Hlavní navigace

Plátcům DPH přibude administrativa, budou muset vést a podávat nový výkaz

27. 5. 2014
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed
Novela DPH nepřináší jen třetí sazbu DPH, ale i další novinky. Například pro plátce DPH zavádí novou povinnost vést a podávat tzv. kontrolní výkaz.

Ministerstvo financí předložilo minulý týden do připomínkového řízení další velkou novelu. Tentokrát se týká oblasti daně z přidané hodnoty (DPH). Nově se zavádí třetí sazba daně, ruší se snížení pro povinnou registraci k DPH na 750 tisíc korun a zavádí se povinnost vedení a podání kontrolního výkazu pro všechny plátce DPH.

Čtěte také: Zavedení třetí sazby DPH bude sedmou změnou sazeb DPH za 20 let

Zavede se třetí sazba DPH

Ilustrační obrázek
Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed

Plátcům DPH vzroste administrativa.

Jednou z nejvýraznějších změn činí zavedení třetí sazby DPH. Ta má být 10 % a měla by obsahovat tři položky vybraného zboží, konkrétně nenahraditelnou dětskou výživu, léky a knihy. Nižší sazba se nakonec nebude vztahovat na dětské pleny, jelikož tuto výjimku neschvaluje Evropská unie. Podle názoru Komise směrnice o DPH neumožňuje všem členským státům aplikovat snížené sazby DPH na dětské pleny, což jednoznačně vyplývá z doposud zahájených řízení pro porušení Smlouvy, vysvětluje se v důvodové zprávě zákona.

Co se týče konkrétních položek, dosavadní složka “Farmaceutické výrobky” se rozdělí na očkovací látky, léky, chemické antikoncepční přípravky na hormonálním základě (dále jen „léky“) ve druhé snížené sazbě daně (10%) a na farmaceutické výrobky v první snížené sazbě (15%). Rozdělení čeká také položku „Knihy, brožury, letáky, prospekty, noviny a časopisy atd.“. Do snížené sazby nebudou zařazeny noviny, časopisy, omalovánky a kartografické výrobky a rovněž knihy, obrázkové knihy a hudebniny, které mají přes 50% podíl reklamy.

Do 10% sazby DPH se zařadí i nenahraditelná dětská výživa, která odpovídá vyhlášce ministerstva zdravotnictví č. 54/2004 Sb., ze dne 30. ledna 2004. Půjde o potraviny určené pro počáteční a pokračovací kojeneckou výživu a výživu malých dětí podle § 4 odst. 2 písm. a) až d) vyhlášky. Do druhé snížené sazby daně (10 %) tak nebudou spadat ovesné kaše, ovocné, zeleninové, ale i jiné přesnídávky.

Čtěte také: Třetí sazba DPH má činit 10 %. Čtěte, jaké všechny položky do ní spadnou

Hranice pro povinnou registraci zůstane na milionu korun

Další změnou v oblasti DPH má být ponechání hranice po povinnou registraci k dani na úrovni 1 milionu korun. Vláda Petra Nečase (ODS) sice prosadila od příštího roku její snížení na 750 tisíc korun, stávající kabinet však chce tuto změnu zrušit. Jednalo se o jeden z kompenzačních mechanismů ke změnám v oblasti daně z příjmů, které se se spuštěním jednoho inkasního místa pojily. Vzhledem k tomu, že nedojde ke spuštění jednoho inkasního místa k 1. lednu 2015, navrhuje se zrušit toto snížení limitu, tedy zachovat stávající výši obratu 1 mil. Kč, píše se v důvodové zprávě.

Podnikatelé budou muset podávat nový výkaz

Významnou novinku tvoří i zavedení kontrolních výkazů, tj. požadavků na evidenci údajů vztahujících se k daňové povinnosti, které mají zlepšit výběr daní a omezit daňové podvody u DPH.

Kontrolní výkazy se týkají každého plátce:

 • příjemce zdanitelného plnění s místem plnění v tuzemsku,
 • který zaplatil zálohu na budoucí zdanitelné plnění,
 • který má při výrobě investičního zlata nebo při přeměně zlata na investiční zlato nárok na odpočet daně,
 • který pořídil zboží z jiného členského státu (§108/1/b)), 
 • který přijal služby s místem plnění v tuzemsku od osoby neusazené v tuzemsku (§ 108/1/c/1), 
 • kterému bylo osobou neusazenou poskytnuto plnění v tuzemsku, pokud se jedná o dodání zboží s instalací nebo montáží (§ 108/1/c/2.), nebo dodání zboží soustavami nebo sítěmi (§ 108/1/c/3), 
 • kterému bylo dodáno zboží zjednodušeným postupem uvnitř území EU formou třístranného obchodu (§ 108/1/d)),
 • kterému bylo poskytnuto plnění v režimu přenesení daňové povinnosti (§ 108/1g)).     

Navrhovaná právní úprava se netýká:

Kontrolní výkaz nepodává:

 1. plátce, který uskuteční pouze:
  • zdanitelná plnění pro osoby, které nejsou plátci, nebo
  • plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně podle § 51, nebo
  • plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně podle § 63,
 2. plátce, který neuskutečnil za zdaňovací období žádná zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku.

Povinností plátce při podání kontrolního výkazu je:

 • podat jej pouze elektronicky, na elektronickou adresu podatelny zveřejněnou správcem daně ve formátu a struktuře stanovené správcem daně,
 • uvést údaje podle daňového dokladu, který je plátce povinen vystavit do 15. dne následujícího kalendářního měsíce,
 • podat jej do 25. dne tohoto měsíce.

Povinností plátce není při podání kontrolního výkazu:

 • uvést sazbu daně a výši daně, pokud daňový doklad tento údaj neobsahuje,
 • uvést údaje ze zjednodušeného daňového dokladu.

Náležitosti, které musí kontrolní výkaz obsahovat, se odvíjí od druhu plátce a plnění. Například plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku pro jiného plátce, nebo přijal úplatu přede dnem uskutečnění tohoto plnění, je povinen podat kontrolní výkaz, který musí obsahovat:

 • daňové identifikační číslo plátce, pro kterého se zdanitelné plnění uskutečnilo,
 • evidenční číslo daňového dokladu,
 • rozsah a předmět plnění,
 • den uskutečnění plnění nebo den přijetí úplaty, pokud před uskutečněním plnění vznikla povinnost ke dni přijetí úplaty přiznat daň,
 • základ daně,
 • sazbu daně,
 • výši daně; tato daň se uvádí v české měně.

Čtěte také: Pozor, kvůli DPH musíte mít v pořádku daňové doklady. Čtěte jejich náležitosti

Nový výkaz = vyšší administrativní zátěž pro podnikatele

Zavedení elektronického podání kontrolního výkazu zvýší administrativní zátěž podnikatelů, což připouští i samo ministerstvo financí. Dojde ke zvýšení nákladů na softwarové vybavení plátcům, kteří doposud neměli povinnost podávat přiznání ani evidence elektronicky, a to v podobě připojení k internetu a lepšího počítačového vybavení, uvádí autoři zákona v důvodové zprávě. Na druhou stranu některým podnikatelům odpadnou povinnosti, které by byly duplicitní s nově zavedeným kontrolním výkazem.

Konkrétně se navrhují zrušit:

 • Povinnosti plátce, které se týkají vedení evidencí pro účely daně z přidané hodnoty v souvislosti se zvláštním režimem pro investiční zlato (§ 92 odst. 8 písm. d) až e)).
 • Povinnosti plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti a plátce, který přijal zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti v souvislosti s dodáním zlata, obchodováním s povolenkami na emise skleníkových plynů, dodáním zboží uvedeného v příloze č. 5 k zákonu o DPH, poskytnutím stavebních nebo montážních prací  (§ 92a odst. 3 až 5).
 • Povinnosti plátce vést evidenci pro účely daně z přidané hodnoty, tj. aby plátce duplicitně neuváděl v evidenci údaje shodné s kontrolním výkazem (§ 100 odst. 2).
 • Povinnosti fyzické osoby plátce, který není povinen podávat elektronická podání (obrat do 6 mil. Kč nebo nemá povinnost činit podání elektronicky, např. souhrnné hlášení, přenesení daňové povinnosti – § 101a odst. 3).

Co se týče účinnosti změn, jak třetí sazby DPH, tak ponechání hranice pro registraci na úrovni 1 milionu korun, budou platit už od roku 2015. Institut kontrolního výkazu se má zavést od roku 2016.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).