Hlavní navigace

Plátci DPH, ručíte za dodavatelem nezaplacenou daň

7. 4. 2011
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: 258398
Novela zákona přinesla plátcům ručení za nezaplacenou daň. Tento institut je zřejmě přinutí k důslednějšímu výběru dodavatelů. Pokud očekávají potíže, mohou daň rovnou uhradit finančnímu úřadu. Vyhnou se tak nemilým dopadům ručitelského závazku.

Novela zákona o DPH zavedla od 1. dubna 2011 zcela nový institut ručení za nezaplacenou daň. Cílem zavedení tohoto ustanovení je podpora činnosti správců daně v boji proti daňovým únikům. Prakticky jde o ručení odběratele za daň nezaplacenou plátcem – poskytovatelem zdanitelného plnění. Novela přinesla řadu dalších změn. Bohužel většina z nich se promítne spíše v neprospěch daňového poplatníka. Čtěte více: Velká novela zákona o DPH odstartovala

Co je institut ručení za nezaplacenou daň?

Zjednodušeně se jedná o ručení odběratele (plátce DPH, příjemce zdanitelného plnění) za daň ze zdanitelného plnění uskutečněného v tuzemsku, která nebyla záměrně odvedena dodavatelem (plátcem DPH, poskytovatelem zdanitelného plnění). Jedná se tedy pouze o tuzemské plátce. Čtěte rozcestník ke změnám DPH

Předmětem ručení je závazek zajištěný zákonným ručením, a to ručením podle § 109 zákona o DPH za konkrétní zdanitelné plnění mezi plátci DPH v tuzemsku.

Povinným subjektem (ručitelem) je tedy odběratel – plátce DPH, který přijal plnění od jiného plátce, který záměrně neuhradil DPH. Musí být ale zároveň splněna některá z podmínek stanovených zákonem:

 • § 109 odst. 1 zákona o DPH (tzv. znalostní test) – odběratel vědět měl a mohl, že:
  • daň nebude dodavatelem úmyslně zaplacena
  • dodavatel se úmyslně dostane do platební neschopnosti
  • dojde ke zkrácení daně nebo vylákání daňové výhody
 • § 109 odst. 2 zákona o DPH – odběratel vědět měl a mohl, že úplata za zdanitelné plnění je bez ekonomického opodstatnění zcela zjevně odchylná od obvyklé ceny.

Při stanovení ceny obvyklé se postupuje podle zákona o oceňování majetku. Jedná se o cenu, která by byla dosažena při prodejích stejného či obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby, a to v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni uskutečnění plnění. Samozřejmě se berou v potaz individuální okolnosti trhu např. stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit, omezení hospodářské soutěže v daném odvětví, ale také ekonomická či kapitálová závislost prodávajících. Čtěte také: Pronajmout majetek podnikajícím příbuzným lze za cenu obvyklou

Pro splnění podmínek postačí i nevědomost

Nejasné bude prokazování skutečnosti, že odběratel „vědět měl a mohl“. Podle některých odborníků nebude nedostatek informací možno uplatnit jako omluvitelný důvod pro nevynaložení péče řádného hospodáře, tj. že vědět měl nebo vědět mohl. V případě sporu pak důkazní břemeno nese, jak jinak, daňový subjekt. Čtěte také: Strach má velké oči, vyšší DPH podnikatele nezruinuje

Novela zákona ovšem umožňuje odběrateli rovnou dobrovolně zaplatit DPH na účet finančního úřadu. Finančákům odběratel jednoduše oznámí identifikaci zdanitelného plnění a dodavatele. V případě, že dodavatel nakonec daň uhradí v řádném termínu, vzniká odběrateli vratitelný přeplatek na dani. Tento postup sice do jisté míry zabezpečí odběratele před rizikem, že bude muset DPH hradit dvakrát (jednou dodavateli a podruhé finančnímu úřadu), nezabrání však negativnímu dopadu tohoto institutu na cash-flow a na vzájemnou důvěru mezi dodavatelem a odběratelem, upozorňuje Gabriela Magsumová, daňová poradkyně ze společnosti APOGEO.

Jak platit daň za dodavatele?

Příjemce plnění, který dosud nebyl vyzván k úhradě jako ručitel, může daň uhradit za poskytovatele. Lze se tak vyhnout dopadům ze vzniku ručitelského závazku, tj. že bude daň platit dvakrát (dodavateli při úhradě faktury a následně finančnímu úřadu, pokud dodavatel daň neodvede). Platí se na osobní depozitní účet vedený u místně příslušného správce daně poskytovatele zdanitelného plnění. Čtěte také: Jak se vyhnout penále aneb placení daní

Primární je tedy směřování platby na správný účet. Platba musí mít vždy předčíslí 8003, matriku finančního úřadu a kód banky 0710. Matriky finančních úřadů jsou uvedeny na internetových stránkách České daňové správy v nabídce Placení daní.

Příklady správného označení účtů ve tvaru předčíslí-matrika/kód banky:

 • 80039–7629311/0710 – depozitní účet Finančního úřadu v Plzni,
 • 80039–7625011/0710 – depozitní účet Finančního úřadu pro Prahu 1.

Úhrada příjemcem za poskytovatele musí být dále řádně identifikována. V § 109a odst. 2 zákona o DPH jsou stanoveny údaje, které mají být pro správnou identifikaci uvedeny:

 1. identifikace poskytovatele zdanitelného plnění,
 2. daň, na kterou je úhrada určena,
 3. identifikaci příjemce zdanitelného plnění,
 4. den uskutečnění zdanitelného plnění nebo den přijetí úplaty poskytovatelem zdanitelného plnění.

Příjemce zdanitelného plnění uvede při bezhotovostním platebním styku na příkaze k úhradě nebo při hotovostní platbě přes Českou poštu na poštovní poukázce a následující údaje:

 • účet příjemce platby (ve prospěch účtu) = účet správce daně poskytovatele zdanitelného plnění s předčíslím 80039 – dle výše uvedeného vzoru
 • variabilní symbol = kmenová část DIČ (daňové identifikační číslo) poskytovatele zdanitelného plnění (tj. identifikační číslo, rodné číslo nebo vlastní identifikátor přidělený správcem daně)
 • specifický symbol = kmenová část (svého) DIČ příjemce zdanitelného plnění

Ve zprávě pro příjemce uvede:

 • den uskutečnění zdanitelného plnění ve tvaru: DD/MM/RRRR−P,
 • nebo den přijetí úplaty ve tvaru: DD/MM/RRRR−U.

Konstantní symbol při bezhotovostní platbě 1148 nebo 1149 při hotovostní platbě.

Doplněk České daňové správy k použití úhrady

Jak informovala Česká daňová správa, z osobního depozitního účtu poskytovatele se příjemcem provedená úhrada vždy převede na osobní daňový účet DPH poskytovatele. A to ke dni splatnosti daně za zdaňovací období, do kterého spadá platbou dotčené zdanitelné plnění. Platí to i v případě, že k úhradě došlo v den popř. před splatností této daně.

školení červen 22 - tip do článku

Jestliže byla úhrada učiněna na osobní depozitní účet poskytovatele zdanitelného plnění později, než vznikla jeho daňová povinnost, převede se úhrada na osobní daňový účet ke dni platby na osobním depozitním účtu. Úhrada provedená příjemcem plnění se převede na osobní daňový účet poskytovatele i v případě, že daň z dotčeného zdanitelného plnění byla již zcela nebo částečně uhrazena (typicky např. v případě, že by tuto daňovou povinnost pokryly odpočty daně na vstupu). Převedená částka se pak použije jako běžná úhrada daně (DPH) na osobním daňovém účtu poskytovatele. Případně vzniklý přeplatek na osobním daňovém účtu poskytovatele zdanitelného plnění (na základě testu vratitelnosti podle daňového řádu) správce daně vrátí na základě žádosti poskytovateli zdanitelného plnění, uvádí Česká daňová správa.

Toto se však týká plateb dobrovolných. Jestliže bude odběratel vyzván k úhradě finančním úřadem, hradí daň již jako ručitel. Institut ručení daně bude pravděpodobně nutit plátce, aby si důsledněji vybírali své dodavatele, míní Jan Černohouz, daňový poradce z Advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík.

Foto: Isifa.com

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).