Hlavní navigace

Penále pro zaměstnance, který u daní nenahlásil změny. Firmy jsou nově z obliga

16. 2. 2015
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed
Je zaveden nový způsob řešení chyb na dani zaviněných zaměstnancem. Musí změny hlásit včas, jinak hrozí podání daňového přiznání a doplatek penále.

Novela daňových zákonů ulehčila situaci zaměstnavatelům. Ti často řešili (a se zavedením nového diferencovaného daňového zvýhodnění budou pravděpodobně řešit mnohem častěji) situace daňových nedoplatků vzniklých nenahlášením či pozdním nahlášením změn zaměstnanci. 

Povinnost zaměstnance hlásit změny 

Zaměstnanec je povinen oznámit svému zaměstnavateli změny, které mají vliv na odvod měsíčních záloh nejpozději poslední den kalendářního měsíce, v němž nastaly. Jedná se o povinnost poplatníka obecně uloženou zákonem o daních z příjmů, která se aplikuje standardně v případech rozhodných pro výpočet zálohy na daň nebo daně. Kupříkladu změny v pobírání důchodu (přechod vyššího stupně invalidity na nižší), změny v životním pojištění (změny v podmínkách pro uplatnění daňových výhod) nebo změny při uplatnění daňového zvýhodnění (změny v uplatnění poplatníků v rámci společně hospodařící domácnosti, ukončení studia vyživované osoby apod). Pokud zaměstnanec svou povinnost nesplní a zaměstnavatel mu bude i nadále v „dobré víře“ slevu nebo daňové zvýhodnění poskytovat, vznikne standardní nedoplatek na dani zaviněný zaměstnancem. Zaměstnavatel jako plátce daně má nově možnost se na zaměstnanci zhojit postupem podle novelizovaného § 38g zákona o daních z příjmů. Podstatné v daném případě je, že odpovědnost nese zaměstnanec a nikoliv zaměstnavatel, vysvětlila pro server Podnikatel.cz mluvčí ministerstva financí Tereza Peprníková

Oznámení plátce o dluhu z viny poplatníka   

Ilustrační obrázek.
Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed

Nový postup, jak vyřešit dluh na dani zaviněný zaměstnancem. 

Zhojením se na zaměstnanci je myšlen zcela nový postup řešení chyb nenahlášením či pozdním nahlášením změn zaměstnancem. Zákonodárci zavedli z důvodu snížení administrativní zátěže zaměstnavatelů a přenesení jejich odpovědnosti při opravě chyb vzniklých zaviněním poplatníka nový tiskopis Oznámení plátce daně podle § 38i odst. 5 písm. b) zákona o daních z příjmů o nevybrání dlužné částky na dani nebo neoprávněně vyplacené částce na daňovém bonusu z viny poplatníka (tiskopis MFin 5554 – vzor č. 1). Jak upřesnila mluvčí Generálního finančního ředitelství Petra Petlachová, poprvé jej lze použít již za zdaňovací období 2014, tj. v roce 2015. Jedná se o zcela nový postup, kterým je možné řešit dlužnou částku na dani nebo neoprávněně vyplacený daňový bonus, pokud nedošlo k dodatečnému sražení (vrácení dlužné částky na daňovém bonusu) na základě dohody s poplatníkem. Plátce (zaměstnavatel) v takovém případě podá oznámení správci daně a zaměstnanec musí dlužnou částku vyrovnat sám podáním daňového přiznání. 

Postup podání oznámení: 

  • Plátce daně podá oznámení finančnímu úřadu vyplněním tiskopisu nejpozději do konce následujícího měsíce po měsíci, v němž chybu zjistil (uvede datum zjištění). V oznámení současně popíše vzniklou chybu a u dlužné částky na dani specifikuje, z jakého titulu vznikl nedoplatek na dani -  zda se jedná o slevu na dani podle….., příp. nezdanitelnou část základu daně podle…, taktéž upřesní chybu na daňovém bonusu, která vznikla z nesprávně poskytnutého daňového zvýhodnění. 
  • Plátce k oznámení přiloží kopii dokladů potřebných k vybrání vzniklého rozdílu za příslušné zdaňovací období (Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti; výpočet daně a daňového zvýhodnění, pokud bylo prováděno roční zúčtování záloh;  mzdový list;  Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění  s vyznačením výsledku ročního zúčtování záloh, pokud bylo provedeno). 
  •  Plátce nečiní žádné opravy Vyúčtování. 
  •  Plátce informuje poplatníka (zaměstnance) o podání oznámení finančnímu úřadu. 
  • Poplatník je povinen podat daňové přiznání a doplatit dlužnou částku (včetně úroku z prodlení). Pokud tak neučiní, bude k tomu vyzván finančním úřadem pod hrozbou příslušných sankcí za nepodané daňové přiznání. 

Jestliže plátce nesplní oznamovací povinnost, neinformuje poplatníka, nebo řádně nedoloží podklady k vybrání dluhu správci daně, odpovídá za vzniklý dluh. Samozřejmě může postupovat i dosavadně zavedeným z jeho pohledu jistě složitějším způsobem, tj. opravit Vyúčtování, uhradit dluh, a poté na základě dohody s poplatníkem srazit tuto částku ze mzdy (včetně případného úroku z prodlení). Oznámení o dluhu z viny poplatníka je možnost, nikoli povinnost. 

Tímto způsobem se budou řešit nedoplatky na dani nebo přeplatky na daňovém bonusu z již uzavřeného období. Případné chyby vzniklé vinou poplatníka v průběhu zdaňovacího období je třeba řešit opravou v jednotlivých měsících. 

školení-leden22-molín

Jak na daň z příjmů?

Přečtěte si daňový speciál, který poradí jak na daň z příjmů věcí krok za krokem.

 

Povinnost podání daňového přiznání 

Současně je do § 38g zákona o daních z příjmů doplněna povinnost poplatníka podat daňové přiznání, pokud jeho plátce oznámil dlužnou částku a předal potřebné doklady. Poplatník musí dlužnou částku včetně úroku z prodlení sám doplatit. Obdobně je od roku 2015 toto ustanovení doplněno o další varianty, kdy poplatník podává povinně daňové přiznání. 

Daňové přiznání podává poplatník, u něhož: 

  • došlo k výplatě pojistného plnění ze soukromého životního pojištění (jiného plnění, které není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy, nebo došlo k předčasnému ukončení pojistné smlouvy soukromého životního pojištění, 
  • došlo v důsledku výše uvedeného k povinnosti zdanit příjem ze závislé činnosti (dodanění příspěvků (benefitů) zaměstnavatele).
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).