Hlavní navigace

Mění se podmínky cestovních smluv a zavádí odškodnění za narušenou dovolenou

14. 8. 2013
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed
Nový občanský zákoník výrazně mění podmínky cestovních smluv, včetně smluv uzavřených v roce 2013. Za narušenou dovolenou můžete nově žádat odškodnění.

Nový občanský zákoník klepe na dveře. Od roku 2014 mění celou řadu dosavadně zavedených pravidel, i cestovní smlouvy. 

Čtěte seriál věnovaný změnám v novém občanském zákoníku 

Zájezd podle nového občanského zákoníku

Nový občanský zákoník pracuje s pojmem „zájezd“. Jedná se vlastně o „cestovní smlouvu“ podle dosavadního občanského zákoníku. Ovšem podle tvůrců nového zákona není toto označení přesné, protože plněním podle této smlouvy není cesta, ale zájezd jako soubor služeb cestovního ruchu. Kompletní úpravu zájezdu najdeme v ustanovení § 2521 až 2544 nového občanského zákoníku.

V souladu s § 2521 nového občanského zákoníku se pořadatel zavazuje obstarat pro zákazníka předem připravený soubor služeb cestovního ruchu (zájezd) a zákazník se zavazuje zaplatit souhrnnou cenu. Pořadatelem je ten, kdo nabízí zájezd veřejnosti nebo skupině osob podnikatelským způsobem, a to i prostřednictvím třetí osoby (ta se za pořadatele nepovažuje, ledaže by zájezd poskytovala na vlastní odpovědnost).

O zájezd se jedná v případě, že je uspořádán na dobu delší než dvacet čtyři hodin nebo zahrnuje-li přenocování a obsahuje-li alespoň dvě z těchto plnění:

  • ubytování,
  • dopravu,
  • jinou službu cestovního ruchu, která není doplňkem dopravy nebo ubytování a tvoří významnou část souboru nabízených služeb.

Potvrzení o zájezdu

Před uzavřením smlouvy sdělí pořadatel zákazníkovi údaje o pasových a vízových požadavcích, lhůtách pro jejich vyřízení a sdělí mu také, jaké zdravotní doklady jsou pro cestu a pobyt požadovány. Při uzavření smlouvy nebo bezprostředně po jejím uzavření vydá zákazníkovi doklad o smlouvě (potvrzení o zájezdu), který musí být písemný (stejně tak je povinen mu předložit doklad o pojištění cestovní kanceláře). V případě, že by se údaje ve smlouvě a na potvrzení o zájezdu lišily, může se zákazník dovolat toho, co je pro něho výhodnější.

Od smlouvy může zákazník před zahájením zájezdu odstoupit vždy, pořadatel jen jestliže byl zájezd zrušen, anebo pokud zákazník porušil svou povinnost (§ 2533 nového občanského zákoníku).

Důležitý je i § 3078 nového občanského zákoníku, který říká, že pokud bude cestovní smlouva uzavřená před 1. lednem 2014 podle dosavadních právních předpisů, bude se považovat za platnou pouze v případě, že bude vyhovovat ustanovením o smlouvě o zájezdu podle nového občanského zákoníku. Dojde tím k takzvanému „obživnutí cestovní smlouvy“. Jedná se o výjimku z pravidla, podle které se má stará úprava přizpůsobit nové (ve většině předpisů nemá nová právní úprava na již uzavřené smlouvy vliv). Na to by si měli dát pozor zejména zákazníci, kteří budou uzavírat zvýhodněné smlouvy takzvaně first minute.

Odškodnění za narušenou dovolenou

Ilustrační obrázek.
Autor: www.isifa.com

Cestovní katalogy by měly věrněji popisovat skutečné podmínky. 

Zákonodárci při ustanovení o odškodnění za narušenou dovolenou hledali inspiraci v jiných státech Evropské unie, kupříkladu Nizozemí, Německo, Belgie a další. Nový občanský zákoník totiž namísto pojmu náhrada za ztrátu radosti z dovolené pracuje s méně emotivním pojmem náhrady za narušení dovolené. Odškodnění by se mělo týkat situací, kdy se pořadatel zájezdu k něčemu zaváže a následně to nedodrží. Kupříkladu když skutečnost neodpovídá slibované nabídce v katalogu cestovní kanceláře. Cestovní kanceláře zřejmě budou muset v nabídkových katalozích reálněji popisovat podmínky jako je ubytování, stravování, vzdálenost od moře a další. A to tak, aby poskytované služby skutečně odpovídaly nabídce. Výrazněji se tím posiluje postavení a práva zákazníků, klientů cestovních kanceláří. Ovšem právo na náhradu za narušení dovolené vznikne pouze v případě, že účelem zájezdu je skutečně dovolená a odpočinek cestujícího. Nebude se jednat o případy, kdy účelem zájezdu není rekreace, ale školení nebo účast na konferenci a další.  

Pořadatel logicky nebude zodpovídat za porušení podmínek nebo neposkytnutí zájezdu v důsledku zásahu vyšší moci. Odpovědný bude za prokazatelné porušení svých povinností nebo klamání zákazníka. Zákazníkovi rovněž nemůže vzniknout právo na újmu za narušení dovolené, za cokoliv, co se na dovolené pokazí – počasí, vztahy ze sousedy apod. Rovněž zřejmě nepůjde o banality, kupříkladu mírné zpoždění odletu apod.

V souladu s § 2543 odpovídá při porušení povinnosti pořadatel zákazníkovi vedle škody na majetku také za újmu za narušení dovolené, zejména jestliže byl zájezd zmařen nebo podstatně zkrácen. Pokud cestující od smlouvy odstoupí nebo uplatní právo z vady zájezdu, není tím dotčeno jeho právo na náhradu újmy za narušení dovolené.

Zahraniční školní pobyt

V novém občanském zákoníku je zcela nově upraven zahraniční školní pobyt (§ 2545 – 2547 nového občanského zákoníku). Jedná se o pobyt žáka u hostitelské rodiny v jiném státě spojený s pravidelnou návštěvou školy, ujednaný alespoň na dobu tří měsíců. Pořadatel zajistí za součinnosti žáka jeho vhodné ubytování v hostitelské rodině, dohled nad ním a péči o něho podle obvyklých poměrů v zemi školního pobytu. Zároveň žákovi vytvoří předpoklady, aby mohl pravidelně navštěvovat školu. Účelem této samostatné úpravy je vyšší ochrana žáka, ale rovněž i možnost odstoupení od smlouvy ještě před zahájením pobytu bez povinnosti platit odstupné. Žákem je myšlen jak žák základní školy, tak student střední nebo vysoké školy.

V souladu s § 2546 nemá pořadatel právo na odstupné, pokud zákazník odstoupí od smlouvy před zahájením školního pobytu proto, že mu pořadatel nesdělil ani v předstihu dvou týdnů:

  • a) jméno a adresu hostitele, u něhož bude žák po příjezdu ubytován, 
  • b) jméno a adresu pověřené osoby (koordinátora) v zemi školního pobytu, u níž lze požadovat pomoc, a údaj o možnosti spojit se s ní.

Pořadatel nemá právo na odstupné, pokud zákazník odstoupil od smlouvy proto, že pořadatel žáka na pobyt náležitě nepřipravil.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).