Hlavní navigace

OSVČ mohou žádat o ošetřovné za únor, souběh s kompenzačním bonusem opět nejde

19. 3. 2021
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
OSVČ mohou od pátku žádat o ošetřovné za únor. Na rozdíl od předchozích měsíců není umožněn souběh s novým kompenzačním bonusem.

Žádosti lze podávat od pátku 19. 3. od 9 hodin ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO). Ošetřovné činí 400 Kč denně a OSVČ je mohou dostat na děti mladší 10 let, které nemohly navštěvovat školu z důvodu jejího uzavření na základě usnesení vlády či z důvodu nařízení karantény ve škole.

Jak žádost podat

Od pátku 19. března od 9. hodin mohou OSVČ žádat o ošetřovné za únor. Žádost lze podat až do 19. dubna 2021.

Žádost lze podat

 • prostřednictvím datové schránky wnswemb, do předmětu uvést fpuno21 (preferováno – žádosti budou vyřízeny dříve), nebo
 • jako originál žádosti podepsaný žadatelem poštou na adresu:

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Na Františku 32
110 15 Praha 1
obálka musí být označena „fpuno21“

Pokud je žadatel držitelem uznávaného elektronického podpisu, lze žádost zaslat podepsanou tímto uznávaným elektronickým podpisem žadatele na fpmpo20@mpo.cz, do předmětu uvést „fpuno21“.

Co je nutné k žádosti přiložit

Do žádosti je nutné vyplnit název, adresu a webové stránky školy nebo sociálního zařízení za účelem jeho snadného kontaktování ze strany MPO pro ověření žadatelem uvedených údajů.

V případě uzavření školy/zařízení z důvodu nařízení hygienické stanice nebo zřizovatele musí žadatel k žádosti přiložit potvrzení o uzavření s uvedením začátku a ukončení uzavření (např. „Print Screen“ emailu od hygienické stanice, popř. zřizovatele). Pokud došlo k uzavření na základě vládního opatření, nemusí OSVČ potvrzení o uzavření školy dokládat.

V případě, že žadatel pečuje o nezaopatřené dítě maximálně do věku 26 let, které je závislé na péči jiné osoby dle zákona o sociálních službách, nebo o osobu, která je závislá na péči jiné osoby dle zákona o sociálních službách, musí k žádosti doložit potvrzení OSSZ, že je OSVČ na hlavní činnost, a rozhodnutí úřadu práce o příspěvku na péči, pokud již nedoložil v předchozích výzvách.

Tip na titulku - content - témata

Pokud žadatel v minulých žádostech neuvedl, musí k žádosti doložit:

 • na základě jakého oprávnění podniká – v případě, že podniká na základě zvláštního zákona,
 • údaje fyzické osoby OSVČ, se kterou je spolupracující osobou na hlavní činnost.

Kdo může žádat

Na ošetřovné mají nárok pouze OSVČ hlavní. Za OSVČ se pro účely podpory považuje i spolupracující osoba. Příjemcem dotace nemůže být:

 • společník veřejné obchodní společnosti vykonávající činnost pro tuto společnost,
 • komplementář komanditní společnosti vykonávající činnost pro tuto společnost,
 • statutární orgán nebo člen statutárního orgánu obchodní korporace podle zákona o obchodních korporacích.

pokud nedoloží, že je OSVČ na hlavní činnost.

Žadatel o ošetřovné pro OSVČ musí podle MPO splňovat další podmínky:

 • musí být zaregistrován jako poplatník daně z příjmů na finančním úřadě; prokáže čestným prohlášením,
 • musí být malým a středním podnikatelem, prokáže čestným prohlášením,
 • nesmí mít žádné nedoplatky vůči vybraným institucím (finanční úřad, Česká správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, Státní pozemkový úřad, ministerstvo financí, jako právní nástupce Fondu národního majetku, Státní fond životního prostředí, Státní fond rozvoje bydlení, Celní správa ČR, Státní fond kultury, Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie, Státní zemědělský intervenční fond, kraje, obce a svazky obcí) a vůči poskytovatelům podpory z projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie; tato podmínka se považuje za splněnou i v případě osoby, která má evidován nedoplatek u orgánů Finanční správy České republiky a orgánů Celní správy České republiky nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, bylo-li povoleno jeho splácení ve splátkách a osoba není v prodlení se splácením splátek,
 • soud na majetek příjemce neprohlásil konkurz, nepovolil vyrovnání či nezamítl návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku dle zákona o konkurzu a vyrovnání,
 • nebylo rozhodnuto o úpadku příjemce dle ustanovení § 136 insolvenčního zákona,
 • příjemce není v likvidaci.

Další podmínkou je, že na ošetřovné mají nárok jen OSVČ, jejichž manžel či manželka nečerpají ošetřovné v klasickém zaměstnaneckém vztahu. Stejně tak platí, že žadatel ani jiná osoba žijící ve společné domácnosti nepobírá peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek.

Co je zakázáno a na co mám nárok?

Tady je přehled všech opatření, která jsou platná pro podnikatele i veřejnost. Přečtěte si také seznam všech podpor, které lze ještě aktuálně čerpat. 

Na jaké děti lze ošetřovné dostat

Nárok mají ty OSVČ, které nemohou plnohodnotně vykonávat svoji podnikatelskou činnost z důvodu péče o:

 1. dítě/i, které nemůže/nemohou navštěvovat školu nebo školské zařízení na území ČR z důvodu jejího uzavření na základě usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření, z důvodu nařízení karantény ve škole nebo školském zařízení či ve společně hospodařící domácnosti v souvislosti s šířením infekce COVID-19 a je/jsou mladší 10 let, nebo
 2. předškolní dítě/i, které nemůže/nemohou navštěvovat školské zařízení na území ČR z důvodu nařízení karantény nebo uzavření školského zařízení či ve společně hospodařící domácnosti v souvislosti s šířením infekce COVID-19, nebo
 3. nezaopatřené dítě/i maximálně do věku 26 let, které je/jsou závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, pokud nemůže/nemohou navštěvovat školu podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), z důvodu jejího uzavření na základě mimořádného opatření proti šíření infekce COVID-19 či z důvodu nařízení karantény v zařízení či ve společně hospodařící domácnosti, nebo
 4. osobu/y, která/é z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je/jsou závislá/é na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách, která/é byla/y umístěna/y dočasně do domácí péče z důvodu uzavření zařízení sociální péče, kde jinak pobývá/jí, na základě mimořádného opatření proti šíření infekce COVID-19 či z důvodu nařízení karantény v zařízení či ve společně hospodařící domácnosti.

V případě, že se OSVČ stará o předškolní dítě nebo dítě, které je žákem 1. nebo 2. třídy, může žádat o podporu za měsíc únor 2021 pouze v případě, že dítě nemohlo navštěvovat školské zařízení z důvodu karantény v zařízení či ve společně hospodařící domácnosti (předškolní zařízení a 1. a 2. třídy nebyly uzavřeny vládním opatřením).

O dotaci nelze žádat v případě dobrovolného ponechání dítěte/ošetřované osoby v domácí péči.

Jarní prázdniny se nepočítají

Ošetřovné pro OSVČ činí stejně jako v předchozích měsících 400 Kč za den. O ošetřovné za měsíc únor 2021 není možné žádat za období jarních prázdnin (žadatel vybere období podle okresu, kde je umístěno školské či jiné zařízení).

Ošetřovné nelze kombinovat s kompenzačním bonusem

Přestože v posledních výzvách byl umožněn souběh ošetřovného s kompenzačním bonusem, pro únor a nový kompenzační bonus již tato kombinace neplatí. OSVČ může čerpat jen jednu z těchto podpor, buď kompenzační bonus, nebo ošetřovné. Omezení se nicméně netýká staré verze kompenzačního bonusu podle zákona č. 461/2020 Sb., a tedy 6. bonusového období, které končí 15. února.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).