchodních korporacích nabyl po určitém období nejistoty účinnosti dne 1.1.2014 a v případě, že člen orgánu obchodní korporace nyní způsobí porušením povinnosti škodu, bude se jeho odpovědnost posuzovat podle zákona. 

Člen voleného orgánu je povinen vykonávat svou funkci s nezbytnou loajalitou, znalostmi a pečlivostí. Tato povinnost se vztahuje nejen na členy orgánů obchodních korporací (veřejná obchodní společnost, akciová společnost atd.), ale také na osoby volené například do orgánů spolků, nadací, společenství vlastníků jednotek apod. V případě osobních obchodních korporací, tj. komanditní společnosti a veřejné obchodní společnosti, jsou členy statutárních orgánů (odpovědnými osobami) samotní společníci.

Povinnosti řádného hospodáře dopadly i na vedoucí organizačních složek

Povinnost péče řádného hospodáře se bude vztahovat samozřejmě také na prokuristy, statutární ředitele, členy dozorčí rady, vedoucí organizačních složek apod. Po novu může být členem orgánů právnická osoba, v takovém případě bude odpovědna jak právnická osoba, tak její zástupce, který tuto právnickou osobu v orgánu zastupuje (podle závazných předpisů musí být uveden ve výpisu z obchodního rejstříku).

Jan Roub, autor článku

Bude-li někdo vykonávat pozici člena voleného orgánu, ačkoliv bude mít uzavřenou zaměstnaneckou smlouvu, případně jinou smlouvu než smlouvu o výkonu funkce, bude odpovědný ve stejném rozsahu a za stejných podmínek, jako kdyby byl zapsaným členem orgánu, resp. měl uzavřenou smlouvu o výkonu funkce.

Čtěte také: Nový občanský zákoník zavádí korporace, fundace i rodinný závod

Odpovědné v rozsahu zákona budou též osoby v obdobném postavení člena orgánu. Budete-li vysoce postavený manažer ve struktuře obchodní korporace, mohou vám být uloženy obdobné tresty jako členům jejích orgánů (například vyloučení z orgánů jiných obchodních korporací až na deset let, ručení za dluhy obchodní korporace v úpadku apod.).

Zákon o obchodních korporacích (a zákony předchozí) používají zavedený výraz „povinnost řádného hospodáře“ a dále zákon nově tuto definici rozvíjí, když pečlivě jedná ten, kdo jedná informovaně, v obhajitelném zájmu obchodní korporace, v dobré víře a s dostatečnou loajalitou.

V rozporu se zákonem o obchodních korporacích tedy bude jednat například jednatel, který uzavře obchodní smlouvu ve svůj vlastní prospěch a na úkor obchodní korporace, nakoupí akcie jiné obchodní korporace, aniž se informuje předem o jejím finančním stavu, najme pro zpracování daňového přiznání svého spolužáka ze střední školy, ačkoliv si je vědom, že onen kolega není znalý daňových a účetních zákonů a tak bychom mohli pokračovat. Péči řádného hospodáře vnímejme jako obecnou definici, typickými případy porušování zákonů jsou například prohřešky proti účetním či daňovým povinnostem, neukládání listin do sbírky obchodního rejstříku, porušování zákazu konkurence a porušování jiných zákonů souvisejících s činností obchodní korporace.

Je důležité si též uvědomit, že povinnost péče řádného hospodáře porušíte již tím, že přijmete funkci, pro jejíž výkon nejste dostatečně kvalifikováni.

Jak snížit nebo vyloučit svou odpovědnost?

Vyloučit svou odpovědnost či snížit výši škody před jejím vznikem nelze (pozn. neplést si s omezením výše náhrady škody mezi obchodními partnery, což nově občanský zákoník připouští). Ustanovení obsažená ve smlouvě o výkonu funkce omezující odpovědnost budou neplatná a budete-li vykonávat funkci na základě jiné smlouvy (typicky pracovní), soud odmítne omezení výše škody do výše 4,5 násobku vaší odměny upravené zákoníkem práce. Jen částečně se lze zbavit odpovědnosti přenesením kompetencí na jinou osobu.

Jste-li členem kolektivního orgánu a dopadá odpovědnost na všechny jeho osoby, ponesete poměrný díl škody. Jestliže jste jedním z jednatelů, můžete (upravíte-li společenskou smlouvu) vytvořit z jednatelů kolektivní orgán a budete povinni k úhradě onoho poměrného podílu.

Čtěte také: Výkon funkce v pracovním poměru od roku 2014

Zákon též nově výslovně upravuje nárok člena orgánu si vyžádat k určité otázce stanovisko nejvyššího orgánu obchodní korporace, případná jeho doporučení či nedoporučení ale nemají vliv na rozsah a podmínky odpovědnosti za škodu, kterou jste způsobili.

Budete-li pověřovat řešením odborné otázky specialistu, nezbavujete se tím odpovědnosti za případnou škodu jím způsobenou, nebude-li se jednat o odborníka v dané profesi, ačkoliv jste tuto skutečnost mohl rozpoznat, nebo bude-li důvod vzniku škody vyplývat z vaší nedostatečné součinnosti apod.

Jestliže jako člen představenstva nesouhlasíte s rozhodnutím, trvejte na doplnění vašeho názoru do zápisu z jednání. Zákon jednak považuje osoby, které nevyjádřily svůj nesouhlas, za souhlasící, a tudíž ergo odpovědné, a dále zachovává důkazní břemeno způsobené škody na straně člena orgánu. Jinými slovy člen orgánu musí u soudu, kde je žalován o náhradu způsobené škody, prokázat, že jednal v souladu se zákonem, což se při nedostatku zápisů z jednání, rozdílných názorech jednotlivých členů a zapomnětlivosti v důsledku uplynutí času může stát pro člena orgánu osudným.

Čtěte také: Nový zákon umožňuje vyloučit člena statutárního orgánu. Právník vysvětluje jak

Jestliže již škodu způsobíte, můžete se dohodnout na jejím snížení nebo i prominutí s nejvyšším orgánem obchodní korporace (tj. valnou hromadou nebo jediným společníkem). Dohoda vyžaduje souhlas alespoň 2/3 všech hlasů společníků (akcionářů). Z důvodu právní jistoty doporučujeme uzavřít písemnou smlouvu o úpravě rozsahu povinnosti k náhradě škody.

Autor článku

Autor je Legal Director ve skupině Accace zodpovědný za vedení samostatné advokátní kanceláře Accace Legal, s.r.o. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).