Hlavní navigace

Podmínky uplatnění školkovného se mění. Zákon je schválen

27. 7. 2015
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed
Novou slevu na dani, takzvané školkovné, již nepůjde uplatnit na všechna předškolní zařízení. Čtěte, kdo a kdy si bude moci tuto slevu nově uplatnit?

V červnu 2015 nabyla účinnosti novela zákona o poskytování péče o dítě v dětské skupině. Novela nejen upravila poskytování služeb péče o dítě v dětské skupině, ale současně novelizovala i zákon o daních z příjmů. Jedná se zejména o problematiku nové slevy za umístění dítěte (takzvaného školkovného), kterou si mohli daňoví poplatníci poprvé uplatnit za rok 2014.

Vymezení pojmu dětská skupina

Provozování předškolních zařízení umožňuje školský zákon i živnostenské předpisy (živnost vázaná – „péče  o dítě do tří let věku v denním režimu“, živnost volná – obor „72. Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti“, případně obor „79. Poskytování služeb pro rodinu a domácnost“). Zákon o dětské skupině v podstatě umožnil provozování předškolního zařízení zaměstnavatelům nebo neziskovým organizacím mimo režim školského zákona a mimo oblast živnostenského podnikání. Na druhou stranu ovšem vyžadoval splnění zákonem daných podmínek, což bylo pro některá zařízení problematické. Nejvíce se v této souvislosti hovořilo o lesních školkách či dětských klubech.

Novelou zákona se současné znění zákona o poskytování péče o dítě v dětské skupině mění tak, že evidence poskytovatelů služeb se stává evidencí dobrovolnou. Podmínky zákona budou muset splnit pouze ti poskytovatelé, kteří se evidují u ministerstva práce a sociálních věcí. Tím zůstane existující široké spektrum zařízení pečujících o předškolní děti zachováno. Ovšem pouze poskytovatelé, kteří splní zákonem dané podmínky, budou moci čerpat daňové úlevy. Což je zároveň i motivací pro zřizování dětských skupin zaměstnavateli.

Nová definice pojmu dětská skupina dle ustanovení § 2 zákona o dětské skupině: 

Službou péče o dítě v dětské skupině se pro účely tohoto zákona rozumí činnost provozovaná poskytovatelem služby péče o dítě v dětské skupině zapsaným do evidence poskytovatelů ve smyslu ustanovení § 4 (dále jen „poskytovatel“), spočívající v pravidelné péči o dítě od jednoho roku věku do zahájení povinné školní docházky a umožňující docházku v rozsahu nejméně 6 hodin denně, která je poskytována mimo domácnost dítěte v kolektivu dětí a která je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte. 

Změna zákona o daních z příjmů

Ilustrační obrázek
Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed

Podmínky uplatnění slevy za umístění dítěte se mění. 

Již pro rok 2014 si mohli poplatníci uplatnit daňovou slevu za umístění dítěte, tj. takzvané školkovné. Právní úpravu obsahuje ustanovení § 35b odst. 1 písm. g) a ustanovení § 35bb zákona o daních z příjmů. Sleva je poskytována ve výši výdajů vynaložených na umístění dítěte v předškolním zařízení, na jedno dítě maximálně do výše aktuální minimální mzdy (v roce 2015 do výše 9 200 korun). Změnil se pojem „umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku“ za pojem „umístění v předškolním zařízení“. To znamená, že sleva za umístění dítěte se bude vztahovat pouze k umístění dítěte v zařízení mateřské školy dle školského zákona či zařízení podřízeném zákonu o poskytování péče o dítě v dětské skupině. Nebude se vztahovat na další zařízení, provozovaná mimo režim těchto zákonů, zejména se jedná o zařízení provozovaná v režimu živnostenského zákona. Pouze, pokud by měla péče o děti v těchto zařízeních srovnatelný charakter se školkou nebo dětskou skupinou.

Předškolním zařízením se nově podle § 35bb odst. 6 zákona o daních z příjmů rozumí:

  • a) mateřská škola podle školského zákona nebo obdobné zařízení v zahraničí,
  • b) zařízení služby péče o dítě v dětské skupině a
  • c) zařízení péče o dítě předškolního věku provozovaná na základě živnostenského oprávnění, pokud charakter takto poskytované péče je srovnatelný s péčí poskytovanou – 1. zařízením služby péče o dítě v dětské skupině, nebo 2. mateřskou školou podle školského zákona. 

Nejde však jen o slevy za umístění dítěte. Jedná se i o daňovou uznatelnost nákladů zaměstnavatele na provoz takových zařízení. Daňová uznatelnost nákladů při zřízení mateřské školy či dětské skupiny je v souladu se zákonem, živnostensky provozovaná zařízení musí mít charakter srovnatelný se zařízeními péče o dítě v dětské skupině (vymezení této péče najdeme v ustanovení § 2 zákona o dětské skupině – uvedeno výše).

Nové znění ustanovení § 24 odst.2 písm zw) zákona o daních z příjmů, tj. daňově uznatelné výdaje (náklady) jsou v podobě:

  • 1. výdajů na provoz vlastního předškolního zařízení, nebo
  • 2. příspěvku na provoz předškolního zařízení zajišťovaný jinými subjekty pro děti vlastních zaměstnanců.

Jak to bude se školkovným v roce 2015?

Novelou zákona o dětských skupinách bylo upřesněno, že zmíněnou slevu na dani bude možné uplatnit, jen pokud bude dítě umístěno do mateřské školy podle školského zákona, zařízení služby péče o dítě v dětské skupině nebo zařízení provozovaného na základě živnostenského oprávnění, pokud charakter takto poskytované péče bude srovnatelný s péčí poskytovanou v předchozích dvou typech zařízení pečujících o děti. Z toho je zřejmý záměr zákonodárců nastavit legislativní úpravu takovým způsobem, aby zařízení poskytující péči o předškolní děti splňovala určité kvalifikační, hygienické a další požadavky, které jsou předpokladem kvality péče o děti, upřesnila pro server Podnikatel.cz Linda PaterováGenerálního finančního ředitelství. Dodala, že na základě přechodného ustanovení k novele zákona o daních z příjmů v oblasti slevy na dani z příjmů fyzických osob za umístění dítěte do zařízení péče o děti předškolního věku platí, že pro zdaňovací období započatá do dne předcházejícího dni nabytí účinnosti tohoto zákona (rok 2015) se použije zákon ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Je tedy jasné, že nová úprava se poprvé použije pro zdaňovací období roku 2016. Přesto někteří odborníci vzhledem k nejednoznačnosti dosavadního pojmu „zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona“ očekávají, že bude tendence tento pojem vykládat podle nové úpravy již v současnosti (tj. při uplatnění slevy v roce 2015).  

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).