Hlavní navigace

Podnikatel.cz upravil a přidal nové znění zákonů

4. 1. 2008
Doba čtení: 9 minut

Sdílet

Přehled nových a upravených zákonů:

[nový] Nařízení vlády č. 366/2007 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady)

[nový] Vyhláška č. 357/2007 Sb., kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad mění sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stanoví průměrná cena pohonných hmot

[nový] Vyhláška č. 338/2007 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2008

[nový] Sdělení čj. 115/99 178/2007–151, k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“)

[nový] Nařízení vlády č. 337/2007 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů na rok 2008

[nový] Vyhláška č. 287/2007 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků

[nový] Vyhláška č. 294/2007 Sb., kterou se stanoví nákladové indexy věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2008

[nový] Vyhláška č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zá­kona

[nový] Vyhláška č. 312/2007 Sb., o obsahu a dalších náležitostech zkoušek insolvenčních správců

[nový] Vyhláška č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů

[nový] Vyhláška č. 314/2007 Sb., o minimálním limitu pojistného plnění a minimálních standardech pojistných smluv insolvenčních správců

[nový] Sdělení č. 330/2007 Sb., o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2007 pro účely zákona o zaměstnanosti

[nový] Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů

[nový] Pokyn D-308, o stanovení lhůt v daňovém řízení

[nový] Vyhláška č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí

[nový] Nařízení vlády č. 258/2007 Sb., o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2008

[nový] Vyhláška č. 247/2007 Sb., kterou se stanoví některé požadavky na řídicí a kontrolní systém bank a spořitelních a úvěrních družstev

[nový] Nařízení vlády č. 256/2007 Sb., o zvýšení důchodů v roce 2008

[nový] Nařízení vlády č. 257/2007 Sb., kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2006 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2006 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu

[nový] Vyhláška č. 34/2007 Sb., o značkování některých dalších minerálních olejů

[nový] Vyhláška č. 61/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti značkování a barvení vybraných minerálních olejů a značkování některých dalších minerálních olejů

[nový] Nařízení vlády č. 596/2006 Sb., kterým se stanoví přípustná míra veřejné podpory v regionech soudržnosti České republiky

[nový] Pokyn D-301, o prominutí penále a úroku z prodlení na dani z převodu nemovitostí

[nový] Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)

[nový] Zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích

[nový] Vyhláška č. 58/1997 Sb., kterou se stanoví indikační seznam pro lázeňskou péči o dospělé, děti a dorost

[nový] Vyhláška č. 60/1997 Sb., kterou se stanoví nemoci, u nichž se poskytuje dispenzární péče, časové rozmezí dispenzárních prohlídek a označení specializace dispenzarizují­cího lékaře

[aktualizace] Nařízení vlády č. 556/2006 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů na rok 2007

[aktualizace] Výměr MF č. 01/2007, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými ce­nami

[aktualizace] Vyhláška č. 605/2006 Sb., o některých informačních povinnostech obchodníka s cennými papíry

[aktualizace] Nařízení vlády č. 565/2006 Sb., o platových poměrech vojáků z povolání

[aktualizace] Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí

[aktualizace] Vyhláška č. 603/2006 Sb., o informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční společnosti

[aktualizace] Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

[aktualizace] Zákon č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů

[aktualizace] Vyhláška č. 456/2005 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků

[aktualizace] Zákon č. 215/2005 Sb., o registračních pokladnách a o změně některých zákonů (zákon o registračních pokladnách)

[aktualizace] Vyhláška č. 582/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí

[aktualizace] Zákon č. 440/2003 Sb., o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů

[aktualizace] Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zá­konů

[aktualizace] Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci

[aktualizace] Vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami

[aktualizace] Vyhláška č. 549/2006 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2007

[aktualizace] Vyhláška č. 577/2006 Sb., kterou se pro určení výše náhrady za spotřebovanou pohonnou hmotu stanoví průměrná cena pohonných hmot

[aktualizace] Nařízení vlády č. 588/2006 Sb., kterým se pro účely nemocenského pojištění upravují částky pro stanovení výpočtových základů

[aktualizace] Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

[aktualizace] Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

[aktualizace] Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce

[aktualizace] Zákon č. 228/2005 Sb., o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, a o změně některých zákonů

[aktualizace] Zákon č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

[aktualizace] Zákon č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti

[aktualizace] Zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí)

[aktualizace] Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sbo­rů

[aktualizace] Zákon č. 360/2004 Sb., o Evropském hospodářském zájmovém sdružení (EHZS) a o změně zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o evropském hospodářském zájmovém sdružení)

[aktualizace] Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

[aktualizace] Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování

[aktualizace] Vyhláška č. 264/2004 Sb., o formě a způsobu zasílání výroční zprávy a pololetní zprávy emitenta kótovaného cenného papíru a o způsobu plnění povinnosti oznámit podíl na hlasovacích právech

[aktualizace] Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech

[aktualizace] Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu

[aktualizace] Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

[aktualizace] Vyhláška č. 418/2003 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu

[aktualizace] Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních da­ních

[aktualizace] Zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry (s účinností od 1. dubna 2006 provedena zákonem č. 57/2006 Sb. změna názvu na „Zákon o dohledu v oblasti kapitálového trhu“)

[aktualizace] Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích

[aktualizace] Zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon

[aktualizace] Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže)

[aktualizace] Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí

[aktualizace] Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví)

[aktualizace] Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností (zákon o církvích a náboženských společnostech)

[aktualizace] Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech

[aktualizace] Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

[aktualizace] Zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním

[aktualizace] Zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon

[aktualizace] Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník

[aktualizace] Zákon č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených si­lách

[aktualizace] Vyhláška č. 161/1998 Sb., o promíjení penále správami sociálního zabezpečení

[aktualizace] Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách

[aktualizace] Zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění

[aktualizace] Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

[aktualizace] Zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů

[aktualizace] Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

[aktualizace] Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zá­kon)

[aktualizace] Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků

[aktualizace] Zákon č. 227/1997 Sb. o nadacích a nadačních fondech

[aktualizace] Zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech

[aktualizace] Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

[aktualizace] Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením

[aktualizace] Zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců

[aktualizace] Vyhláška č. 143/1965 Sb., o poskytování peněžitých dávek v nemocenském pojištění

[aktualizace] Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník

[aktualizace] Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví

[aktualizace] Zákon č. 254/2000 Sb. o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb.

[aktualizace] Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách

[aktualizace] Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)

[aktualizace] Zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen

[aktualizace] Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)

[aktualizace] Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

[aktualizace] Zákon č. 191/1950 Sb., zákon směnečný a šekový

[aktualizace] Zákon č. 307/2000 Sb., o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zá­konů

[aktualizace] Vyhláška č. 342/1997 Sb., kterou se stanoví postup při uznávání nemocí z povolání a vydává seznam zdravotnických zařízení, která tyto nemoci uznávají

[aktualizace] Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky

[aktualizace] Zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách

[aktualizace] Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění

[aktualizace] Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění

[aktualizace] Vyhláška č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění

[aktualizace] Vyhláška č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech

[aktualizace] Zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců

[aktualizace] Zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech

[aktualizace] Zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku

[aktualizace] Zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů)

[aktualizace] Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

[aktualizace] Zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky

[aktualizace] Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční

skoleni_27_5

[aktualizace] Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

[aktualizace] Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů

Autor článku

šéfredaktor Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).