Hlavní navigace

Opět je tu doba zúčtování příjmů. A týká se i zaměstnanců

27. 5. 2020
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Nejzazší termín podání daňového přiznání se přibližuje, nenechte vše na poslední chvíli. Čtěte, kdo a kdy podává daňové přiznání a přehledy o příjmech.

Termíny pro podání daňového přiznání, ale i přehledů o příjmech i výdajích, byly letos díky pandemickým opatřením „prodlouženy“. Tradičně nejsou stejné.

Podání daňového přiznání a „prodloužená“ lhůta

Finanční správa již od počátku upozorňovala, že daňoví poplatníci mají upřednostnit jiný než osobní kontakt. S postupným uvolňováním opatření souvisejících s ukončením nouzového stavu se pomalu obnovuje provoz i na finančních úřadech.

Nadále se doporučuje využívat co možná nejvíce dálkové formy komunikace, tedy podávat daňová přiznání prostřednictvím datové schránky, přes aplikaci Elektronická podání pro Finanční správu ČR nebo poštou. Na finančních úřadech jsou k dispozici rovněž sběrné boxy, do kterých poplatníci odevzdají svá podání bez nutnosti osobní návštěvy úřadu.

Současně byla prominutím sankcí prodloužena lhůta pro podání některých daňových tvrzení. Zde patří i daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob. Daňové přiznání za rok 2019 se podává nejpozději do 1. července 2020. A to bez jakékoli žádosti a nutnosti prokazovat důvody související s koronavirem. Hlavním cílem tohoto opatření bylo zamezit na finančních úřadech, resp. na poštách koncentraci fyzických osob, které nemají povinnost činit podání daňového přiznání elektronicky. 

Termín je nutné dodržet, jinak nebudou sankce prominuty. Čtěte více v článku Pokud nepodáte přiznání do 1. července, pokuta se vám bude počítat už od dubna 

Formulář daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob ke stažení zde

Delší čas i na podání přehledů, termín doplatků se však liší

Jestliže se jedná o zaměstnance, který současně s daňovým přiznáním podává i přehledy o příjmech a výdajích České správě sociálního zabezpečení a příslušné zdravotní pojišťovně, nemusí se jejich pozdějšího podání obávat. Jak informovala ČSSZ, v návaznosti na možnost podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2019 bez sankcí až do 1. července 2020 se OSVČ umožňuje podat přehled o příjmech a výdajích za rok 2019 příslušné OSSZ také v delším termínu bez sankcí, a to nejpozději do 3. srpna 2020. Aby však byla sankce za pozdní podání přehledu o příjmech a výdajích OSVČ prominuta, je nutné nejpozději do 3. srpna 2020 tento přehled podat a ve stejné lhůtě uhradit případný doplatek pojistného, který bude z tohoto přehledu vyčíslen. Za den úhrady se přitom považuje den připsání platby na účet příslušné OSSZ.

Obdobná opatření se týkají i zdravotního pojistného. Přehled OSVČ za rok 2019 je obdobně možné podat až do termínu 3. srpna 2020. Doplatek pojistného je v tomto případě splatný nejpozději do 8 dnů po dni, ve kterém byl přehled OSVČ podán, tedy nejpozději do 11. srpna 2020.

Shrnutí důležitých termínů

Veškerá důležitá podání související s vyúčtováním příjmů zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných za rok 2019 je tedy možné učinit bez sankcí o tři měsíce později.

  • Daňové přiznání za rok 2019: termín podání 1. července 2020, případný doplatek ve stejné lhůtě.
  • Přehled ČSSZ: termín podání 3. srpna 2020, případný doplatek ve stejné lhůtě.
  • Přehled zdravotní pojišťovně: termín podání 3. srpna 2020, případný doplatek do 11. srpna 2020. 

Povinnost podat daňové přiznání

Podání daňového přiznání zaměstnancem je v řadě případů pouze možnost, ale často také povinnost. Zaměstnanci, kteří si nežádali o roční zúčtování daní svého zaměstnavatele, mohou podat daňové přiznání sami. Výhodné je podání daňového přiznání například při činnosti v rámci dohod konaných mimo pracovní poměr pro různé zaměstnavatele, které byly zdaněny srážkovou daní.

Naopak nejeden poplatník podává daňové přiznání povinně, a to z důvodů uvedených v § 38g zákona o daních z příjmů. Daňové přiznání podává:

  • Poplatník, pokud jeho roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly v uplynulém zdaňovacím období částku 15 000 Kč (myslí se tím tržby, tedy příjmy nesnížené o výdaje). Nezapočítávají se naopak příjmy osvobozené od daně ani příjmy zdaněné srážkovou daní.
  • Poplatník, který sice nedosáhl příjmů ve výši 15 000 Kč, ale vykázal daňovou ztrátu. 
  • Zaměstnanec s příjmy ze závislé činnosti, který má současně (v jednom kalendářním měsíci) více příjmů od různých zaměstnavatelů zdaněných zálohovou daní, a dále zaměstnanec, který má jiné příjmy (tržby) podle § 7 až 10 zákona o daních z příjmů vyšší než 6 000 Kč
  • Zaměstnanec, kterému se daň zvyšuje o solidární zvýšení daně, tj. jeho součet příjmů za rok 2019 dle § 6 a 7 zákona o daních z příjmů je vyšší 1 569 552 Kč. 
  • Zaměstnanec, jemuž vznikla jeho zaviněním dle § 38i odst. 5 písm. b) zákona o daních z příjmů dlužná částka na dani nebo mu byla neoprávněně vyplacená částka na daňovém bonusu a nedohodl se se zaměstnavatelem na úhradě nedoplatku formou srážky ze mzdy (např. včas nenahlásil zaměstnavateli změnu důležitou pro uplatnění slevy na dani). 
  • Poplatník, u kterého došlo k porušení podmínek soukromého životního pojištění – tedy došlo výplatě pojistného plnění dříve než po 60 měsících, resp. před rokem šedesátin poplatníka, dále k výplatě jiného příjmu, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy nebo k předčasnému ukončení pojistné smlouvy. Takto „dodaňovány“ jsou původně od daně osvobozené příspěvky zaměstnavatele na soukromé životní pojištění zaměstnance až za 10 uplynulých let. Uvedou se do daňového přiznání jako ostatní příjem dle § 10 zákona o daních z příjmů.

Pokud dojde k výplatě či ukončení životního pojištění, je povinností poplatníka podat daňové přiznání. Ale ne vždy. Vysvětlení v článku: Výplata či zrušení životního pojištění. Jak je to s daňovým přiznáním? 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).