Hlavní navigace

OSVČ nevedoucí účetnictví pozor, můžete žádat o podporu COVID Nepokryté náklady

17. 5. 2021
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Jak připraví OSVČ vedoucí daňovou evidenci všechny přílohy pro úspěšné vyplnění žádosti o novou dotaci? Může žádat podnikatel, který uplatňuje paušální výdaje?

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo nové dotační programy s cílem pomoci podnikatelům, na něž dopadla omezení v důsledku krizových opatření ze strany vlády kvůli zamezení šíření koronaviru. Jedním z nově nabízených dotačních programů je i program COVID Nepokryté náklady, který poskytuje podporu ve výši 60 % nepokrytých nákladů za rozhodné období 1. ledna až 31. března 2021. Jako srovnávací období si žadatel může zvolit období od 1. ledna do 31. března 2019 nebo totéž období roku 2020. 

Aktuálně je u programu COVID Nepokryté náklady vypsána jedna výzva, a to za rozhodné období 1. ledna až 31. března 2021. Druhá výzva byla schválena 6. května 2021 pro období 1. dubna až 31. května 2021.

K žádosti je ale zapotřebí doložit několik příloh, jako je upravený výkaz zisků a ztráty, výkaz o poklesu obratu, výkaz o přehledu přijatých dotací a další. Jak ale doloží upravený výkaz zisků a ztráty podnikatel, který nevede účetnictví?

Podnikatel vedoucí daňovou evidenci

Podnikající fyzická osoba má několik možností, jak bude evidovat svoje příjmy. Může vést účetnictví, může vést evidenci příjmů a uplatňovat paušální výdaje nebo vést daňovou evidenci. Právní úprava daňové evidence je upravena v zákoně o daních z příjmů. Jedná se o evidenci příjmů a výdajů a majetku a závazků. K základu daně se potom dostáváme z rozdílu mezi příjmy a výdaji. V účetnictví je tomu ale jinak. Hospodářský výsledek vychází z rozdílu mezi výnosy a náklady, kdy není směrodatná úhrada těchto případů, ale náklady a výnosy vstupují do hospodářského výsledku na základě věcné a časové souvislosti.

Jak upravit výkaz zisků a ztrát jako přílohu žádosti?

MPO na svých stránkách zveřejnilo tabulky pro sestavení upraveného výkazu zisků a ztrát, a to zvlášť pro podnikatele vedoucí účetnictví a zvlášť pro podnikatele vedoucí daňovou evidenci. Obecně i v případě vedení účetnictví je zapotřebí výkazy z účetnictví, pro účely podání žádosti v programu, upravit. Do upraveného výkazu se hodnotové údaje vykazují zaokrouhleně matematicky v tisících Kč. Upravený výkaz dále musí být podepsaný statutárním orgánem žadatele a osobou odpovědnou za jeho sestavení, v případě podnikající OSVČ touto osobou. Pokud v upraveném výkazu vznikne ztráta, která bude vyšší než 5 mil. Kč za rozhodné období, musí být upravený výkaz ověřen auditorem. Ztráta se posuzuje dle upraveného výkazu zisků a ztráty, tj. před zohledněním přijatých dotací. Pokud tedy v upraveném výkazu vykáže žadatel ztrátu 7 mil. Kč. a ve výkazu přijatých dotací 3 mil. Kč, výsledná ztráta bude 4 mil. Kč, ale žadatel i přes to musí výkaz nechat ověřit.

Obecná kritéria sestavení výkazu vychází z druhového členění stanoveného ministerstvem financí. Do upraveného výkazu se však zahrnou pouze takové náklady a výnosy, které věcně a časově souvisí s rozhodným obdobím. Za rozhodné období je potom považováno období od 1. ledna do 31. března 2021. Do výkazu se zahrnují pouze daňově uznatelné náklady dle zákona o daních z příjmů. Do upraveného výkazu se dále zahrnují pouze provozní náklady příčinně související s výnosy definovanými níže. Obdržené dotace se nevykazují jako výnosy v upraveném výkazu, ale zahrnují se do přehledu o dotacích.

O tom, jak upravit výkaz zisků a ztrát pro účely podání žádosti, jsme psali již dříve v článku zde.

Jak upravit výkaz zisků a ztrát v případě vedení daňové evidence?

Pokud podnikatel nevede účetnictví, je zapotřebí sestavit upravený výkaz zisků a ztrát na základě informací z daňové evidence žadatele.

Místo výnosů se do upraveného výkazu zahrnují skutečné příjmy z realizované činnosti, a to přijaté v hotovosti nebo na bankovní účet žadatele, a to za zvolené srovnávané (rozhodné) období, přičemž se neuvádí příjmy neovlivňující základ daně nebo například vklady podnikatele a průběžné položky. Do příjmů se ale také započítají přijaté zálohy na budoucí plnění nebo zápočty závazků a pohledávek.

Do výdajů se naopak uvedou jen skutečné výdaje vynaložené v souvislosti s ekonomickou činností, které byly hrazeny hotově nebo na bankovní účet žadatele, případně závazky uhrazené zápočtem. Neuvádí se zde výdaje, které nesouvisí s podnikáním a které nejsou výdaji na dosažení, zajištění a udržení příjmů.

V případě, že podnikatel poskytne zálohy na budoucí plnění, zahrne se taková platba jako výdaj do sledovaného období, pakliže se poskytnutí této zálohy vztahuje k dosažení, zajištění a udržení příjmů. Může se jednat například o poskytnutí zálohy na dodání zboží nebo pravidelná platba zálohy na energie. Platby záloh energií se však nezahrnují v případě, že vede podnikatel účetnictví. Pokud podnikatel vede účetnictví, vychází se ze skutečné reálné spotřeby za rozhodné období.

V případě, že podnikatel poskytne zálohu na takové plnění, které by bylo v případě vedení účetnictví předmětem časového rozlišení, tak se taková záloha nezahrne do výdajů. Jedná se typicky o výdaje v souvislosti s pořízením investičního majetku nebo akontace u finančního leasingu.

Pokud podnikatel vynaložil výdaje na pořízení investičního majetku, na předmět finančního leasingu nebo na tvorbu rezerv, musí se tyto výdaje vyloučit. Do výdajů se tak tyto dostanou jako poměrná část za sledované období.

Poměrnou částí výdajů tedy mohou být odpisy majetku nebo poměrná část splátek finančního leasingu, které by byly v účetnictví časově rozlišeny prostřednictvím účtů časového rozlišení.

Do upraveného výkazu se dále zahrnují osobní náklady na zaměstnance. Do výkazu se uvádí pouze skutečně vynaložené a uhrazené náklady, kdy však tyto úhrady nesmí být vyšší než průměrný měsíční výdaj na tohoto zaměstnance (tuto pracovní pozici) v roce 2019 nebo v roce 2020. Pokud by byly výdaje vyšší než průměrný měsíční výdaj v roce 2019 nebo 2020, musí se ta část, která průměrný výdaj překračuje, vyloučit.

CHtip2

Do výdajů, a tak i upraveného výkazu zisků a ztráty, nemůže podnikatel zahrnout platbu na sociální a zdravotní pojištění za OSVČ. Mezi výdaje se dále nezahrnují splátky půjček. Výdajem jsou pouze úroky z půjček, bankovní poplatky spojené se získáním úvěrů a další.

Jak je to v případě, že uplatňuje podnikatel paušální výdaje?

V případě, že podnikatel uplatňuje výdaje tzv. paušálem, nemůže na základě této evidence o podporu požádat. Na základě evidence příjmů totiž podnikatel není schopen doložit ztrátu za rozhodné období nebo pokles obratu, které jsou součástí příloh žádosti. Pokud by takový podnikatel chtěl žádat o dotaci v tomto programu, musel by doložit skutečné příjmy a výdaje za rozhodné a srovnávací období a dle těchto upravit výkaz zisků a ztrát. Pokud podnikatel není schopen příjmy a výdaje za tato období doložit, nemůže o dotační program požádat.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).