Hlavní navigace

Ošetřovné pro rodiče při uzavření škol se s podzimem vrací

8. 9. 2020
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Počet nakažených koronavirem roste a spolu s ním i pravděpodobnost uzavření škol. Opět se bude vyplácet ošetřovné, mění se však podmínky jeho poskytování.

Vládní návrh zákona o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii má být projednán ve zkráceném jednání v rámci stavu legislativní nouze. Opatření mají (v případě schválení) platit po celý školní rok 2020/2021. Obdobný zákon již jednou rodičům malých dětí pomohl. Nyní se vychází z praktických zkušeností na základě předchozí právní úpravy. Zaměstnavatele další čerpání ošetřovného jistě nepotěší.

Ošetřovné v „době koronavirové“

V souvislosti s epidemií onemocnění COVID-19 byl na jaře 2020 přijat zákon č. 133/2020 Sb., o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020. Přinesl speciální a dočasnou úpravu týkající se ošetřovného z nemocenského pojištění. Oproti úpravě ošetřovného dle zákona o nemocenském pojištění byl rozšířen okruh zařízení, jejichž uzavření zakládá nárok na dávku, zvýšen věk dětí pro poskytování dávky z 10 let na 13 let, byla prodloužena podpůrčí doba pro poskytování dávky, rozšířen okruh osob, kterým dávka náleží, a zvýšena její výše. Opatření platila v případě uzavření škol až do konce června 2020. Vzhledem k současné situaci, kdy onemocnění neustupuje, se dá se předpokládat, že opět vyvstane potřeba řešit zabezpečení péče o malé a menší děti v důsledku uzavírání škol nebo jednotlivých tříd či oddělení.

Návrh zákona je zpracován na jeden školní rok. Vychází se z předpokladu, že pandemie takového rozsahu, které společnost aktuálně čelí, bude postupně slábnout, popř. bude vyvinuta účinná očkovací látka.

Nový zákon o poskytování ošetřovného

V novém návrhu vycházeli zákonodárci především z úprav obsažených v předešlém zákoně a z praktických zkušeností s aplikací tohoto zákona. Navíc podle již novelizovaného školského zákona musí dojít při výskytu dočasných ohnisek regulaci počtu přítomných dětí. To znemožní v některých dnech školní docházku s nutností zajistit péči o tyto děti rodinou. Škola pro ně bude uzavřena. A navíc, pokud nebude možná osobní přítomnost většiny dětí, žáků nebo studentů z nejméně jedné třídy, studijní skupiny nebo oddělení ve škole z důvodu krizového opatření vyhlášeného v souvislosti s krizovým stavem podle krizového zákona, z důvodu nařízení mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví nebo krajské hygienické stanice podle zákona o ochraně veřejného zdraví nebo z důvodu nařízení karantény, musí být automaticky poskytnuto vzdělávání distančním způsobem.

Pokud bude zaměstnanec pečovat o děti z výše uvedených důvodů uzavření škol či školských zařízení, měl by být opětovně zabezpečen ošetřovným po celou dobu uzavření tohoto zařízení. Do okruhu zařízení, jejichž uzavření zakládá nárok na dávku, patří i nyní zařízení určené pro péči o osoby, které jsou závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách. Zejména na denní a týdenní stacionáře, které pečují o osoby v nějakém stupni závislosti podle zákona o sociálních službách a jejichž uzavření.

Navrhují se tato opatření:

  • prodloužit pro účely nároku na ošetřovné věk dětí z 10 let na 13 let – nárok na ošetřovné bude mít zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu péče o dítě ve věku od 10 let, které nedovršilo 13 let ke dni zákazu osobní přítomnosti dítěte v zařízeních a školách i v případě, že je dítěti poskytováno podle školského zákona vzdělávání distančním způsobem. Obdobná úprava bude platit pro stacionáře a osoby závislé na péči jiné osoby (lehká závislost),
  • prodloužit podpůrčí dobu pro poskytování dávky z 9 kalendářních dnů, resp. 16 kalendářních dnů při osamělosti rodiče, na celou dobu uzavření školy nebo její části z důvodu trvání mimořádného opatření,
  • poskytovat ošetřovné i zaměstnancům činným na základě dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce. Zde se obdobně jako v předchozí právní úpravě musí jednat o dohody, které založily účast na nemocenském pojištění, a to aspoň ve třech kalendářních měsících bezprostředně předcházejících kalendářnímu měsíci, v němž vznikla potřeba péče,
  • nárok na ošetřovné bude i na dítě, které má nařízenou karanténu a po dobu karantény se vzdělává distančním způsobem,
  • umožnit rodiči dítěte o ně pečovat až do věku 13 let, i když nemá s dítětem společnou domácnost.

Jasnější pravidla, kdy ošetřovné nenáleží

Oproti původní právní úpravě, se jednoznačně stanoví období, za které se ošetřovné neposkytuje. Neposkytuje se po skončení zaměstnání, v době školních prázdnin, ředitelského volna nebo při omezení výuky v jednotlivých dnech. Důvodem je předchozí praxe, kdy vznikaly výkladové nejistoty, zda v uvedené dny ošetřovné náleží, či nikoli. V době školních prázdnin i jiného volna, kdy je omezena výuka z jiného důvodu než z důvodu mimořádných opatření při epidemii, by rodič dítěte musel i jinak zajistit péči dítěte bez nároku na ošetřovné. Při určení období školních prázdnin a volných dnů ve školním roce (ředitelské volno) se bude vycházet z § 24 školského zákona a vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku.

Dávka se nebude vyplácet za dny pracovního klidu v kalendářním týdnu, pokud zaměstnanci v tomto týdnu nevznikl nárok na výplatu ošetřovného ani za 1 kalendářní den, který měl být pro zaměstnance pracovním dnem v kalendářním týdnu a v němž potřeba péče trvala.

tip do článku - změny v účtárně - říjen 21

Dokládání nároku na dávku

Ošetřovné se má opět vyplácet za jednotlivé kalendářní měsíce, a to za dny péče vykázané na předepsaném tiskopise (přehled). Pokud se pečující osoby vystřídají, budou se uvádět dny, kdy o dítě nebo jinou osobu pečoval druhý oprávněný.

Škola nebo zařízení budou opět na tiskopise potvrzovat své uzavření včetně důvodu a doby uzavření a v případě karantény též to, zda vzdělávání probíhá distančním způsobem. Zaměstnavatel zde potvrdí skutečnosti rozhodné pro nárok na ošetřovné, tzn. bude postupovat již zavedeným způsobem.

Výše ošetřovného však bude standardní

Co v návrhu zákona oproti jaru 2020 schází, je zvýšení částky poskytovaného ošetřovného. Zatím to vypadá, že ošetřovné se bude vyplácet ve výši 60 % (nikoli 80 %) denního vyměřovacího základu. Předpokládá se totiž, že uzavření zařízení bude trvat v průměru po dobu 14 dnů (nedojde-li k plošnému uzavření všech škol). Výplata dávky ošetřovného se tak oproti současnému stavu prodlouží v průměru o 5 dnů u osob, které již v současné době nárok na ošetřovné mají (tj. mající děti do 10 let věku), dále o 14 dnů u osob, které díky tomuto návrhu nárok na výplatu ošetřovného nově získají (tj. mající děti od 10 do 13 let, popř. děti, resp. osoby závislé na pomoci jiné osoby). Nepůjde tedy o několik měsíců, ale o několik dnů.

Zaměstnavatelé přesto z tohoto opatření radost mít nebudou. Řadu oborů (zejména manuální a technické pozice) se stále nedaří personálně zajistit. Ještě obtížnější bude najít za tyto zaměstnance na ošetřovném zástup. Ovšem, vzhledem k navrhovaným úpravám, kdy bude vypláceno standardní a nikoli zvýšené ošetřovné, alespoň nedojde k zneužívání nemocenské dávky. Ošetřovné bude zřejmě využito skutečně jen v případech, kdy péči o malé děti či hendikepované, není možné zajistit jiným způsobem.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).