Hlavní navigace

Pro otevření hospody je povinné odborné vzdělání a praxe

11. 2. 2008
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: 244974
Každá živnost má svá specifika a živnostenský zákon neřeší všechny situace a pravidla pro každou živnost zvlášť. Třeba při provozování hospody je nutné se řídit i dalšími zákony, které se týkají oboru, aby podnikatel neměl problémy s úředníky a nedostal pokutu či nemusel svou živnost i zavřít.

Podnikatelské oprávnění

Hostinská činnost je podle živnostenského zákona (příloha č. 1) živností řemeslnou a je nutné pro tuto činnost získat živnostenský list. Vzhledem k tomu, že se nejedná o živnost volnou, je nutné kromě všeobecných podmínek (min. 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, bez daňových nedoplatků) splnit i požadavky na odbornou způsobilost dle §21 (např. výučním listem v oboru, maturitním vysvědčením v oboru atd.), praxi v oboru a způsobilost pro práci s potravinami, která se doloží platným zdravotním průkazem. Zároveň mu život ztěžují překážky pro provozování živnosti.

Pokud fyzická osoba nemá požadované vzdělání, lze předepsané doklady o odborné způsobilosti nahradit podle §22 vzděláním v příbuzném oboru, rekvalifikačním kurzem nebo kvalifikační zkouškou a k tomu vždy dokladem o vykonání praxe.

Za příslušné vzdělání v oboru se považují zejména obory:
Kuchař-číšník, číšník-servírka, kuchař, kuchařské práce.
Za příbuzné obory se považují obory, které užívají stejných nebo obdobných pracovních postupů a odborných znalostí. Jedná se např. o obor pekař, cukrář, řezník a uzenář.
Praxí v oboru se rozumí výkon odborných činností, které náleží do oboru nebo do příbuzného oboru živnosti, přičemž fyzická osoba je bezprostředně odpovědná za řízení těchto činností, popř. vykonává samostatné odborné práce v rámci odpovídajícího oboru živnosti.

Podnikat v oboru hostinská činnost však může i ta fyzická osoba, která nesplňuje odbornou způsobilost. Musí však ustanovit za sebe odpovědného zástupce, který podmínky pro založení této živnosti splňuje. Za právnickou osobu prokazuje splnění odborné způsobilosti odpovědný zástupce.

Vznik živnostenského oprávnění

Provozovat živnost může fyzická i právnická osoba. Vznik živnostenského oprávnění se však u každé osoby liší.

Fyzická osoba – podnikání může zahájit ode dne, kdy svou činnost ohlásí na živnostenském úřadě, který je místně příslušný dle jejího bydliště. Obdobné podmínky platí i pro zahraniční fyzickou osobu, která pochází z EU nebo Evropského hospodářského prostoru.

Právnická osoba – pokud byla založena, ale není ještě zapsána v Obchodním rejstříku, musí nejdříve ohlásit svou živnost na živnostenském úřadě místně příslušnému dle jejího sídla. Musí však vyčkat, dokud jí není vydán živnostenský list. Po jeho obdržení je povinna do 90 dnů požádat o zápis do Obchodního rejstříku. Začít podnikat pak může až ode dne zápisu do Obchodního rejstříku. Totéž platí i pro zahraniční fyzickou (mimo země EU a Evropský hospodářský prostor) i právnickou osobu.

Je-li právnická osoba již zapsána v Obchodním rejstříku, vznikne jí živnostenské oprávnění pro provoz např. právě hostinské činnosti již dnem ohlášení této živnosti.

Vymezení oboru hostinská činnost

Obsahovou náplň jednotlivých živností stanovuje nařízení vlády č. 469/2000 Sb. Podle tohoto nařízení patří do řemeslné ohlašovací živnosti hostinská činnost tyto činnosti:

  • činnosti spočívající v přípravě a prodeji pokrmů a nápojů určených k bezprostřední spotřebě v provozovně, v níž jsou prodávány, přičemž činnost může být provozována samostatně nebo společně s poskytováním ubytování (např. hotel, motel, penzion). Zde je potřeba se pak řídit vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.

Pojem pokrm vysvětluje Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v §23. Podle tohoto zákona je pokrmem potravina včetně nápoje, která je kuchyňsky upravená studenou nebo teplou cestou nebo ošetřená tak, aby mohla být přímo nebo po ohřevu podána ke konzumaci v rámci stravovací služby (výroba, příprava nebo rozvoz pokrmů za účelem jejich podávání v rámci provozované hostinské živnosti).

Podle informací z Hospodářské komory je rozhodujícím kritériem pro posouzení, zda se jedná o hostinskou činnost, rovněž skutečnost, že pokrm je podáván k bezprostřední spotřebě v hostinské provozovně. Provozovnu pak definuje §17 živnostenského zákona jako prostor, v němž je živnost provozována, přičemž provozovnou může být i stánek, pojízdná prodejna a obdobné zařízení, které slouží k prodeji zboží nebo služeb.

Podávání pokrmů a nápojů k bezprostřední spotřebě v provozovně pak může být poskytováno buď:

  • samostatně (např. v provozovně typu restaurace, bar, rychlé občerstvení atd.),
  • společně s poskytováním ubytování ve stanovených ubytovacích zařízeních, které poskytují stravovací služby (např. hotel, penzion, motel apod.). Pro provozování těchto zařízení nemusí mít podnikatel živnostenské oprávnění pro živnost ubytovací služby, postačí pouze oprávnění pro hostinskou činnost. Ubytovacím zařízením však není bytový a rodinný dům a stavba pro individuální rekreaci.
  • pomocí automatů – ať už nápojových nebo občerstvovacích.

Další činnosti, které může podnikatel v rámci hostinské činnosti vykonávat

Podnikatel může v rámci živnostenského oprávnění pro hostinskou činnost provádět také doplňkový prodej (např. na tabákové výrobky, upomínkové předměty či na základní hygienické potřeby atd.), může prodávat pokrmy a nápoje „přes ulici“, provozovat hry (např. kulečník), půjčovat společenské hry, noviny a časopisy atd. Ovšem tyto činnosti mohou být vykonávány pouze v omezeném rozsahu tak, aby byla zachována povaha hostinské živnosti a tyto činnosti byly stále jen jako doplňkové v porovnání s vlastní hostinskou činností.

MM_socky3

V rámci hostinské činnosti lze vykonávat i činnosti, které běžně spadají do volné živnosti „ubytovací služby“. Jde tedy o nabízení ubytování v ostatních ubytovacích zařízeních jako jsou turistické ubytovny, kempy a skupiny chat či bungalovů atd., a v jiných kategoriích staveb (bytových a rodinných domech, ve stavbách pro individuální rekreaci). Pokud se jedná o ubytování v jiných kategoriích staveb s kapacitou do 10 lůžek, lze zde podávat i snídaně ubytovaným hostům.

Činnosti, které rozhodně nelze provozovat v rámci oprávnění pro hostinskou činnost

Hospodářská komora v rámci své příručky pro hostinskou činnost upozorňuje, že v žádném případě nemůže podnikatel provozující hostinskou činnost na základě živnostenského oprávnění pro tuto živnost provozovat tělovýchovná a sportovní zařízení a zařízení sloužící k regeneraci, přestože by tato zařízení byla vázána bezprostředně na prostory spojené s hostinskou provozovnou. Zároveň nelze v rámci hostinské živnosti provozovat kulturní a společenské akce.

Jste fyzická osoba a chcete ohlásit živnost na živnostenském úřadě? Využijte návodu na vyplnění Jednotného registračního formuláře a ušetřete si tak kroky na ostatní úřady.

Plánujete založit:

Autor článku

Redaktor/ka již pro server Podnikatel.cz nepracuje.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).