Hlavní navigace

Plánují se velké změny u sociálního pojištění OSVČ, týkají se hlavně záloh

28. 4. 2016
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed
Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo novelu, která přináší malou revoluci v sociálním pojištění OSVČ. Změny se týkají především záloh na pojistném.

Změní se splatnost záloh na sociální pojištění OSVČ, jejich výše se bude taxativně odvíjet od předchozího roku a OSVČ vedlejší budou moct požádat o prominutí záloh. To jsou jedny z novinek, které přichystalo ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV).

Zálohy se budou platit ten samý měsíc

Ilustrační obrázek.
Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed

Ilustrační obrázek.

MPSV poslalo do připomínkového řízení návrh novely, která mění zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Podle předkladatelů zákona je jeho účelem především zjednodušit placení pojistného na nemocenské a důchodové pojištění OSVČ a provést dílčí úpravy podle poznatků praxe v zákoně o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, zákoně o důchodovém pojištění a zákoně o nemocenském pojištění.

Změny v oblasti důchodového pojištění se týkají především placení záloh. Aktuálně je splatnost záloh do 20. dne následujícího měsíce. Zálohy za leden 2016 tak například byly splatné do 20. února 2016. Nově by se zálohy měly platit na měsíc, za který se platí. Splatnost má být ovšem až do konce měsíce. Zálohy za leden by tak byly splatné do konce ledna.

Začínající OSVČ by pak měly na úhradu první zálohy čas ode dne, kdy se přihlásily k důchodovému pojištění či kdy začaly podnikat, až do konce následujícího kalendářního měsíce. Kdo tedy začne podnikat v lednu, bude muset zálohu za leden uhradit do konce února. Výjimku tvoří jen prosinec. Pokud OSVČ zahájí samostatnou výdělečnou činnost v prosinci nebo se v prosinci přihlásí k účasti na důchodovém pojištění, není povinna platit zálohu na pojistné za tento měsíc.

Zálohy půjde beztrestně platit jako doposud

Podle MPSV bude tato úprava pro OSVČ logičtější než aktuální stav. Navíc již na začátku roku a nikoliv až v únoru mohou OSVČ obdržet od okresní správy sociálního zabezpečení inventuru pohledávek včetně úhrnu zaplacených záloh na pojistné za předchozí rok, kterou využívají při vyplňování přehledu o příjmech a výdajích. Zároveň bude umožněno doplatit dlužné pojistné a dlužnou zálohu v měsíci bezprostředně následujícím po měsíci splatnosti bez sankce, ale pouze v minimální výši (bez možnosti určovat si jejich výši). Vedle nově zákonem upravené splatnosti pojistného bude OSVČ i nadále umožněno platit pojistné a zálohy, tak jako dosud, tj. i za předchozí kalendářní měsíc, aniž by vzniklo penále, upřesňuje se ve zprávě RIA k zákonu.

S tím se pojí i další změna. Minimální výše měsíčního vyměřovacího základu pro zálohy na pojistné na důchodové pojištění se odvozuje od výše ročního vyměřovacího základu uvedené na posledním přehledu o příjmech a výdajích. Nová výše pojistného a záloh platí od kalendářního měsíce, v němž byl podán přehled. Podle navrhované úpravy dochází k posunu tak, že nová výše zálohy na pojistné se stanoví od měsíce následujícího po měsíci, v němž byl přehled podán, takže OSVČ budou mít více času na zařízení platby zálohy na pojistné v nové výši. V návaznosti na to se stanoví, dokdy se platí záloha na pojistné v této nové výši, tj. naposledy za kalendářní měsíc, v němž byl podán přehled. Jestliže tedy podáte přehled v dubnu, novou zálohu budete platit až za květen.

Výši záloh si již neurčíte

Navrhované změny se dále dotknou stanovení výše záloh na pojistné z měsíčního vyměřovacího základu. Nyní si výši záloh na pojistné určuje sama OSVČ, přičemž nejvýše jde o částku ve výši jedné dvanáctiny maximálního vyměřovacího základu. OSVČ, která již podnikala v předcházejícím kalendářním roce, činí výše měsíčního vyměřovacího základu nejméně 50 % z částky rovnající se průměru, který z daňového základu podle § 5b odst. 1 za tento rok připadá na jeden kalendářní měsíc, v němž aspoň po část tohoto měsíce byla vykonávána samostatná výdělečná činnost, s tím, že pokud by výše takto stanoveného měsíčního vyměřovacího základu přesáhla částku ve výši jedné dvanáctiny maximálního vyměřovacího základu, činí měsíční vyměřovací základ tuto částku.

Novela však počítá s tím, že se zálohy budou taxativně odvíjet od posledního vyměřovacího základu pro pojistné uvedeného na přehledu s tím, že bude zachována absolutní minimální výše zálohy v pevné částce diferencované podle charakteru samostatné výdělečné činnosti (tj. podle toho, zda se jedná o hlavní nebo vedlejší samostatnou výdělečnou činnost). Výši záloh tedy nepůjde libovolně měnit. Zároveň ovšem MPSV navrhuje zrušit omezení pro určování maximální výše měsíčního vyměřovacího základu pro zálohy na pojistné na důchodové pojištění.

OSVČ hlavní si už zálohy nesníží

Další novinky se mají týkat snížení a odpuštění záloh. Nyní je možné, aby na základě žádosti OSVČ příslušná OSSZ snížila měsíční vyměřovací základ, pokud OSVČ prokázala aspoň třetinový pokles svých příjmů ze samostatné výdělečné činnosti.

Podle návrhu novely bude moci OSSZ v případě výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti prominout placení záloh na pojistné, pokud lze předpokládat, že v důsledku tohoto poklesu příjmů nevznikne OSVČ vůbec účast na důchodovém pojištění. OSVČ hlavní ovšem budou mít smůlu. V současnosti přitom platí, že o snížení záloh mohou požádat všechny OSVČ.

Zálohy do budoucna se nebudou muset hlásit

I nadále má platit, že OSVČ může platit v kalendářním roce zálohy na pojistné na delší než měsíční období. Zatímco v současnosti to však musí příslušné OSSZ oznámit dopředu, nově již nebude muset. Úhrn záloh na pojistné zaplacených podle věty první však nemůže být nižší, než by činil úhrn záloh na pojistné vypočtený z měsíčních vyměřovacích základů stanovených podle § 14 odst. 2 až 5, které připadají na období, za které se zálohy na pojistné do budoucna platí.

U OSVČ, která zaplatí zálohu vyšší, než činí její minimální výše zálohy, se použije tento „přeplatek“ na úhradu splatných závazků a poté na úhradu záloh, které nebyly zaplaceny ve lhůtě splatnosti. Zálohy zaplacené do konce kalendářního roku se po uplynutí tohoto roku považují za zálohy, nelze z nich již hradit splatné závazky.

školení účto - duben - archivace

Hlavní navrhované změny v oblasti důchodového pojištění OSVČ

  • změnit splatnost záloh na pojistné na důchodové pojištění (včetně příspěvku na státní politiku zaměstnanosti) a pojistného na nemocenské pojištění na měsíc, za který se platí,
  • umožnit OSVČ, která vykonává vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, na základě její žádosti prominutí placení záloh na důchodové pojištění,
  • tolerovat nepatrné zpoždění při platbě zálohy na pojistné na důchodové pojištění, tj. že penále se nebude platit v případě, kdy záloha bude zaplacena do konce měsíce následujícího po měsíci, za který se platí,
  • zrušit omezení pro určování maximální výše měsíčního vyměřovacího základu pro zálohy na pojistné na důchodové pojištění,
  • zrušení povinnosti OSVČ oznamovat okresní správě sociálního zabezpečení placení záloh na důchodové pojištění do budoucna,
  • zjednodušení a zpřehlednění placení záloh na pojistné na důchodové pojištění.

Co se týče účinnosti zákona, nedojde k ní dříve než v roce 2018. Zákon se nyní nachází v připomínkovém řízení.

Přehled navrhovaných změn v oblasti nemocenského pojištění přineseme za týden.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).