Hlavní navigace

Podnikatel a odpovědný zástupce musí být ve smluvním vztahu. Víc zákon neřeší

6. 9. 2010
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: 258398
Nejeden podnikatel může svou živnost provozovat pouze prostřednictvím odpovědného zástupce. S touto funkcí je spojena celá řada dotazů. Předně, jakou smlouvu a v jaké výši pro splnění smluvního vztahu uzavřít? A kontroluje to vůbec někdo?

Stává se, že podnikatel, který hodlá zahájit podnikatelskou činnost, zjistí, že nesplňuje podmínky dané živnostenským zákonem. Zejména se jedná o živnosti řemeslné, vázané nebo koncesované, kdy je vyžadována určitá praxe v oboru či předepsané vzdělání. Ale ani tato skutečnost nemusí znamenat předčasný konec podnikání. Činnost lze vykonávat prostřednictvím odpovědného zástupce. O splnění povinností před vstupem do podnikání čtěte více: Začátek podnikání. Podnikatel dělá své první krůčky

Provozování živnosti s pomocí odpovědného zástupce

Odpovědným zástupcem je podle § 11 živnostenského zákona fyzická osoba, ustanovená podnikatelem, která odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů. Takový zástupce samozřejmě musí splňovat podmínky provozování živnosti. Důležitá je ovšem věta, že odpovědný zástupce je k podnikateli ve smluvním vztahu. Zákon neupřesňuje, zda se smluvní vztah řídí obchodním, občanským zákoníkem či pracovněprávními předpisy. V praxi se obvykle uzavírá mandátní smlouva, pracovní poměr (např. dohoda o provedení práce) nebo smlouva o spolupráci. A už vůbec se v zákoně neřeší zástupcova odměna. Z povahy smluvního vztahu lze dovodit, že může být i v symbolické výši. Návrh uzavřené smlouvy uvádí čtenář v diskuzním příspěvku serveru Podnikatel.cz: Smlouva na výkon funkce odpovědného zástupce

A pokud není jednoznačně stanoveno, jak má takový smluvní vztah vypadat, může vznik smluvního vztahu živnostenský úřad vůbec kontrolovat? Z právního oddělení Živnostenského úřadu Brno, odpověděla Eva Chmelová, že kontrolu vzniku a trvání smluvního vztahu mezi podnikatelem a odpovědným zástupcem provádí živnostenský úřad. A to při výkonu kontrolní činnosti podle § 60a živnostenského zákona. Čtěte více: 7 oborů podnikání s nejhorší pověstí

Při kontrole se postupuje podle zákona o státní kontrole. V souvislosti s prováděním živnostenských kontrol bývá vznesen kontrolním pracovníkem dotaz ke kontrolované osobě, v jaké formě smluvního vztahu je ke kontrolovanému podnikateli odpovědný zástupce. Při vědomí, že zákon již neupravuje formu smluvního vztahu, nebývají vesměs tato smluvní ujednání v protokolu již kontrolním orgánem prakticky hodnocena, vysvětluje Chmelová. Dodává, že při ohlášení živnosti nebo žádosti o koncesi se jedná o jednostranný úkon odpovědného zástupce, kterým vyslovuje souhlas s ustanovením do funkce zástupce u konkrétního podnikatele. Z podstaty tohoto úkonu je tudíž zřejmé, že skutečnou existenci smluvního vztahu tento doklad neprokazuje. Čtěte více: 5 mýtů o českých podnikatelích, který je podle vás nejčastější?

Ze zákona je povinný vznik smluvního vztahu. Smlouva se živnostenskému úřadu při ohlášení živnosti nebo žádosti o koncesi nepředkládá. Formu smluvního vztahu ani sjednanou částku živnostenský úřad podrobně nezkoumá ani při případné kontrole.

Odpovědného zástupce ustanovuje fyzická i právnická osoba

Podle živnostenského zákona § 11 je odpovědného zástupce povinen ustanovit:

 • podnikatel, který je fyzickou osobou a nesplňuje zvláštní podmínky provozování živnosti podle § 7,
 • podnikatel, který je právnickou osobou a provozuje živnosti vyžadující splnění zvláštních podmínek provozování živnosti podle § 7. Dle tohoto paragrafu:
  • česká právnická osoba ustanoví do funkce odpovědného zástupce osobu, která je jejím statutárním orgánem nebo jeho členem a která splňuje podmínky pro výkon funkce odpovědného zástupce,
  • zahraniční právnická osoba ustanoví do funkce odpovědného zástupce vedoucího organizační složky podniku umístěné na území České republiky, který splňuje podmínky pro výkon funkce odpovědného zástupce podle tohoto zákona,
  • pokud nelze odpovědného zástupce ustanovit z uvedených osob, ustanovuje podnikatel odpovědného zástupce z osob jiných.

K ustanovení funkce odpovědného zástupce je třeba vyplnit tiskopis Prohlášení odpovědného zástupce. Vyplněný formulář podepisuje odpovědný zástupce a podnikatel jej zároveň jako povinný doklad připojí k ohlášení živnosti, případně žádosti o koncesi. Dalším formulářem je Příloha odpovědný zástupce. Ta slouží pro potřebu ohlášení více odpovědných zástupců, pokud je například ohlašováno více živností. Podnikatel tak nemusí vyplňovat několik základních formulářů. Přílohu podepisuje podnikatel. Čtěte více: Ohlášení živnosti a změn přes jednotný registrační formulář je jednodušší. Víme, jak na to

Kdo nemůže být odpovědným zástupcem?

V zákoně je naopak podrobně popsáno, komu je funkce odpovědného zástupce zakázána. Odpovědný zástupce v souladu s § 11:

 • může vykonávat tuto funkci maximálně pro čtyři podnikatele,
 • v případě právnických osob nemůže být zároveň členem dozorčí rady či jiného kontrolního orgánu této právnické osoby,
 • nemůže být osoba, u níž trvá překážka provozování živnosti podle § 8 (konkurs, zákaz činnosti),
 • odpovědným zástupcem v oboru nebo příbuzném oboru živnosti nemůže být ani osoba, které bylo zrušeno živnostenské oprávnění podle § 58 odst. 2 až 4 (pro závažné porušení předpisů). A to po dobu jednoho roku od právní moci rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění. Výjimkou je situace, kdy bylo živnostenské oprávnění zrušeno z důvodu, že živnost nebyla provozována po dobu delší než 4 roky.

Lhůty pro ustanovení a ukončení činnosti odpovědného zástupce

Podmínky pro ustanovení odpovědného zástupce se liší podle toho, o jakou živnost se jedná.

Ohlašovací živnost (řemeslná i vázaná)

Ustanovení odpovědného zástupce pro živnost ohlašovací i ukončení výkonu jeho funkce je podnikatel povinen oznámit živnostenskému úřadu do 15 dnů. Jestliže ukončení výkonu funkce oznámí sám odpovědný zástupce, musí současně prokázat, že o ukončení výkonu své funkce předem písemně informoval podnikatele. Čtěte více: Základní manuál pro rozjezd: Jak si založit živnost

Koncesovaná živnost

Ustanovení odpovědného zástupce pro živnost koncesovanou předkládá podnikatel ke schválení živnostenskému úřadu. Ustanovení nabývá účinnosti dnem, kdy rozhodnutí o schválení nabylo právní moci. Ukončení výkonu odpovědného zástupce podnikatel oznamuje živnostenskému úřadu do 15 dnů. V případě, že by se k ukončení výkonu funkce rozhodl sám odpovědný zástupce, prokazuje, že o tom předem písemně informoval podnikatele. Čtěte více: Máte-li koncesi v kapse, platí pro vás běžná pravidla

Ukončení funkce a ustanovení zástupce nového

Jestliže odpovědný zástupce přestane vykonávat funkci nebo nesplňuje podmínky, musí podnikatel nejpozději do 15 dnů stanovit odpovědného zástupce nového. To neplatí v případě pozastavení nebo přerušení činnosti.

Ustanovení odpovědného zástupce při ohlašovací živnosti se oznamuje do 15 dnů. Při žádosti o koncesi se podává ke schválení živnostenskému úřadu. Ukončení činnosti odpovědného zástupce je nutné nahlásit a do 15 dnů stanovit zástupce nového.

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz. Sleduje Dagmar na webu dagmarkucerova.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).