Hlavní navigace

OSVČ i zaměstnanci žádají o důchod stejně

2. 3. 2010
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Za důchod vyplacený v hotovosti si nyní jeho příjemce musí připlatit. Nové žádosti o důchod se sepisují osobně a na příslušné OSSZ. Nezbytné je předložení dokladů. Ty by si měl zaměstnanec i podnikatel předem připravit.

Není tomu tak dávno, kdy mezi povinnosti zaměstnavatelů patřilo i sepsání žádosti o důchod oprávněných zaměstnanců. Dnes je situace jiná. O důchod žádá sám zaměstnanec, případně osoba samostatně výdělečně činná. Důchodce „čekatel“ by měl vědět, kdy žádat, kde žádat a jaké konkrétní doklady k žádosti připojit.

Pro OSVČ platí obdobné podmínky jako pro zaměstnance. Aby podnikatel dostal důchod, musí dosáhnout důchodového věku a získat potřebnou dobu pojištění. Výpočet důchodu probíhá stejně jako u zaměstnanců. Odlišný je pouze způsob platby pojistného na důchodové pojištění. Za zaměstnance platí pojistné zaměstnavatel, podnikatel si pojistné platí sám. Čtěte více: Od ledna se mění podmínky zaměstnávání starobních důchodců

Jak vysvětluje Kamil Vařeka, ředitel odboru komunikace a mluvčí ČSSZ v tiskové zprávě, je pro výpočet důchodu je rozhodný osobní vyměřovací základ pojištěnce, který se stanoví jako průměr vyměřovacích základů za rozhodné období. Rozhodným obdobím pro OSVČ jsou roční vyměřovací základy, ze kterých bylo za dané roky zaplaceno pojistné na důchodové pojištění. Vyměřovací základy se násobí koeficientem nárůstu všeobecného vyměřovacího základu, který každoročně stanovuje vláda svým nařízením.

OSVČ i zaměstnanci žádají stejným způsobem

Všechny žádosti o důchod sepisují okresní (v Praze Pražská, v Brně Městská) správy sociálního zabezpečení příslušné podle místa trvalého pobytu občana nebo místa hlášeného pobytu v České republice, jestliže jde o cizince. Žádost je možné sepsat nejdříve čtyři měsíce před požadovaným dnem přiznání důchodu. Čtěte více: Starobní důchodci se nově zaměstnávají na dobu neurčitou

K sepsání žádosti se musí žadatel osobně dostavit nebo k jejímu sepsání pověřit plnou mocí jinou osobu. Protože zmocněnec musí za žadatele uvést a podepsat některá zásadní prohlášení a sdělení (například o výchově nezletilých dětí, o pobírání dávek nemocenského, o dobách odpracovaných od ukončení povinné školní docházky, o náhradních dobách pojištění), které nemusí detailně znát, je vhodné, aby se žadatelé o důchod nechali při sepisování žádosti zastupovat pouze výjimečně, sděluje Kamil Vařeka.

Žádost může v případě nepříznivého zdravotního stavu žadatele sepsat také rodinný příslušník, a to bez předložení plné moci. Nezbytný je ovšem písemný souhlas oprávněného a potvrzení lékaře, že jeho zdravotní stav pro svou závažnost neumožňuje žádost o dávku osobně sepsat.

Co je třeba k sepsání žádosti o starobní důchod?

Jestliže chce oprávněná osoba nebo její zástupce sepsat žádost tzv. na poprvé, musí se k tomuto úkonu řádně připravit. Při podávání žádosti o starobní důchod se dle informací ČSSZ předkládá:

 • občanský průkaz, u cizinců pas či povolení k pobytu,
 • doklady o studiu, popřípadě učení (i nedokončeném),
 • muži předkládají doklady o výkonu vojenské služby,
 • doklady prokazující výchovu dětí nebo péči o děti,
 • potvrzení zaměstnavatele o vyplácených náhradách za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti náležející za pracovní úraz (nemoc z povolání),
 • potvrzení zaměstnavatele o zvláštním příspěvku horníkům, vypláceném před rokem 1996,
 • pokud občan požaduje důchod vyplácet na účet u peněžního ústavu, musí k žádosti přiložit vyplněný a bankou potvrzený tiskopis Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet,
 • doklady prokazující zaměstnání v cizině,
 • v případě, že schází některé doby pojištění, předkládají se náhradní doklady, které prokazují výdělečnou činnost – potvrzení zaměstnavatele, pracovní smlouvy, svědecká prohlášení aj.,
 • evidenční list důchodového pojištění z posledního zaměstnání – předkládá zaměstnavatel, a to na vyžádání OSSZ.

Žádost podána. Co dál?

Okresní správy sociálního zabezpečení postoupí řádně sepsanou žádost na ústředí ČSSZ, které rozhoduje a počítá výši důchodu. Na ústředí jsou soustředěny všechny podklady, ze kterých se důchody stanovují. Na jejich kompletnosti závisí délka vyřízení žádosti. Může se totiž stát, že některý z předchozích zaměstnavatelů nesplnil svou zákonnou povinnost a řádně neodeslal evidenční list důchodového pojištění. V takovém případě se musí chybějící doby pojištění došetřit. Česká správa sociálního zabezpečení může o důchodu rozhodnout teprve poté, co je evidence kompletní. Ve výjimečných případech, kdy žádost nelze definitivně vyřídit z důvodu nezbytného šetření, poskytuje ČSSZ žadateli před rozhodnutím o důchodu zálohu, uvádí Kamil Vařeka v tiskové zprávě ČSSZ.

Problémům se scházejícími doklady mohou žadatelé předejít úschovou veškerých potřebných dokladů, tj. kopií evidenčních listů, pracovních smluv a dalších. Doporučuje se i předchozí vyžádání přehledu dob o důchodovém pojištění (případně náhradních dob od roku 1986, včetně přehledu vyměřovacích základů a vyloučených dob) pro případné dohledání scházejících podkladů před samotným odesláním žádosti. O Informativní osobní list důchodového pojištění, který obsahuje přehled o dobách pojištění, si může pro kontrolu požádat kterýkoliv pojištěnec, vždy maximálně jednou ročně. Ústředí ČSSZ zašle přehled ve lhůtě do 90 dní ode dne doručení žádosti. Čtěte více: I předčasný starobní důchodce může podnikat

Adresa pro zaslání žádosti: Ústředí ČSSZ, Křížová 25, 225 08 Praha 5. Žádost lze zaslat i v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem.

Žádost o informativní osobní list důchodového pojištění musí obsahovat:

Cloud 22 temata

 • jméno a příjmení žadatele, včetně rodného příjmení,
 • rodné číslo,
 • adresu, na kterou má být přehled zaslán.

Anketa

Co si myslíte o podnikání po dosažení důchodového věku?

„Čerství“ důchodci si za zaslání důchodu připlatí

Důchod se vyplácí v hotovosti prostřednictvím České pošty na adresu trvalého nebo přechodného bydliště, případně bezhotovostním převodem na zvolený bankovní účet. Způsob výplaty si žadatel určí při podání žádosti o důchod. Čtěte více: Penze za 50 let: Buď poloviční důchod, nebo dvojnásobné pojistné

Změny ve výplatách se týkají úhrady nákladů spojených s jeho zasíláním. Za důchody přiznané od 1. 1.2010 vyplácené v hotovosti prostřednictvím České pošty, bude důchodce hradit ČSSZ náklady za poštovné. Za každou splátku důchodu tak v roce 2010 zaplatí 21 Kč. Tato povinnost se netýká dřívějších důchodů, tj. důchodů přiznaných do 31. 12. 2009.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).