Hlavní navigace

Dokdy musí OSVČ zaplatit daně, sociální a zdravotní pojištění? Přinášíme ucelený kalendář

7. 3. 2011
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: 258398
Oproti loňsku se posunula řada termínů týkajících se daní z příjmů, zdravotního a sociálního pojištění. Přinášíme komplexní přehled, kdy a jaké povinnosti musíte v této oblasti vůči státu splnit.

Termín pro nejzazší podání daňového přiznání, přehledů pro sociálku a zdravotní pojišťovnu a uhrazení případných nedoplatků se pomalu a jistě blíží. Server Podnikatel.cz proto přináší komplexní kalendář lhůt, dokdy musí OSVČ splnit své jednotlivé povinnosti vůči státnímu aparátu, které se pojí s daněmi a pojištěním.

Na daňové přiznání o den více

To, dokdy musíte odevzdat daňové přiznání a doplatit daň z příjmů, záleží na tom, zda využíváte služeb daňového poradce.

Ať tak či tak, podnikatelé mají oproti loňskému roku o jeden den více. Termín pro podání daňového přiznání se totiž posunul na 1. dubna (v případě OSVČ bez daňového poradce) a na 1. července (v případě OSVČ s daňovým poradcem). V letošním roce tento den připadá na pátek, a to u obou měsíců. Nejpozději vždy prvního byste měli své přiznání podat, a to jakýmkoli dostupným způsobem. OSVČ tak může učinit osobně na příslušném finančním úřadě, přes internet či za pomoci České pošty.

Rozhodující je přitom datum podání, tedy kdy přiznání odevzdáte na úřadě, poště, či odešlete prostřednictvím internetu. To znamená, že v případě podání na poštu nejpozději v pátek 1. dubna nebo července nebude poplatníkovi ukládána pokuta, i kdyby to pošta na finanční úřad dodala až kupříkladu 15. dubna či července, upřesnila Jaroslava Musilová, tisková mluvčí Generálního finančního ředitelství.

Jestliže daňové přiznání OSVČ do prvního dne příslušného měsíce podat nestihne, nemusí se hned bát pokuty. Daňový řád totiž podnikatelům dává pětidenní dobu hájení, kdy jim nehrozí ze strany úřadů žádné sankce. Pokud však podnikatel v letošním roce podá daňové přiznání opožděně, tedy po 1. dubnu či 1. červenci 2011, a toto zpoždění bude delší než 5 pracovních dnů, nemůže už počítat se shovívavostí berňáku. Daňový řád zavedl povinnost správce daně uložit takovému daňovému subjektu pokutu ve výši minimálně 500 Kč a maximálně 5 % ze stanovené daně (s tím, že ani tato částka nesmí být vyšší než 300 000 Kč).

Pokud se tak podnikatel chce vyhnout sankcím, musí přiznání podat nejpozději v pátek 8. dubna. V případě využití daňového poradce je krajní termín pro odevzdání přiznání bez pokut úterý 12. července. Čtěte návod: Slevy na dani v roce 2010 a jejich uplatnění

Termíny pro podání daňové přiznání
Odevzdat do Bez sankcí lze odevzdat ještě
OSVČ bez daňového poradce 1. dubna 8. dubna
OSVČ s daňovým poradcem 1. července 12. července

Při pozdním doplacení se úrok z prodlení počítá o den dříve

V případě doplacení daní se situace mírně liší. Zákonný termín se sice shoduje s lhůtou pro odevzdání přiznání, avšak případné penále se podnikatelům začne počítat od den dříve. Zároveň si OSVČ musí dát pozor na den platby, za ten se totiž počítá den, kdy peníze přijdou na účet. Pro úplnost tedy dodejme, že 1. dubna (respektive 1. července) by měl mít finanční úřad peníze již na účtu. Platí-li tedy podnikatel převodem či složenkou, měl by to udělat alespoň o den dříve.

Úrok z prodlení vzniká počínaje pátým pracovním dnem následujícím po dni splatnosti. Jinak řečeno, nepočítá se za první čtyři dny. Pokud je tedy splatnost 1. dubna, bude úrok z prodlení počítán od 8. dubna – v pořádku tedy bude, pokud poplatník zaplatí v hotovosti na pokladně finančního úřadu nejpozději dne 7. dubna. Jestliže by platil bezhotovostním převodem, musí postupovat tak, aby částka byla na účet finančního úřadu v bance připsána též nejpozději dne 7. dubna. V případě podávání přiznání do 1. července je rozhodujícím datem, kdy musí mít finanční úřad peníze ve své moci, den 11. července 2011, připomíná Jaroslava Musilová. Zákon o platebním styku ukládá bankám povinnost převést platbu nejpozději do konce následujícího pracovního dne po okamžiku přijetí platebního příkazu. Podle toho by se podnikatelé měli při placení řídit.

V případě nezaplacení v daných termínech vzniká podnikateli povinnost uhradit úrok z prodlení za každý den prodlení, počínaje pátým pracovním dnem následujícím po dni splatnosti až do dne platby včetně. Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o 14 procentních bodů, platné pro první den příslušného kalendářního pololetí. V současné době tak činí 14,75 %. Čtěte také: Velký průvodce změnami v roce 2011

Termíny pro doplacení daně z příjmů FO
Zaplatit do Bez sankcí lze zaplatit ještě
OSVČ bez daňového poradce 1. dubna 7. dubna
OSVČ s daňovým poradcem 1. července 11. července

Peníze musí být v dané dny již na účtě finančního úřadu. V případě platby převodem by OSVČ měla platit minimálně o jeden pracovní den dříve.

 

Přehledy pro ČSSZ a zdravotní pojišťovnu ve stejném termínu

Co se týká sociálního pojištění a přehledů o příjmech a výdajích, i zde se projevilo posunutí podání daňové přiznání. Podobně jako u daní i v případě pojistného se liší termíny pro OSVČ bez daňového poradce a pro OSVČ využívající poradce. OSVČ má každopádně na odevzdání přehledu o příjmech a výdajích jeden měsíc od doby, kdy měla odevzdat daňové přiznání. Jestliže OSVČ podala přiznání sama, musí přehled na sociálku odeslat nejpozději první pracovní den v květnu. Vzhledem k státnímu svátku na prvního máje je poslední den pro odevzdání přehledu pondělí 2. května.

Pokud OSVČ odevzdávala daňové přiznání za pomoci daňového poradce, musí přehled odeslat nejpozději v pondělí 1. srpna. OSVČ musí tuto skutečnost doložit nejpozději do 2. května 2011 u místně příslušné okresní správy sociálního zabezpečení, doplnila serveru Podnikatel.cz Alena FrankováČeské správy sociálního zabezpečení (ČSSZ). Lhůta 1. srpna se týká i OSVČ, které nemusely podávat daňové přiznání.

Podobně jako v případě daňové přiznání rozhoduje datum odeslání přehledu. Čtěte více: Co vše se letos mění u přehledu pro sociálku? Například se posouvá nejzazší termín jeho podání

Úplně stejné termíny platí pro podání přehledu o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovny. Také zde mají OSVČ bez daňového poradce čas do 2. května a podnikatelé s daňovým poradcem do 1. srpna. Povinnost podat přehled o příjmech a výdajích všem zdravotním pojišťovnám, kde byla osoba samostatně výdělečně činná pojištěna, je splněna buď osobním doručením na pobočce zdravotní pojišťovny, nebo podáním prostřednictvím České pošty, kde se za den podání považuje den, kdy pošta tiskopis přijala, potvrdil serveru Podnikatel.cz Jiří Rod, tiskový mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Rozdíl existuje u sankcí za pozdní odevzdání přehledu. Zatímco sociálka může za pozdní dodání udělit pokutu až 20 000 Kč (při opětovném nesplnění povinnosti až 100 000 Kč, zdravotní pojišťovny mohou udělit sankci až ve výši 50 000 korun. Na rozdíl od finančních úřadů však sociálka ani zdravotní pojišťovna nemusí pokuty udělovat automaticky a na pochybení zpravidla podnikatele nejprve upozorní.

Termín pro odevzdání přehledů pro ČSSZ a zdravotní pojišťovny
ČSSZ odevzdat do Zdravotní pojišťovně odevzdat do
OSVČ bez daňového poradce 2. května 2. května
OSVČ s daňovým poradcem 1. srpna 1. srpna

Doplatky pojistného se stále liší

Přestože přehledy pro ČSSZ a zdravotní pojišťovnu se odevzdávají ve stejném termínu, lhůty pro doplatek sociálního a zdravotního pojištění zůstaly i pro letošek rozdílné. Jeden čas to vypadalo, že se sjednotí, avšak zákonodárci příslušnou novelu prozatím odsunuli. Čtěte více: Doplacení zdravotka a sociálka stále v jiných lhůtách

Na sociálku musí OSVČ zaplatit pojištění nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy byl nebo měl být podán přehled za předchozí kalendářní rok. OSVČ by měly hlavně myslet na to, že v případě dřívějšího podání přehledu než v deadlinu 2. května (respektive 1. srpna) mají na doplacení maximálně 8 dní. Pokud nechají odeslání přehledu na poslední možný den, musí sociálce uhradit doplatek pojistného nejpozději v pondělí 9. května (či 9. srpna u OSVČ s poradcem). Tento den musí mít ČSSZ již peníze na svém účtu, platí-li podnikatel převodem, měl by tak učinit minimálně jeden pracovní den předem. Přímo v pokladně příslušné ČSSZ lze zaplatit pojistné do maximální výše 5 000 Kč na den a jeden variabilní symbol, upozorňuje navíc Alena Franková.

Doplatek pojistného na zdravotní pojištění za rok 2010 je splatný do 8 dnů po podání daňového přiznání, nejpozději do 11. dubna 2011 (9. dubna je sobota). Pro osoby samostatně výdělečně činné, kterým zpracovává daňové přiznání daňový poradce, je doplatek pojistného na zdravotní pojištění splatný nejpozději do 11. července 2011 (9. července je sobota). Za den platby pojistného se i u zdravotních pojišťoven považuje den, kdy došlo k připsání pojistného na účet pojišťovny.

Content 22 tip novy

Pokud OSVČ nezaplatí pojistné ve stanovené lhůtě, nebo ho zaplatí v nižší výši, než měla, vzniká jí povinnost platit penále. Výše penále je stejná jak u sociálního, tak u zdravotního pojištění. Sazba penále za každý kalendářní den, ve kterém dluh na pojistném trvá, činí 0,05 % z dlužné částky. Penále se platí ode dne následujícího po dni splatnosti pojistného do dne úhrady dluhu včetně tohoto dne. Penále ze záloh se naposledy platí za den, ve kterém byl nebo měl být podán přehled (pokud nebyla záloha uhrazena dříve). Čtěte více: Jak na zdravotní pojištění OSVČ hlavní v roce 2011?

Termíny pro doplacení sociálního a zdravotního pojištění
ČSSZ zaplatit do Zdravotní pojišťovně zaplatit do
OSVČ bez daňového poradce 8 dní od podání přehledu (nejpozději 9. května) 8 dní od podání přiznání (nejpozději 11. dubna)
OSVČ s daňovým poradcem 8 dní od podání přehledu (nejpozději 9. srpna) 8 dní od podání přiznání (nejpozději do 11. července)

Za den platby pojistného jak u ČSSZ, tak u zdravotních pojišťoven považuje den, kdy došlo k připsání pojistného na účet pojišťovny.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).