Hlavní navigace

Plátci DPH měli do konce února nahlásit své bankovní účty, udělali to?

11. 3. 2013
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: www.SXC.hu
Přechodné opatření k novele zákona o DPH, kdy byli všichni dosavadní plátci povinni nahlásit svá čísla účtů, skončilo. A co když bankovní účty nenahlásili?

Novela zákona o dani z přidané hodnoty zavedla od roku 2013 jako povinný registrační údaj plátců DPH uvedení čísel všech svých bankovních účtů. Kdo to nestihl ve stanoveném termínu, měl by tak neprodleně učinit. I tady platí osvědčené pravidlo – lepší později, než vůbec.

Účty měly být nahlášeny do konce února

V souladu s § 96 zákona o DPH musí osoba povinná k dani od roku 2013 uvádět v přihlášce k registraci čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, pokud jsou používány pro ekonomickou činnost. Na základě přechodných opatření k novele zákona měli tyto účty nahlásit i dosavadní plátci DPH. A to do dvou měsíců od účinnosti novely, tedy nejpozději 28. února 2013. V případě, že svou povinnost řádně nesplnili, správce daně zapíše všechny účty, které byly uvedeny v původní přihlášce k registraci.

Generální finanční ředitelství vydalo na základě množství dotazů veřejnosti k této povinnosti upřesnění, včetně vysvětlení postupu k registraci. Informace se týká stávajících plátců DPH, tedy těch, kteří byli plátci k 31. prosinci 2012.

Ustanovení § 96 zákona o DPH zakotvuje plátcům DPH:

  1. Povinnost sdělit správci daně čísla všech svých bankovních účtů používaných pro jejich ekonomickou činnost.
  2. Oprávnění (nikoli tedy povinnost) určit, který z takto povinně oznamovaných účtů bude zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, tj. jako údaj v Registru plátců DPH.

Určení účtu k zveřejnění

Každý plátce měl do stanoveného termínu nahlásit všechny své podnikatelské bankovní účty, ale mohl také určit, zda některý z nich (případně všechny) chce zveřejnit. To měl učinit formulářem „Oznámení o změně registračních údajů / Žádost o zrušení registrace“ položkou nazvanou: „účet určený ke zveřejnění v Registru plátců DPH a identifikovaných osob“, kde vyplnil „ano“ (v případě, že zveřejnit daný účet nechce, uvedl „ne“).

Ilustrační obrázek
Autor: www.SXC.hu

Zveřejnění účtu má význam pro účty, které plátce používá k příjímání úhrad. 

Toto oprávnění k zveřejnění účtu souvisí s nově zavedeným zákonným ručením pro případ, že by příjemce plnění (plátcův odběratel) uhradil plátci za zdanitelné plnění na jiný než zveřejněný účet plátce (dodavatele). Zjednodušeně řečeno, pokud mu někdo zaplatí na jiný než zveřejněný účet, bude odběratel ručit za odvod DPH. Generální finanční ředitelství upozornilo, že se toto ručení vztahuje pouze na platby spojené s uskutečněním zdanitelného plnění, v žádném případě se nepoužije a nijak nesouvisí s platbami za plnění, které je od DPH osvobozeno atd.

Zveřejnění účtu má tedy význam pouze pro účty, které plátce používá k příjímání úhrad za jím uskutečněná zdanitelná plnění. Nemá význam zveřejňovat jiné účty, jež využívá pro jiné platby, například pro platby mezi středisky, termínované účty apod. Rovněž je zbytečné zveřejňovat zahraniční bankovní účty. Zveřejnění zahraničního účtu totiž nezabraňuje vzniku ručení při úhradě na tento zahraniční účet plátce. Jedná se o samostatný případ ručení, upravený ustanovením § 109 odst. 2 písm. b zákona o DPH, vysvětluje generální finanční ředitelství. V materiálu se dále uvádí, že příjemce plnění, který poskytovateli uhradil za zdanitelné plnění na účet vedený mimo tuzemsko, ručí za daň, bez ohledu na skutečnost, zda šlo o účet zveřejněný v registru plátců či nikoli.

Přestože tedy jsou situace, kdy zveřejňování účtů není nutné, jejich oznámení se plátce nevyhne. Jeho povinností je oznámit všechny k ekonomické činnosti používané účty, kterých je majitelem (tj. uvést čísla „všech svých účtů“). Z těch dále vybere, který má být zveřejněn. Samozřejmě musí být majitelem takového účtu. To si správce daně může snadno ověřit. 

 

Zveřejnění účtů v registru plátců DPH 

Správce daně začne účty zveřejňovat v databázi „Registr plátců DPH“, a to od 1. dubna 2013. Uplatnit institut automatického ručení za daň bude možné až po tomto datu, tj. v okamžiku, kdy bude možné zveřejněné účty dálkově ověřit. Odběratel dále ručí za odvod DPH v případech, kdy dodavatel bude tzv. nespolehlivým plátcem. Jak vysvětlil Petr Toman, vedoucí oddělení nepřímých daní společnosti KPMG, smyslem nového pravidla je zvýšit důraz na ověřování věrohodnosti dodavatelů z hlediska plnění jejich daňových povinností. 

Raději pozdě, než nikdy

Zajímalo nás, zda oznamovací povinnost splnili všichni dosavadní plátci a zda případně mohou své opomenutí napravit. Jak nám sdělila tisková mluvčí generálního finančního ředitelství, v současné době není možné přesně kvantifikovat, kolik plátců svoji povinnost nahlášení účtů splnilo. Vše se zpracovává postupně a z hlediska evidence nesledujeme tato podání jako zcela samostatný typ písemnosti, upřesnila Petra Homolová. Dodala, že pokud plátce z jakéhokoli důvodu nestihl zaslat dotčené oznámení k účtům včas, nastoupí zde zákonná fikce. Ze zákona se má za to, že plátce určil ke zveřejnění všechny své účty, které správce daně u toho plátce eviduje v rámci registrační povinnosti. Tyto účty pak správce daně 1. dubna 2013 zveřejní (jestliže jde skutečně o účty patřící plátci).

Uvedené řešení ale předpokládá, že bankovní účet pro ekonomickou činnost byl v minulosti při registračním řízení správci daně sdělen. Nadto nijak nezbavuje plátce odpovědnosti za splnění povinnosti oznámit všechny své účty používané k ekonomické činnosti, potažmo oznámení změn v tomto registračním údaji. Splnění povinnosti v návaznosti na aktivní využití oprávnění určit své účty ke zveřejnění je nesporně cestou minimalizace eventuálních možných problémů s ručením. Z tohoto pohledu je vhodné ke splnění povinnosti přistoupit, doporučuje mluvčí Petra Homolová. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).