Hlavní navigace

OSVČ mohou ode dneška žádat o ošetřovné, oproti jaru je však značně osekáno

9. 11. 2020
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
OSVČ mohou ode dneška podávat žádost o ošetřovné, oproti jarní verzi je však program značně omezen.

Příspěvek je nižší a dosáhne na něj méně OSVČ. Nově navíc nejde ošetřovné kombinovat s kompenzačním bonusem. Žádost se podává opět ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO).

Jak žádost podat

Od dnešních (pondělí 9. listopadu) 9 hodin mohou OSVČ opět žádat o ošetřovné, prozatím ale pouze za říjen. Žádost lze podat až do středy 9. prosince 2020.

Žádost lze podat

  • prostřednictvím datové schránky wnswemb, do předmětu uvést fprij (preferováno – žádosti budou vyřízeny dříve), nebo
  • jako originál žádosti podepsaný žadatelem poštou na adresu:

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 32
110 15 Praha 1
obálka musí být označena „fprij“

Pokud je žadatel držitelem uznávaného elektronického podpisu, lze žádost zaslat podepsanou tímto uznávaným elektronickým podpisem žadatele na fpmpo20@mpo.cz, do předmětu uvést „fprij“.

Chtěl bych apelovat na všechny OSVČ, aby žádosti posílaly na formuláři MPO nejlépe datovou schránkou. Tím se totiž celý proces vyřizování žádosti a vlastní výplaty dotace urychlí, říká ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. MPO zároveň upozorňuje, že aby šlo o datovou schránku přímo OSVČ. Využití datové schránky jiné osoby je možné pouze ve výjimečných případech při splnění zákonných požadavků (plná moc dané osoby opatřena doložkou o provedení autorizované konverze dokumentu), doplňuje na webu MPO.

Musí se přikládat potvrzení od školy?

Na rozdíl od prvních jarních výzev není vyžadováno potvrzení o uzavření školského nebo jiného zařízení, je tak nutné do žádosti vyplnit název, adresu a webové stránky školy nebo sociálního zařízení, aby to mohlo MPO kontaktovat pro ověření žadatelem uvedených údajů. Bude-li žádost trpět vadami, bude žadatel vyzván k jejich odstranění prostřednictvím jím zadané datové schránky, resp. emailové adresy. V případě pochybností bude žadatel vyzván k doložení dalších podkladů nebo údajů nezbytných pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace (např. ohledně prokázání, že žadatel je OSVČ podnikající na hlavní činnost), dodává MPO.

Co je zakázáno a na co mám nárok?

Tady je přehled všech opatření, která jsou platná pro podnikatele i veřejnost. Přečtěte si také seznam všech podpor, které lze ještě aktuálně čerpat. 

Kolik ošetřovné činí

Zatímco způsob podání žádosti se nezměnil, na samotné ošetřovné dosáhne méně podnikatelů (vyplácí se na méně dětí), je v nižší částce a nejde kombinovat s kompenzačním bonusem. Zatímco na jaře se platilo nejprve 424 Kč a poté 500 Kč, nyní se vyplácí jen 400 Kč za den. Dotace se vyplácí za dny od 14. října do 31. října, a to i za víkendy a svátky, nikoliv však za podzimní prázdniny. Za říjen jde celkem o 16 dní, maximálně tak může OSVČ dostat „ošetřovné“ ve výši 6400 Kč.

školení prosinec - daně a účetnictví novinky 2022

Kdo má na ošetřovné nárok

Na jaře se ošetřovné vyplácelo na děti do 13 let věku, aktuálně lze žádat jen na děti do 10 let věku. I nadále se ošetřovné vyplácí na nezaopatřené dítě maximálně do věku 26 let, které je závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I). Podpora se vztahuje i na OSVČ, která pečuje o osobu, jež je z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu závislá na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách, která byla umístěna dočasně do domácí péče z důvodu uzavření zařízení sociální péče, kde jinak pobývá, na základě mimořádného opatření proti šíření infekce COVID-19, za předpokladu, že na stejnou osobu nečerpá tuto dotaci nebo jiný příspěvek sloužící ke stejnému účelu žádná jiná osoba.

Stejně tak platí, že nárok mají jen OSVČ hlavní. Za OSVČ se pro účely podpory považuje i spolupracující osoba.

Žadatel o ošetřovné pro OSVČ musí podle MPO splňovat další podmínky:

  • musí být zaregistrován jako poplatník daně z příjmů na finančním úřadě; prokáže čestným prohlášením,
  • musí být malým a středním podnikatelem, prokáže čestným prohlášením,
  • nesmí mít žádné nedoplatky vůči vybraným institucím (finanční úřad, Česká správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, Státní pozemkový úřad, ministerstvo financí, jako právní nástupce Fondu národního majetku, Státní fond životního prostředí, Státní fond rozvoje bydlení, Celní správa ČR, Státní fond kultury, Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie, Státní zemědělský intervenční fond, kraje, obce a svazky obcí) a vůči poskytovatelům podpory z projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie; tato podmínka se považuje za splněnou i v případě osoby, která má evidován nedoplatek u orgánů Finanční správy České republiky a orgánů Celní správy České republiky nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, bylo-li povoleno jeho splácení ve splátkách a osoba není v prodlení se splácením splátek,
  • soud na majetek příjemce neprohlásil konkurz, nepovolil vyrovnání či nezamítl návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku dle zákona o konkurzu a vyrovnání,
  • nebylo rozhodnuto o úpadku příjemce dle ustanovení § 136 insolvenčního zákona
  • příjemce není v likvidaci.

Další podmínkou je, že na ošetřovné mají nárok jen OSVČ, jejichž manžel či manželka nečerpají ošetřovné v klasickém zaměstnaneckém vztahu. Nárok na ošetřovné nemá ani OSVČ, pokud ona nebo jiná osoba žijící ve společné domácnosti pobírá peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek.

Lze ošetřovné kombinovat s bonusem?

Oproti jaru je ošetřovné pro OSVČ výrazně omezeno ještě jednou věcí, podnikatelé ho nemohou kombinovat s kompenzačním bonusem.

Anketa

Je podle vás správné, že OSVČ nebudou moct kombinovat bonus s ošetřovným?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).