Hlavní navigace

Podnikatel - povolání, které musí mít v Evropě prestiž

8. 9. 2008
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: 258398
Evropská komise schválila iniciativu Small Business Act, která by měla podpořit rozvoj evropského malého a středního podnikání. Nejlepší podmínky pro podnikání se však podle Komise neobejdou bez společenského uznání podnikatelů.

Evropská komise v červnu letošního roku přijala iniciativu Small Business Act pro Evropu. Za hlavní cíl této politické iniciativy považuje Komise plné uvolnění potenciálu malých a středních podniků v Evropské unii. Čtěte více: Evropská komise myslí na malé a střední podnikatele

Název iniciativy evokuje The Small Business Act, americký zákon věnovaný malému a střednímu podnikání z roku 1953.

Klíčem je společenské uznání podnikatelů

Komise vychází z přesvědčení, že dosažení nejlepších možných podmínek pro malé a střední podnikání v Evropské unii je závislé především na společenském uznání podnikatelů. Společenské ovzduší v zemích Evropské unie by mělo být takové, aby byl vstup do podnikání atraktivní a aby se malé a střední podniky dočkaly uznání jako subjekty, které významně přispívají k růstu zaměstnanosti a k hospodářské prosperitě dané země. Političtí vůdci a sdělovací prostředky by za podpory státních správ měli více uznávat podnikání a s ním související ochotu podstoupit riziko, tvrdí v oficiálním dokumentu Evropská komise. Zásadou by se mělo stát heslo Zelenou malým a středním podnikům.

Iniciativa Small Business Act se snaží zlepšit obecný přístup politiky k podnikání, nezvratně zakotvit zásadu Zelenou malým a středním podnikům do tvorby politik od regulace po veřejnou službu a podporovat růst malých a středních podniků tím, že jim pomůže zvládnout přetrvávající obtíže, které jejich rozvoji brání.

Deset zásad pro EU

Iniciativa Small Business Act deklaruje vůli uznat klíčové postavení malého a středního podnikání v evropské ekonomice a zavést jednotný ekonomický rámec prostřednictvím některých opatření. Iniciativa tedy jednak přijímá deset zásad, které by měly být platné v rámci celé Evropské unie i jednotlivých členských států:

 1. Vytvořit prostředí, kde budou podnikatelé a rodinné podniky vzkvétat a v němž bude podnikání odměňováno.
 2. Zajistit, aby čestní podnikatelé, kteří čelili úpadku, dostali druhou šanci.
 3. Navrhnout pravidla dle zásady Zelenou malým a středním podnikům.
 4. Přimět státní správy k reakci na potřeby malého a středního podnikání.
 5. Přizpůsobit politiku potřebám malých a středních podniků, usnadnit jim přístup k veřejným zakázkám a také lépe využívat možnosti státní podpory malého a středního podnikání.
 6. Usnadnit přístup malých a středních podniků k financování, přispět k vytvoření prostředí, které podporuje včasné úhrady v obchodních transakcích.
 7. Pomoci malému a střednímu podnikání více těžit z příležitostí jednotného trhu.
 8. Podporovat zvyšování kvalifikace a inovace v malých a středních podnicích.
 9. Umožnit malým a středním podnikům, aby výzvy plynoucí z ochrany životního prostředí proměnily na příležitosti.
 10. Podporovat malé a střední podniky ve využívání výhod růstu trhů.

Těchto deset zásad by se však postupně mělo změnit v konkrétní politická opatření na celoevropské úrovni i na úrovni jednotlivých členských států. Iniciativa Small Business Act proto každý z uvedených bodů rozvádí do konkrétních kroků, které je nutné podniknout. Například:

Ad 1. Podnikání by se mělo stát atraktivní kariérní volbou. Vědomosti o podnikání by se tedy měly promítnout už do školních osnov. Podmínky pro převod podniků (například na dítě při odchodu podnikatele do důchodu) by se měly zjednodušit. Letos odstartoval Erasmus pro mladé podnikatele, který podporuje výměnu zkušeností a zlepšení cizího jazyka u mladých podnikatelů. Na příští rok se chystá Evropský týden malých a středních podniků. Pozornost se obrací také na podnikání žen. Komise pak vyzývá členské státy například k tomu, aby podněcovaly inovativní a podnikatelské postoje mladých lidí tím, že podnikání zavedou jako klíčovou schopnost do školních osnov, zvláště ve všeobecném středním vzdělávání, a zajistí, aby totéž odrážely i výukové materiály.

Ad 2. Komise v tomto případě mimo jiné vyzývá členské státy, aby se snažily ukončit právní postup související s ukončením činnosti podniku do jednoho roku nebo aby znovu začínajícím podnikatelům vytvořily stejné podmínky pro podnikání jako ostatním podnikatelům.

Ad 3. Iniciativa připomíná, že mezi největší komplikace malého a středního podnikání patří dodržování veškerých předpisů, regulační a administrativní zátěž. Iniciativa tu cituje zprávu expertní skupiny z května 2007 Modely pro snížení neúměrné regulační zátěže malých a středních podniků, že v případě, kdy velký podnik vynaloží 1 euro na zaměstnance v důsledku regulační povinnosti, může se u malého nebo středního podniku tato částka vyšplhat v průměru až na 10 euro. Více jak třetina podniků také dle iniciativy omezila v posledních letech svoji činnost právě kvůli nadměrné byrokracii. Unie a její členské státy by se proto měly řídit pravidlem Mysli nejdřív v malém a například konzultovat všechny legislativní a správní opatření s malými a středními podnikateli. Atd.

Legislativní návrhy

Druhou částí iniciativy je soubor konkrétních legislativních návrhů, které vycházejí z proklamovaného hesla Zelenou malým a středním podnikům. Jedná se o:

 • nařízení o všeobecné blokové výjimce pro státní podpory,
 • nařízení, které stanoví statut evropské soukromé společnosti,
 • směrnice o snížených sazbách DPH (díky směrnici budou mít členské státy možnost uplatnit sníženou sazbu daně z přidané hodnoty na služby, které místně dodávají či poskytují především malé a střední podniky).

V budoucnu by mělo dojít také na vypracování návrhů, které modernizují pravidla pro fakturaci DPH tak, aby se snížila administrativní zátěž podnikatelů, a na změnu směrnice o opožděných platbách. Díky tomuto opatření by malé a střední podniky měly dostávat zaplaceno včas. Čtěte více: Co dělat, když obchodní partner neplatí?

Anketa

Zajímá vás problematika Evropské unie?

Evropská komise zároveň vyzvala Evropskou radu k podpoře iniciativy Small Business Act a Radu spolu s Evropským parlamentem k rychlému přijetí související legislativy. Stejně tak by měly Small Business Act vzít v úvahu a uplatňovat členské státy.

Součástí iniciativy je příloha, která uvádí pro inspiraci při zavádění Small Business Act některé dobré postupy z členských států. Mezi ty se dostaly také dvě aktivity z České republiky: Jednotná registrační místa pro podnikatele (demonstrující zásadu číslo 4 – přimět státní správy k reakci na potřeby malého a středního podnikání) a fungující portál pro podnikání a export (demonstrující zásadu číslo 7 – pomoci malému a střednímu podnikání více těžit z příležitostí jednotného trhu).

Veřejná konzultace

Do března letošního roku probíhala veřejná konzultace iniciativy Small Business Act. 56 % diskutujících se rekrutovalo přímo z firem, ze 17 % se jednalo o podnikatelské asociace. Čtěte více: Má sdružování podnikatelů smysl?

Například jako nejčastější problémy malých a středních firem, které brzdí jejich podnikání, vzešly z diskuze administrativní a regulační překážky, možnosti financování a daňové zatížení. Respondenti se také mimo jiné domnívali, že mladé lidi odrazuje od podnikání nedostatečná prestiž podnikatelů a nedostatek informací o podnikání a financování ve školách, stejně jako negativní postoj učitelů k podnikatelům. Čtěte více: Administrativa tíží malé podnikatele napříč Evropou Čtěte více: Anketa: Podnikatelům vadí časté změny legislativy a daně

Ano, ale…

Podnikatelé Small Business Act jako celek a jeho myšlenky vesměs vítají. Třeba Hospodářská komora České republiky přivítala teprve vznikající iniciativu už v prosinci 2007. Pravidla volné soutěže na trhu ve svém důsledku znevýhodňují malé a začínající podniky, bez ohledu na kvalitu jejich nabídky. Kontrakty, které by malé a střední inovativní firmy realizovaly stejně dobře nebo lépe, tyto firmy nezískají, často pouze kvůli předsudkům souvisejícím s velikostí či dobou působení MSP na trhu, konstatovala Hospodářská komora ČR ve svém tehdejším stanovisku a mluvila dokonce o pozitivní diskriminaci malých a středních podniků.

Evropský svaz řemesel a malých a středních podniků (UEAPME) pak ústy svého předsedy Andrey Benassiho vyjádřil přesvědčení, že by měl být Small Business Act pro Evropskou unii a členské státy závazný. A to právě především pravidlo Mysli nejdřív v malém (či Mysli nejdřív na malé – Think small first).

EBF tip_udrzitelnost

Existuje široká shoda pokud jde o podporu, při regulaci podmínek pro podnikání sice všichni slibují, že budou nejprve myslet na malé a střední podniky, ale v praxi pak převáží podpora velkých podniků, které se významně podílejí na příjmech státního rozpočtu, upozornila Zuzana Roithová, místopředsedkyně výboru pro vnitřní trh Evropského parlamentu, na pracovní snídani, kterou k iniciativě Small Business Act sezvala v únoru Česká podnikatelská reprezentace při EU spolu se Stálým zastoupením ČR při EU.

Small Business Act je balíček opatření, který zatím lze považovat především za gesto podpory. Důležitá jsou a budou konkrétní opatření i to, jak myšlenky iniciativy vezmou Evropská unie a členské státy za své. Implementace iniciativy Small Business Act bude probíhat také v době českého předsednictví Radě Evropské unie a malé a střední podnikání tak bude jedním z jeho témat. Čtěte více: Podnikatelé mohou na českém předsednictví v EU vydělat

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).