Hlavní navigace

Plánujete začít podnikat? Zvažte paušální režim, který vám může ulehčit život

15. 8. 2022
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Od roku 2021 se podnikatelé mohou přihlásit do paušálního režimu. Připomínáme, jaké to přináší výhody, a informujeme o plánovaných změnách.

Přihlášení do paušálního režimu je dobrovolné s tím, že paušální daň je odvod státu zahrnující sociální pojištění, zdravotní pojištění a daň. Podnikatelům se díky ní zjednoduší odvodové povinnosti a sníží se papírování, protože nemusí podávat daňová přiznání ani žádné přehledy pojistného.

Do paušálního režimu se může přihlásit i začínající podnikatel

Paušální daň mohou využít také začínající OSVČ, které předpokládají své roční příjmy do 1 milionu korun. Poplatník, který zahajuje činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti, se stává poplatníkem v paušálním režimu k počátku kalendářního měsíce, ve kterém činnost zahajuje, a oznámení pak musí podat do dne zahájení této činnosti.

Jak se do paušálního režimu přihlásit?

Poplatník se stává při splnění zákonem stanovených podmínek poplatníkem v paušálním režimu k 1. dni rozhodného zdaňovacího období, tedy k 1. lednu daného roku. Lhůta pro podání oznámení je do desátého dne rozhodného zdaňovacího období, tedy období, ve kterém poplatník vstupuje do paušálního režimu, což je obecně do 10. ledna.

Pro vstup do paušálního režimu stačí finančnímu úřadu podat oznámení o vstupu do paušálního režimu. Není nutné zvlášť kontaktovat zdravotní pojišťovnu nebo Českou správu sociálního zabezpečení, protože úřady si informaci samy předají.

Oznámení o vstupu do paušálního režimu lze podat:

  • na tiskopisu vydaném ministerstvem financí,
  • přes aplikaci na stránkách finanční správy,
  • na tiskovém výstupu z počítačové tiskárny, který má údaje, obsah a uspořádání údajů shodné s tiskopisem ministerstva financí, nebo
  • datovou zprávou s využitím dálkového přístupu ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně učiněnou elektronicky způsoby podle daňového řádu.

Pokud bude OSVČ plnit podmínky pro paušální daň i v dalších letech, oznámení už znovu podávat nemusí.

Komu se paušální daň vyplatí a jaké má výhody?

Jak dříve spočítal server Podnikatel.cz, paušální daň se výrazně vyplatí především OSVČ se 40% paušálem, které nevyužívají žádné slevy či zvýhodnění na dani a mají vysoké příjmy. Naopak OSVČ s 80% paušálem vždy na paušálním odvodu přímo prodělají (samozřejmě ale mohou ušetřit díky úspoře administrativních nákladů). U 60% paušálu pak záleží na výši příjmů a slevách a zvýhodněních, která poplatník uplatňuje. Záleží pak i na tom, zda může třeba daňové zvýhodnění místo OSVČ využít jeho/její manželka/manžel.

Obecně se paušální daň vyplatí tomu, kdo si sečte všechny roční náklady na daň z příjmů, zdravotní pojištění a sociální pojištění a vydělí dvanácti a částka bude vyšší než paušální daň, která je v roce 2022 ve výši 5994 Kč měsíčně. K hlavním výhodám paušální daně patří výše zmíněné snadnější odesílání odvodů a především snížení byrokracie díky tomu, že odpadají povinnosti spojené s daňovým přiznáním a podáváním přehledů.

Kdo se může přihlásit k paušální dani?

Paušální daň mohou využít OSVČ, které:

  • mají příjmy do 1 milionu korun.
  • nejsou plátci DPH (nárok nemají ani dobrovolní plátci DPH) i ty, které mají registrační povinnost k DPH, s výjimkou registrační povinnosti identifikované osoby.
  • nejsou dlužníkem, vůči kterému bylo zahájeno insolvenční řízení.
  • nejsou ani společníkem veřejné obchodní společnosti ani komplementářem komanditní společnosti a nesmí vykonávat činnost, ze které plynou příjmy ze závislé činnosti, s výjimkou příjmů, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně.
  • pracují na dohody, mají nárok jen tehdy, pokud je dohoda o pracovní činnosti s odměnou do 3500 Kč a dohoda o provedení práce do 10 tisíc Kč měsíčně.

Jak je to u paušální daně s ostatními příjmy?

Příjmy z nájmu podle § 9 a ostatní příjmy podle § 10 nejsou překážkou pro vstup do paušálního režimu, protože za předcházející zdaňovací období se posuzují jen příjmy ze samostatné činnosti podle § 7, jejichž výše nesmí přesáhnout 1 mil. Kč.

Výše příjmů podle § 9 a 10 je však posuzována za dané zdaňovací období, kdy poplatník platí daň v paušální výši. Tyto příjmy přitom v souhrnu nesmí přesáhnout limit 15 000 Kč za dané zdaňovací období, jinak musí poplatník podat daňové přiznání a v něm vyčíslit svou daň.

Příjmy podle § 9 a 10 se nicméně nezapočítávají do limitu 1 milionu korun stanoveného pro příjmy podle § 7.

Jak se platí paušální daň a v jaké výši?

Paušální daň je splatná vždy do 20. dne příslušného kalendářního měsíce s tím, že výjimkou je lednová záloha, kterou je možné zaplatit až v průběhu února. Paušální daň se platí na účet místně příslušného finančního úřadu s předčíslím bankovního účtu 2866, číslem matriky finančního úřadu a kódem banky 0710 (kód ČNB).
V letošním roce je výše paušální daně 5994 korun, přičemž 3267 Kč činí sociální pojištění, 2627 Kč zdravotní pojištění a 100 Kč je daň z příjmů. Obecně se paušální odvod skládá z minimální částky zdravotního pojistného, 1,15násobku minima sociálního pojistného a daně ve výši 100 korun s tím, že se tato částka každý rok mění v souvislosti se zvyšováním minimálních hodnot odvodů zdravotního a důchodového pojištění pro OSVČ.

Pokud podnikatelé nezaplatí nebo pozdě uhradí paušální zálohy, postupuje se podle daňového řádu. Může zde vzniknout nedoplatek a s ním související úrok z prodlení. Správce daně sice nemůže stanovit zálohy jinak nebo je prominout, bude ale platit institut posečkání úhrady paušální zálohy nebo rozložení její úhrady na splátky.

Jaké se chystají změny u paušální daně?

Jak jsme psali, vláda v červnu schválila daňový balíček, který s účinností od 1. ledna 2023 přináší spoustu změn a některé z nich se týkají právě paušálního režimu. Zvýší se například hranice příjmů ze samostatné činnosti pro vstup do paušálního režimu daně, a to na 2 miliony korun. Kvůli širokému rozpětí příjmů paušalistů nebude měsíční paušální záloha pro všechny OSVČ ve stejné výši, jako je nyní, ale zavedou se 3 pásma odvozená od výše a charakteru příjmů poplatníka.

První pásmo, které je nyní ve výši 5994 Kč, se bude týkat především OSVČ s příjmy do 1 milionu Kč. Do druhého pásma se bude moci přihlásit poplatník, jehož příjmy ze samostatné činnosti nepřesáhly v předcházejícím zdaňovacím období 1,5 mil. Kč, a to bez ohledu na to, z jaké samostatné činnosti pocházejí. Ten bude platit paušální daň ve výši 16 000 korun a OSVČ ve třetím pásmu pak 26 tisíc Kč. Do tohoto režimu budou moci vstoupit všichni poplatníci, kteří splní podmínky vstupu do paušálního režimu, tedy jejichž příjmy ze samostatné činnosti nepřesáhly 2 mil. Kč.