Hlavní navigace

Jaké poškozené peníze musíte vzít a jaké můžete zákazníkovi vrátit?

23. 8. 2011
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: 329515
Zatímco zákazníci mohou odmítnout vzít si špinavou bankovku, právnické osoby mají smůlu a musí ji přijmout. Toto pravidlo však neplatí pro každý cár papíru, který kdysi býval bankovkou.

Pokud vám zákazník chce v obchodě zaplatit natrženou bankovkou, musíte ji přijmout. Nepočítejte však s tím, že ji hned dalšímu kupujícímu v klidu vrátíte, na rozdíl od vás ji totiž může odmítnout. Nezoufejte však, že musíte přijmout veškerý cár papíru, který kdysi býval bankovkou. Nestandardně poškozené bankovky totiž mohou odmítnout přijmout i právnické osoby. Nejen tato pravidla přinesl nový zákon o peněžním oběhu.

Zákazníci a obchodníci mají jiná práva

Od začátku července platí nová pravidla pro oběh mincí a bankovek, která se výrazně dotýkají i podnikatelů (právnických osob), především obchodníků a směnárníků. Pravidla peněžního oběhu totiž od 1. července stanovuje zákon č. č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí, který nahradil některá ustanovení zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, a jeho bývalých prováděcích vyhlášek. Nová norma zrušila vyhlášku č. 37/1994 Sb., kterou se stanoví postup při příjmu peněz a nakládání s nimi a při poskytování náhrad za necelé a poškozené bankovky a mince a vyhlášku č. 553/2006 Sb., o podmínkách, za kterých lze reprodukovat bankovky, mince, šeky, cenné papíry a platební karty a vyrábět předměty, které je úpravou napodobují.

Povinnosti a práva obchodníků v oblasti oběhu peněz se dají rozdělit do několika skupin. První se týká fyzického stavu bankovek a mincí a toho, kdy mohou podnikatelé bankovky a mince zákazníkovi odmítnout. Další se zabývá stejnými povinnostmi v opačném gardu, tedy jaké bankovky a mince mohou obchodníci vracet zákazníkům a kdy může zákazník od obchodníka peníze nepřijmout. Specifickou skupinu tvoří bankovky a mince, u kterých mají jejich držitelé podezření, že nejsou pravé. Poslední skupina pak především upravuje práva obchodníků a zákazníků ohledně počtu mincí.

Dělení poškození bankovek a mincí

Bankovky a mince se během svého oběhu samozřejmě opotřebovávají a mnohdy dochází i k jejich poškození. Dle závažnosti škod se bankovky dělí na:

Bankovky opotřebené oběhem:

 • pomačkané
 • zašpiněné

Běžně poškozené bankovky:

 • natržené bankovky
 • necelé bankovky (necelá bankovka je běžně poškozená, není-li necelost způsobena některým z nestandardních způsobů poškození)
 • obarvené a potištěné bankovky (pro obarvenou běžně poškozenou bankovku je charakteristické obarvení menších rozměrů než 1 cm x 1 cm nepotištěné plochy nebo 1,5 cm x 1,5 cm potištěné plochy bankovky)
 • pomalované bankovky (pro pomalovanou běžně poškozenou bankovku je charakteristické pomalování menších rozměrů než 1 cm x 1 cm nepotištěné plochy nebo 1,5 cm x 1,5 cm potištěné plochy bankovky)
 • popsané bankovky (pro popsanou běžně poškozenou bankovku je charakteristické popsání menších rozměrů než 1 cm x 1 cm nepotištěné plochy nebo 1,5 cm x 1,5 cm)
 • bankovky s proděravělým obrazcem na ploše menší než 10 mm2

Nestandardně poškozené bankovky:

 • necelé bankovky (řada nestandardních poškození vede rovněž k necelosti bankovek. Rozhodující je skutečnost, že necelost je důsledkem nestandardního poškození. Tedy ohořelá bankovka, která je pokaždé rovněž necelá, je vždy nestandardně poškozená)
 • bankovky skládající se vždy z více než dvou částí
 • bankovky poškozené nástražným zařízením na ochranu proti krádeži
 • bankovky poškozené biologickým nebo jiným materiálem
 • odbarvené bankovky
 • obarvené a potištěné bankovky (pro obarvenou nestandardně poškozenou bankovku je charakteristické obarvení větších rozměrů než 1 cm x 1 cm nepotištěné plochy nebo 1,5 cm x 1,5 cm potištěné plochy bankovky)
 • přetištěné bankovky
 • pomalované bankovky (pro pomalovanou nestandardně poškozenou bankovku je charakteristické pomalování větších rozměrů než 1 cm x 1 cm nepotištěné plochy nebo 1,5 cm x 1,5 cm potištěné plochy bankovky)
 • bankovky s nečitelným obrazcem
 • ohořelé bankovky
 • zetlelé bankovky
 • popsané bankovky (pro popsanou nestandardně poškozenou bankovku je charakteristické popsání větších rozměrů než 1 cm x 1 cm nepotištěné plochy nebo 1,5 cm x 1,5 cm potištěné plochy bankovky)
 • bankovky s proděravělým obrazcem na ploše větší než 10 mm2

Příklady poškozených bankovek

Necelá bankovka (běžně poškozená bankovka)

Poškozené bankovky 2 - standard
Zdroj: ČNB

Necelá bankovka (nestandardně poškozená bankovka)

Poškozené bankovky 1
Zdroj: ČNB

Pomalovaná bankovka (běžně poškozená bankovka)

Poškozené bankovky 3 - standard
Zdroj: ČNB

Pomalovaná bankovka (nestandardně poškozená bankovka)

Poškozené bankovky 4
Zdroj: ČNB

Popsaná bankovka (běžně poškozená bankovka)

Poškozené bankovky 1 - standard
Zdroj: ČNB

Popsaná bankovka (nestandardně poškozená bankovka)

Poškozené bankovky 6
Zdroj: ČNB

Bankovka s proděravělým obrazcem na ploše větší než 10 mm2 (nestandardně poškozená bankovka)

Poškozené bankovky 8
Zdroj: ČNB

Více názorných ukázek najdete na stránkách České národní banky.

Bankovky se rovněž dělí na celé a na necelé. Stejné dělení platí i pro mince:

Mince opotřebené oběhem:

 • zašpiněné mince
 • odřené mince

Běžně poškozené mince:

 • zkorodované mince, je-li reliéf čitelný

Nestandardně poškozené mince:

 • reliéf je nečitelný
 • tvar je deformovaný
 • nastřižené mince
 • proděravělé mince
 • vyrobené z více částí, jednotlivé části jsou odděleny
 • necelé mince
 • zkorodované tak, že reliéf je nečitelný

Jaké bankovky lze odmítnout?

Obchodníci (pouze právnické osoby) musí přijmout od fyzických osob všechny bankovky, které se dají označit za běžně opotřebené oběhem (pomačkané, zašpiněné) a běžně poškozené bankovky (v horším stavu než opotřebené, například s malou dírkou či natržené), pokud jsou celé. Bankovky běžně poškozené se již nevrací zpět do oběhu, ale odevzdávají bankám (například spolu s tržbou), popřípadě České národní bance (ČNB). Za oběhem opotřebené a běžně poškozené bankovky náleží podnikatelům náhrada v plné výši. Bankovky, které mají sice běžné poškození, avšak nejsou celé, mohou obchodníci odmítnout. Stejně tak podnikatelé nemusí přijímat nestandardně poškozené bankovky.

Zákazníci pak mají v případě příjmu bankovek o něco jiná práva. Zákazník může totiž odmítnout převzít i bankovku opotřebenou oběhem a běžně poškozenou celou bankovku. Analogická pravidla platí pro obchodníky a zákazníky u mincí. Zatímco opotřebené a běžně poškozené mince musí podnikatel vždy přijmout, zákazník je může odmítnout. Obě skupiny pak nestandardně poškozené mince nepřijímají. Pokud se k nestandardně poškozenému platidlu přesto dostanete, počítejte s tím, že banka vám za něj nic nedá. Pouze ve výjimečných odůvodněných případech (například při požáru či povodni) vám banka dá za nestandardně poničené peníze kompenzaci.

Specifická situace nastává u podnikatelů – fyzických osob. Pro ně platí stejná pravidla jako pro zákazníky. V případě, že obchodník by byl fyzickou osobou (vyjma směnárníka) – obchodník-fyzická osoba opotřebené peníze může odmítnout. Směnárník, i když třeba je fyzickou osobou, odmítnout nemůže, upřesnila serveru Podnikatel.cz Petra Hájková z tiskového oddělení ČNB.

Zvláštním případem, kdy obchodník nemusí přijmout minci, jsou pamětní mince vydávané Českou národní bankou. Ačkoliv se jedná o zákonná platidla, vzhledem k jejich specifické funkci mají povinnost je přijímat pouze obchodní banky a Česká národní banka.

Podezřelé peníze byste měli zabavit

Jiná pravidla platí pro příjem podezřelých bankovek a mincí, tedy těch, u kterých existuje pravděpodobnost, že nejsou pravé. Právnické osoby zadrží podezřelé bankovky a mince bez náhrady. O zadržení podezřelých bankovek nebo mincí vystaví právnické osoby tomu, kdo je předložil, potvrzení. Zadržené peníze následně podnikatel musí předat České národní bance, která potvrdí nebo vyloučí podezření z padělání. V případě, že jsou peníze pravé, vrátí je ČNB bez zbytečného odkladu tomu, komu byly podle potvrzení zadrženy, nebo mu za ně poskytne náhradu tak, že mu částku odpovídající jejich nominální hodnotě vyplatí v hotovosti, převede mu ji nebo ji připíše na jím uvedený účet, doplnila Petra Hájková. Právnická osoba musí rovněž odebrání bankovek nebo mincí neprodleně oznámit Policii ČR. Jestliže se potvrdí podezření a peníze budou nepravé, banka je zabaví bez nároku na náhradu. Čtěte více: Zdařilé padělky od pravých bankovek laik prakticky nerozpozná

Více než 50 mincí můžete odmítnout

Nový zákon též upravuje situace, kdy se obchodník či zákazník rozhodne platit velkým množstvím mincí. Kromě ČNB a bank provádějících pokladní operace může každý (tedy obchodník i zákazník) odmítnout přijetí platby, kterou se druhá strana chystá uhradit pomocí více než 50 mincí. Zde došlo oproti předchozí úpravě k poměrně výrazné změně. Dříve totiž platilo, že šlo odmítnout úhradu již ve více než deseti mincích stejné nominální hodnoty. Čtěte více: Do obchodu s pytlem drobných? Kolik je maximum?

školení účto leden 23 Kučerová

Přestože nový zákon také říká, že každý je povinen přijmout tuzemské bankovky a mince bez omezení, neznamená to, že prodejce musí být vždy schopen v rámci zaplacení zboží vrátit hotovost na jakoukoliv bankovku. Je nutno toto ustanovení vykládat v tom smyslu, že prodejce nesmí, na rozdíl od mincí, kde je kvantitativní limit pro příjem stanoven, odmítnout platbu realizovanou prostřednictvím většího množství bankovek s nižší nominální hodnotou, uvedli předkladatelé v důvodové zprávě k zákonu.

Pokud si chce zákazník koupit žvýkačky za deset korun a plánuje je zaplatit pětitisícikorunovou bankovkou a obchodník nemá na vrácení, nárok na zboží zdarma rozhodně nemá. Zákazník se může rozhodnout zboží nekoupit nebo si bankovku rozměnit v jiném obchodě a pro zboží se vrátit. Naopak obchodník nemá za povinnost shánět pro zákazníka peníze na vrácení. Nutno však podotknout, že je v zájmu samotných obchodníků, aby zákazníkovi mohli vždy vrátit a nepřicházeli tak o kšeft.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).