Hlavní navigace

Ošetřovné pro rodiče při uzavření škol se s podzimem vrací

8. 9. 2020
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Počet nakažených koronavirem roste a spolu s ním i pravděpodobnost uzavření škol. Opět se bude vyplácet ošetřovné, mění se však podmínky jeho poskytování.

Vládní návrh zákona o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii má být projednán ve zkráceném jednání v rámci stavu legislativní nouze. Opatření mají (v případě schválení) platit po celý školní rok 2020/2021. Obdobný zákon již jednou rodičům malých dětí pomohl. Nyní se vychází z praktických zkušeností na základě předchozí právní úpravy. Zaměstnavatele další čerpání ošetřovného jistě nepotěší.

Ošetřovné v „době koronavirové“

V souvislosti s epidemií onemocnění COVID-19 byl na jaře 2020 přijat zákon č. 133/2020 Sb., o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020. Přinesl speciální a dočasnou úpravu týkající se ošetřovného z nemocenského pojištění. Oproti úpravě ošetřovného dle zákona o nemocenském pojištění byl rozšířen okruh zařízení, jejichž uzavření zakládá nárok na dávku, zvýšen věk dětí pro poskytování dávky z 10 let na 13 let, byla prodloužena podpůrčí doba pro poskytování dávky, rozšířen okruh osob, kterým dávka náleží, a zvýšena její výše. Opatření platila v případě uzavření škol až do konce června 2020. Vzhledem k současné situaci, kdy onemocnění neustupuje, se dá se předpokládat, že opět vyvstane potřeba řešit zabezpečení péče o malé a menší děti v důsledku uzavírání škol nebo jednotlivých tříd či oddělení.

Návrh zákona je zpracován na jeden školní rok. Vychází se z předpokladu, že pandemie takového rozsahu, které společnost aktuálně čelí, bude postupně slábnout, popř. bude vyvinuta účinná očkovací látka.

Nový zákon o poskytování ošetřovného

V novém návrhu vycházeli zákonodárci především z úprav obsažených v předešlém zákoně a z praktických zkušeností s aplikací tohoto zákona. Navíc podle již novelizovaného školského zákona musí dojít při výskytu dočasných ohnisek regulaci počtu přítomných dětí. To znemožní v některých dnech školní docházku s nutností zajistit péči o tyto děti rodinou. Škola pro ně bude uzavřena. A navíc, pokud nebude možná osobní přítomnost většiny dětí, žáků nebo studentů z nejméně jedné třídy, studijní skupiny nebo oddělení ve škole z důvodu krizového opatření vyhlášeného v souvislosti s krizovým stavem podle krizového zákona, z důvodu nařízení mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví nebo krajské hygienické stanice podle zákona o ochraně veřejného zdraví nebo z důvodu nařízení karantény, musí být automaticky poskytnuto vzdělávání distančním způsobem.

Pokud bude zaměstnanec pečovat o děti z výše uvedených důvodů uzavření škol či školských zařízení, měl by být opětovně zabezpečen ošetřovným po celou dobu uzavření tohoto zařízení. Do okruhu zařízení, jejichž uzavření zakládá nárok na dávku, patří i nyní zařízení určené pro péči o osoby, které jsou závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách. Zejména na denní a týdenní stacionáře, které pečují o osoby v nějakém stupni závislosti podle zákona o sociálních službách a jejichž uzavření.

Navrhují se tato opatření:

  • prodloužit pro účely nároku na ošetřovné věk dětí z 10 let na 13 let – nárok na ošetřovné bude mít zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu péče o dítě ve věku od 10 let, které nedovršilo 13 let ke dni zákazu osobní přítomnosti dítěte v zařízeních a školách i v případě, že je dítěti poskytováno podle školského zákona vzdělávání distančním způsobem. Obdobná úprava bude platit pro stacionáře a osoby závislé na péči jiné osoby (lehká závislost),
  • prodloužit podpůrčí dobu pro poskytování dávky z 9 kalendářních dnů, resp. 16 kalendářních dnů při osamělosti rodiče, na celou dobu uzavření školy nebo její části z důvodu trvání mimořádného opatření,
  • poskytovat ošetřovné i zaměstnancům činným na základě dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce. Zde se obdobně jako v předchozí právní úpravě musí jednat o dohody, které založily účast na nemocenském pojištění, a to aspoň ve třech kalendářních měsících bezprostředně předcházejících kalendářnímu měsíci, v němž vznikla potřeba péče,
  • nárok na ošetřovné bude i na dítě, které má nařízenou karanténu a po dobu karantény se vzdělává distančním způsobem,
  • umožnit rodiči dítěte o ně pečovat až do věku 13 let, i když nemá s dítětem společnou domácnost.

Jasnější pravidla, kdy ošetřovné nenáleží

Oproti původní právní úpravě, se jednoznačně stanoví období, za které se ošetřovné neposkytuje. Neposkytuje se po skončení zaměstnání, v době školních prázdnin, ředitelského volna nebo při omezení výuky v jednotlivých dnech. Důvodem je předchozí praxe, kdy vznikaly výkladové nejistoty, zda v uvedené dny ošetřovné náleží, či nikoli. V době školních prázdnin i jiného volna, kdy je omezena výuka z jiného důvodu než z důvodu mimořádných opatření při epidemii, by rodič dítěte musel i jinak zajistit péči dítěte bez nároku na ošetřovné. Při určení období školních prázdnin a volných dnů ve školním roce (ředitelské volno) se bude vycházet z § 24 školského zákona a vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku.

Ptejte se odborníka v poradně Mzdové účetnictví
PhDr. Dagmar Kučerová
mzdový poradce

Dávka se nebude vyplácet za dny pracovního klidu v kalendářním týdnu, pokud zaměstnanci v tomto týdnu nevznikl nárok na výplatu ošetřovného ani za 1 kalendářní den, který měl být pro zaměstnance pracovním dnem v kalendářním týdnu a v němž potřeba péče trvala.

Dokládání nároku na dávku

Ošetřovné se má opět vyplácet za jednotlivé kalendářní měsíce, a to za dny péče vykázané na předepsaném tiskopise (přehled). Pokud se pečující osoby vystřídají, budou se uvádět dny, kdy o dítě nebo jinou osobu pečoval druhý oprávněný.

Škola nebo zařízení budou opět na tiskopise potvrzovat své uzavření včetně důvodu a doby uzavření a v případě karantény též to, zda vzdělávání probíhá distančním způsobem. Zaměstnavatel zde potvrdí skutečnosti rozhodné pro nárok na ošetřovné, tzn. bude postupovat již zavedeným způsobem.

účto únor klímová

Výše ošetřovného však bude standardní

Co v návrhu zákona oproti jaru 2020 schází, je zvýšení částky poskytovaného ošetřovného. Zatím to vypadá, že ošetřovné se bude vyplácet ve výši 60 % (nikoli 80 %) denního vyměřovacího základu. Předpokládá se totiž, že uzavření zařízení bude trvat v průměru po dobu 14 dnů (nedojde-li k plošnému uzavření všech škol). Výplata dávky ošetřovného se tak oproti současnému stavu prodlouží v průměru o 5 dnů u osob, které již v současné době nárok na ošetřovné mají (tj. mající děti do 10 let věku), dále o 14 dnů u osob, které díky tomuto návrhu nárok na výplatu ošetřovného nově získají (tj. mající děti od 10 do 13 let, popř. děti, resp. osoby závislé na pomoci jiné osoby). Nepůjde tedy o několik měsíců, ale o několik dnů.

Zaměstnavatelé přesto z tohoto opatření radost mít nebudou. Řadu oborů (zejména manuální a technické pozice) se stále nedaří personálně zajistit. Ještě obtížnější bude najít za tyto zaměstnance na ošetřovném zástup. Ovšem, vzhledem k navrhovaným úpravám, kdy bude vypláceno standardní a nikoli zvýšené ošetřovné, alespoň nedojde k zneužívání nemocenské dávky. Ošetřovné bude zřejmě využito skutečně jen v případech, kdy péči o malé děti či hendikepované, není možné zajistit jiným způsobem.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).