Hlavní navigace

Plánujete založit živnost? Zopakujte si jejich základní typy a podmínky

22. 7. 2021
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Živnost může provozovat fyzická i právnická osoba, když splní určité podmínky a nemá překážky v provozování živnosti. Živnosti se dělí na ohlašovací a koncesované.

Pod ohlašovací živnosti patří řemeslné, vázané a volné živnosti a u řemeslných a vázaných živností je potřeba prokázat a doložit odbornou způsobilost. Koncesované živnosti jsou podmíněny udělením oprávnění (koncese) a podléhají regulaci ze strany státu. Podání ohlášení živnosti je možné provést u jakéhokoli obecního živnostenského úřadu v České republice. 

Povinnosti živnostníka

Živnostník musí splnit několik povinností definovaných v paragrafu 31 živnostenského zákona (Předpis č. 455/1991 Sb.). Pokud provozuje živnost prostřednictvím odpovědného zástupce, je povinen zajistit jeho účast při provozování živnosti v potřebném rozsahu. Také je například podnikatel povinen viditelně označit obchodní firmou, popřípadě názvem, nebo jménem a příjmením a identifikačním číslem osoby, bylo-li přiděleno, objekt, v němž má sídlo, liší-li se od bydliště. Podnikatel musí kontrolnímu orgánu na jeho žádost a v jím stanovené lhůtě prokázat způsob nabytí prodávaného zboží nebo materiálu používaného k poskytování služeb. 

Dále je například podnikatel povinen zajistit, aby v provozovně určené pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům byla v prodejní nebo provozní době určené pro styk se spotřebiteli přítomna osoba splňující podmínku znalosti českého jazyka nebo slovenského jazyka. Pokud má živnostenský úřad pochybnosti, může zkoumat splnění této podmínky pohovorem, při kterém posuzuje, zda je tato osoba schopna plynně a jazykově správně reagovat na otázky vztahující se k běžným situacím denního života a podnikání a zda umí ústně sdělit obsah textu z denního tisku. 

Podnikatel také odpovídá za to, že jeho zaměstnanci prokázali splnění podmínky bezúhonnosti, pokud tento zákon nebo zvláštní právní předpis podmínku bezúhonnosti zaměstnanců vyžaduje. A za to, že jeho zaměstnanci splňují způsobilost pro výkon povolání stanovenou zvláštními právními předpisy, znalost bezpečnostních předpisů a předpisů upravujících ochranu veřejného zdraví. Vyžaduje-li to povaha práce nebo jiné činnosti, odpovídá i za to, že se zaměstnanci opakovaně účastní prohlídek podle zvláštních právních předpisů. 

Volná živnost 

Živnost volná se dělí na 80 oborů, které jsou vypsány v příloze č. 4 živnostenského zákona. Živnostník může zároveň vykonávat několik oborů najednou. Pro výkon této živnosti není zapotřebí odborná nebo jiná způsobilost, podnikatel jen musí úřadu nahlásit, jaký obor bude vykonávat. Jak jsme psali, s výběrem může podnikateli pomoci pracovník úřadu. Když se jde ohlásit, musí mít s sebou platný průkaz totožnosti, hotovost nebo platební kartu k zaplacení správního poplatku. Ten činí 1000 korun za ohlášení či žádost o koncesi při vstupu do podnikání a 500 korun při dalších ohlášeních či žádostech. 

Vázaná živnost

Vázané živnosti jsou uvedeny v příloze č. 2 živnostenského zákona a může se jednat například o „Projektovou činnost ve výstavbě, Masérské, rekondiční a regenerační služby, Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady, Péče o dítě do tří let věku v denním režimu a další činnosti“. Podnikatel v tomto případě musí kromě všeobecných podmínek splňovat pro provozování živnosti vázané zvláštní podmínky – odbornou způsobilost. Ta se u každé vázané živnosti dokazuje jinak a všechny potřebné doklady a nároky jsou uvedeny v dané příloze. 

Příklad: U živnosti „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“, pokud ohlašovatel nesplňuje příslušné vzdělání, musí ustanovit odpovědného zástupce. U této vázané živnosti samotnou praxí nelze nahradit dosažené vzdělání. Jako např. u řemeslných živností, kdy po 6 letech podnikání splníte praxi a nemusíte mít již dále odpovědného zástupce.

Řemeslná živnost 

Pro provozování řemeslné živnosti musí podnikatel prokázat splnění zvláštních podmínek provozování živnosti a doložit tak doklady prokazující odbornou či jinou způsobilost. Mezi tyto živnosti patří například zednictví, zámečnictví, truhlářství nebo kosmetické služby. Prokázání odborné způsobilosti je popsáno v ustanovení § 21 živnostenského zákona. Jedná se především o předložení dokladů o ukončení středního vzdělání s výučním listem nebo maturitní zkouškou v oboru nebo příbuzném oboru živnosti, případně ukončením vyššího nebo vysokoškolského vzdělání v příslušné nebo příbuzné oblasti studijních programů nebo oborů. U příbuzných oborů je navíc vyžadováno doložení dokladu o vykonání roční praxe. 

Další možností, jak dokladovat svou odbornost, je předložení dokladů o získání profesní kvalifikace nebo rekvalifikace společně s dokladem o vykonané roční praxi. Jak v našem článku doplnila Andrea Vojkovská, tisková mluvčí z Magistrátu města Ostrava, prokázat splnění podmínky odborné způsobilosti lze také samostatným výkonem praxe. Vyžaduje se pak předložení dokladu o šestileté praxi v oboru nebo příbuzném oboru živnosti. 

Příklad: Pro řemeslnou živnost „Pekařství, cukrářství“ je odbornost stanovena: předložením výučního listu v oboru (např. „cukrář“, „pekař“, „pečivář“ ad.) nebo výučního listu v oboru příbuzném (např. „cukrovinkář“, „kuchař“, „potravinářská technologie“ ad.) + 1 rok praxe v oboru nebo další variantou je prokázání 6 let praxe v těchto oborech (bez dokladování vzdělání).

Koncesované živnosti

U koncesovaných živností je také nutné prokázat odbornou způsobilost, která je upravena zvláštními právními předpisy v příloze 3 živnostenského zákona a živnostenským oprávněním pro výkon těchto živností je tzv. koncese. Toto státní povolení k provozování živnosti se vyžaduje jen v případech vymezených živnostenským zákonem a mezi takové živnosti patří ostraha majetku osob, provádění pyrotechnického průzkumu, provozování střelnic a výuka a výcvik ve střelbě se zbraní nebo silniční motorová doprava a další činnosti. V příloze č. 3 k živnostenskému zákonu jsou uvedeny požadované odborné a jiné zvláštní způsobilosti, případně orgánu státní správy, který se k žádosti o koncesi vyjadřuje. 

Pokud je vyžadováno k žádosti o koncesi vyjádření orgánu státní správy, je třeba počítat s tím, že lhůta k vydání koncese může být až 60 dnů i více. Jaroslava Růžková, vedoucí oddělení registrace z Obecního živnostenského úřadu Magistrátu města Pardubic, také upozorňuje, že je nutné, aby žadatel v žádosti uvedl údaje a doložil doklady stanovené nejen živnostenským zákonem, ale i zvláštními předpisy, neboť jsou nezbytné k zaujetí stanoviska příslušného orgánu státní správy. 

V případě, že osoba splňuje veškeré požadavky a koncese je jí udělena, živnostenský úřad do 5 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese provede zápis do živnostenského rejstříku a podnikateli o tomto vydá výpis. Právo provozovat koncesovanou živnost pak vzniká až dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese, proto by měla být podnikatelem podána žádost o koncesi s časovým předstihem, aby mohl zahájit provozování živnosti v plánovaném termínu.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).