Hlavní navigace

OSVČ mohou žádat o ošetřovné za listopad, souběh s kompenzačním bonusem je možný

21. 12. 2020
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
OSVČ mohou od pondělí žádat o ošetřovné za listopad. Nově navíc platí, že program lze kombinovat s kompenzačním bonusem.

Žádosti lze podávat od dnešních (pondělí 21. 12.) 9 hodin ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO). Ošetřovné činí 400 Kč denně a OSVČ je mohou dostat na děti mladší 10 let, které nemohly navštěvovat školu z důvodu jejího uzavření na základě usnesení vlády či z důvodu nařízení karantény ve škole.

Jak žádost podat

Od dnešních (pondělí 21. prosince) 9 hodin mohou OSVČ žádat o ošetřovné za listopad. Žádost lze podat až do čtvrtka 21. ledna 2021.

Žádost lze podat

 • prostřednictvím datové schránky wnswemb, do předmětu uvést fplis (preferováno – žádosti budou vyřízeny dříve), nebo
 • jako originál žádosti podepsaný žadatelem poštou na adresu:

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Na Františku 32
110 15 Praha 1
obálka musí být označena „fplis“

Pokud je žadatel držitelem uznávaného elektronického podpisu, lze žádost zaslat podepsanou tímto uznávaným elektronickým podpisem žadatele na fpmpo20@mpo.cz, do předmětu uvést „fplis“.

Co je nutné k žádosti přiložit

Do žádosti je nutné vyplnit název, adresu a webové stránky školy nebo sociálního zařízení za účelem jeho snadného kontaktování ze strany MPO pro ověření žadatelem uvedených údajů.

V případě uzavření školy/zařízení z důvodu nařízení hygienické stanice nebo zřizovatele musí žadatel k žádosti přiložit potvrzení o uzavření s uvedením začátku a ukončení uzavření (např. „Print Screen“ emailu od hygienické stanice, popř. zřizovatele). Pokud došlo k uzavření na základě vládního opatření, nemusí OSVČ potvrzení o uzavření školy dokládat.

V případě, že žadatel pečuje o nezaopatřené dítě maximálně do věku 26 let, které je závislé na péči jiné osoby dle zákona o sociálních službách, nebo o osobu, která je závislá na péči jiné osoby dle zákona o sociálních službách, musí k žádosti doložit potvrzení OSSZ, že je OSVČ na hlavní činnost, a rozhodnutí úřadu práce o příspěvku na péči, pokud již nedoložil v předchozích výzvách.

školení-leden22-molín

Kdo může žádat

Na ošetřovné mají nárok pouze OSVČ hlavní. Za OSVČ se pro účely podpory považuje i spolupracující osoba. Příjemcem dotace nemůže být:

 • společník veřejné obchodní společnosti vykonávající činnost pro tuto společnost,
 • komplementář komanditní společnosti vykonávající činnost pro tuto společnost,
 • statutární orgán nebo člen statutárního orgánu obchodní korporace podle zákona o obchodních korporacích.

pokud nedoloží, že je OSVČ na hlavní činnost

Žadatel o ošetřovné pro OSVČ musí podle MPO splňovat další podmínky:

 • musí být zaregistrován jako poplatník daně z příjmů na finančním úřadě; prokáže čestným prohlášením,
 • musí být malým a středním podnikatelem, prokáže čestným prohlášením,
 • nesmí mít žádné nedoplatky vůči vybraným institucím (finanční úřad, Česká správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, Státní pozemkový úřad, ministerstvo financí, jako právní nástupce Fondu národního majetku, Státní fond životního prostředí, Státní fond rozvoje bydlení, Celní správa ČR, Státní fond kultury, Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie, Státní zemědělský intervenční fond, kraje, obce a svazky obcí) a vůči poskytovatelům podpory z projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie; tato podmínka se považuje za splněnou i v případě osoby, která má evidován nedoplatek u orgánů Finanční správy České republiky a orgánů Celní správy České republiky nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, bylo-li povoleno jeho splácení ve splátkách a osoba není v prodlení se splácením splátek,
 • soud na majetek příjemce neprohlásil konkurz, nepovolil vyrovnání či nezamítl návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku dle zákona o konkurzu a vyrovnání,
 • nebylo rozhodnuto o úpadku příjemce dle ustanovení § 136 insolvenčního zákona,
 • příjemce není v likvidaci.

Další podmínkou je, že na ošetřovné mají nárok jen OSVČ, jejichž manžel či manželka nečerpají ošetřovné v klasickém zaměstnaneckém vztahu. Nárok na ošetřovné nemá ani OSVČ, pokud ona nebo jiná osoba žijící ve společné domácnosti pobírá peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek.

Co je zakázáno a na co mám nárok?

Tady je přehled všech opatření, která jsou platná pro podnikatele i veřejnost. Přečtěte si také seznam všech podpor, které lze ještě aktuálně čerpat. 

Na jaké děti lze ošetřovné dostat

Nárok mají ty OSVČ, které nemohou plnohodnotně vykonávat svoji podnikatelskou činnost z důvodu péče o:

 1. dítě/i, které nemůže/nemohou navštěvovat školu nebo školské zařízení na území ČR z důvodu jejího uzavření na základě usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření, z důvodu nařízení karantény ve škole nebo školském zařízení či ve společně hospodařící domácnosti v souvislosti s šířením infekce COVID-19 a je/jsou mladší 10 let, nebo
 2. předškolní dítě/i, které nemůže/nemohou navštěvovat školské zařízení na území ČR z důvodu nařízení karantény nebo uzavření školského zařízení či ve společně hospodařící domácnosti v souvislosti s šířením infekce COVID-19, nebo
 3. nezaopatřené dítě/i maximálně do věku 26 let, které je/jsou závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, pokud nemůže/nemohou navštěvovat školu podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), z důvodu jejího uzavření na základě mimořádného opatření proti šíření infekce COVID-19 či z důvodu nařízení karantény v zařízení či ve společně hospodařící domácnosti, nebo
 4. osobu/y, která/é z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je/jsou závislá/é na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách, která/é byla/y umístěna/y dočasně do domácí péče z důvodu uzavření zařízení sociální péče, kde jinak pobývá/jí, na základě mimořádného opatření proti šíření infekce COVID-19 či z důvodu nařízení karantény v zařízení či ve společně hospodařící domácnosti.

Za jaké dny lze žádat

Ošetřovné pro OSVČ činí stejně jako v říjnu 400 Kč za den. V případě, že se OSVČ stará o dítě, které je žákem 1. nebo 2. třídy, může žádat o podporu za dny od 1. do 17. listopadu 2020, na další dny pouze v případě, že dítě nemohlo navštěvovat školské zařízení z důvodu karantény v zařízení či ve společně hospodařící domácnosti.

Pokud se OSVČ stará o dítě, které je žákem 3., 4. nebo 5. třídy (do 10 let), může žádat o podporu za dny od 1. do 29. listopadu 2020, za 30. listopad může žádat pouze v případě, že dítě nemohlo navštívit školské zařízení z důvodu karantény v zařízení či ve společně hospodařící domácnosti.

Ošetřovné lze nově kombinovat s kompenzačním bonusem

Pozor na to, že o dotaci nelze žádat v případě dobrovolného ponechání dítěte v domácí péči. Oproti říjnovému ošetřovnému nicméně platí novinka, že ošetřovné za listopad lze kombinovat s kompenzačním bonusem.

Anketa

Rok 2020 byl pro mě z pohledu legislativních změn

Autor článku

Zástupce šéfredaktora Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz. Sledujte Dana na Twitteru @danmoravek

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).