Hlavní navigace

Oznamování záměrů uplatnění slevy na pojistném

8. 11. 2022
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Jelikož slevu na pojistném si na jednoho zaměstnance bude moci uplatnit pouze jeden zaměstnavatel, zavádí se nová evidence záměrů uplatnění slev.

Od 1. února 2023 si mohou zaměstnavatelé (při splnění všech zákonem požadovaných podmínek) uplatnit slevy na pojistném při zaměstnání dotčených skupin zaměstnanců s kratší týdenní pracovní či služební dobou. Musí ale tento záměr oznámit České správě sociálního zabezpečení.

Sleva na pojistném pouze jednou

Za stejného zaměstnance půjde uplatnit slevu na pojistném pouze jednou na jeden kratší pracovní úvazek. Pokud bude mít zaměstnanec několik kratších pracovních (služebních) úvazků u téhož zaměstnavatele, které nepřekročí stanovený rozsah (sjednaná týdenní pracovní či služební doba 8–30 hodin) v kalendářním měsíci, může zaměstnavatel uplatnit slevu jen na jeden z kratších pracovních úvazků.

V případě jednoho zaměstnavatele je situace jednoznačná, podmínky musí být splněny v souhrnu i při více zkrácených úvazcích, ale uplatnit slevu je možné pouze u jednoho z nich. Avšak zaměstnanec může mít více kratších úvazků u různých zaměstnavatelů. Také na tuto situaci novela zákona pamatuje. V ustanovení § 7a odst. 4 zákona o pojistném na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti ve znění účinném od 1. února 2023 se uvádí, že slevu na pojistném lze za kalendářní měsíc poskytnout za téhož zaměstnance pouze jednomu zaměstnavateli.

Slevy na pojistném od února 2023 a okruh dotčených osob Přečtěte si také:

Slevy na pojistném od února 2023 a okruh dotčených osob

Oznámení záměru uplatnit slevu

Sleva na pojistném za zaměstnance náleží zaměstnavateli, jen pokud před uplatněním slevy oznámil České správě sociálního zabezpečení záměr uplatňovat tuto slevu za tohoto zaměstnance. Každý zaměstnavatel je povinen zaslat takový záměr ČSSZ proto, aby se vyloučilo uplatnění slevy na pojistném na stejného zaměstnance více zaměstnavateli.

Sleva nemůže být poskytnuta v případě, kdy již jiný zaměstnavatel oznámil záměr a předpokládá se, že slevu uplatňuje. Pokud tedy zaměstnanec z dotčené skupiny, na kterou lze slevu uplatnit, vykonává více zaměstnání v rámci snížených pracovních úvazků pro více různých zaměstnavatelů, přednost na poskytnutí slevy na pojistném bude mít ten zaměstnavatel, jehož oznámení záměru uplatňovat slevu na pojistném obdržela ČSSZ jako první.

Zaměstnavatel bude oznamovat záměr prostřednictvím ePortálu ČSSZ. Pokud jiný zaměstnavatel oznámil jako první záměr za zaměstnance uplatňovat slevu na pojistném, nelze další záměr uplatnit. Zaměstnavatel bude informován o tom, že jeho oznámení o záměru uplatňovat slevu nebylo přijato. Upřesnila pro server Podnikatel.cz Jitka Drmolová za Českou správu sociálního zabezpečení. Ne ve všech případech se bude postupovat touto cestou. Ještě před odesláním záměru uplatňovat slevu si totiž bude moci zaměstnavatel ověřit, zda již slevu na zaměstnance neuplatnil jiný zaměstnavatel. V takovém případě nemá smysl záměr odesílat.

účto únor klímová

Podrobně k doložení důvodů pro uplatnění slevy na pojistném Přečtěte si také:

Podrobně k doložení důvodů pro uplatnění slevy na pojistném

Lhůty pro oznámení záměru uplatnit slevu

Zákonem jsou rovněž stanoveny lhůty, ve kterých může zaměstnavatel svůj záměr uplatňovat slevu na pojistném oznámit. Oznámením záměru se rozumí okamžik jeho doručení České správě sociálního zabezpečení.

  • Záměr uplatňovat slevu na pojistném za jednotlivého zaměstnance může zaměstnavatel oznámit nejdříve 1 měsíc přede dnem, od kterého bude slevu na pojistném za tohoto zaměstnance uplatňovat, ne však dříve než dnem podání oznámení o nástupu tohoto zaměstnance do zaměstnání podle zákona o nemocenském pojištění. 
  • Záměr uplatňovat slevu na pojistném za jednotlivého zaměstnance zaměstnavatel oznamuje nejpozději ve lhůtě pro podání přehledu podle § 9 odst. 2 zákona o pojistném na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti za kalendářní měsíc, za který slevu na pojistném za tohoto zaměstnance uplatňuje.

Oznámení záměru v praxi

Jestliže zaměstnavatel bude uplatňovat slevu na stávajícího zaměstnance, u kterého budou kupříkladu splněny podmínky pro uplatnění slevy od následujícího měsíce, může svůj záměr oznámit. Příklady oznamování:

  • Stávající zaměstnanec: Zaměstnanec dosáhl věkové hranice pro uplatnění slevy  v průběhu měsíce května 2023 (důvod pro uplatnění slevy – zaměstnanec starší 55 let). Jelikož musí být podmínky splněny po celý kalendářní měsíc za trvání pracovního poměru, zaměstnavatel může oznámit záměr v průběhu května, avšak slevu bude uplatňovat od 1. června 2023 (oznámí 1 měsíc přede dnem, od kterého bude slevu na pojistném uplatňovat). Může tak ale učinit až do konce lhůty pro podání přehledu za měsíc, za který je sleva uplatňována. Posledním termínem je tak 20. červenec 2023 (lhůta pro podání přehledu za měsíc červen).
  • Nový zaměstnanec: Zaměstnavatel přijal v měsíci březnu 2023 do pracovního poměru se zkráceným pracovním úvazkem 25 hodin týdny zdravotně postiženého zaměstnance. Všechny podmínky pro uplatnění slevy na pojistném jsou splněny, zaměstnavatel ale musí nejprve přihlásit zaměstnance k sociálnímu pojištění. Oznámení o nástupu do zaměstnání provede ve lhůtě do 8 dnů ode dne nástupu a následně může oznámit svůj záměr uplatňovat slevu na pojistném.
  • Stávající zaměstnanec k účinnosti novely zákona: Podmínky pro uplatnění slevy budou splněny u stávající zaměstnankyně pracující na kratší úvazek pečující o dítě mladší 10 let věku k datu účinností novely zákona, tj. k 1. únoru 2023. Zaměstnavatel samozřejmě nemusí oznamovat nástup zaměstnankyně (oznámení o nástupu již bylo zasláno při nástupu do zaměstnání), avšak v tomto případě nebude možné oznámit záměr uplatnění slevy před účinností zákona (zde nelze 1 měsíc přede dnem, od kterého bude uplatňována). Záměr se bude oznamovat až od 1. února 2023 s možností uplatnění slevy již za tento měsíc. Nejpozději však do 20. března 2023.

Budou mít zaměstnavatelé o slevy na pojistném zájem?

Co jste se v článku dozvěděli

Může uplatnit slevu na pojistném více zaměstnavatelů?
Sleva nemůže být poskytnuta, pokud již jiný zaměstnavatel oznámil záměr a předpokládá se, že slevu uplatňuje. Jestliže zaměstnanec vykonává více zaměstnání v rámci snížených pracovních úvazků pro více různých zaměstnavatelů, přednost na poskytnutí slevy na pojistném bude mít ten zaměstnavatel, jehož oznámení záměru uplatňovat slevu na pojistném obdržela ČSSZ jako první.
Co je oznámení záměru?
Oznámením záměru se rozumí okamžik jeho doručení České správě sociálního zabezpečení.
Kdy je možné učinit záměr uplatnit slevu?
Záměr uplatňovat slevu na pojistném za jednotlivého zaměstnance může zaměstnavatel oznámit nejdříve 1 měsíc přede dnem, od kterého bude slevu na pojistném za tohoto zaměstnance uplatňovat, ne však dříve než dnem podání oznámení o nástupu tohoto zaměstnance do zaměstnání. Záměr uplatňovat slevu lze oznámit nejpozději ve lhůtě pro podání přehledu o pojistném za kalendářní měsíc, za který slevu na pojistném za tohoto zaměstnance uplatňuje.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).